Įeiti
Publikuota: 2014.01.30. Atnaujinta: 2020.03.04

Aistė Griškonytė


2020 m. einamosios užduotys:

1. Užtikrinti Tarybos priimamų sprendimų viešinimą aktualiais visuomenei klausimais.

2. Atlikti žiniasklaidos atstovų apklausą dėl Tarybos viešinamos informacijos išsamumo, aiškumo bei aktualumo.

3. Parengti aprašą (metodinius nurodymus) Tarybos Techninės priežiūros departamentui, ypatingą dėmesį skiriant teritoriniams padaliniams, dėl vidinės komunikacijos, siekiant užtikrinti informacijos sklaidą aktualiais klausimais žiniasklaidai ir visuomenei.

Valstybės tarnautoja atlieka šias funkcijas:

 Informuoja Tarybos narius ir skyrių darbuotojus apie spaudoje pasirodžiusias Tarybai aktualias publikacijas, siekiant laiku atkreipti dėmesį į skelbiamas žinias; prireikus parengia Tarybos oficialiąją nuomonę.
 Rengia žiniasklaidai oficialius pranešimus apie Tarybos veiklą, kad tinkamai ir laiku visuomenė būtų informuota apie Tarybos priimtus sprendimus.
 Kartu su kitų skyrių darbuotojais rengia pranešimus, atsakymus į žiniasklaidos atstovų paklausimus, kad būtų tinkamai atspindėti Tarybos priimami sprendimai.
 Formuoja Tarybos interneto svetainės strategiją, teikia siūlymus dėl  svetainės turinio bei informacijos atvaizdavimo formos, siekiant užtikrintą priimtiną vartotojams ir kitoms suinteresuotoms institucijoms informacijos pateikimą.
 Teikia siūlymus, kaip gerinti Tarybos išorinę ir vidinę komunikaciją.
 Organizuoja mokymus žiniasklaidai aktualiais pagal Tarybos kompetenciją klausimais.
 Dalyvauja organizuojant visuomenei skirtus viešuosius renginius, institucijos pristatymus.
 Administruoja Tarybos interneto svetainę, užtikrinant sklandų jos funkcionavimą.
 Rengia Tarybos metinę ataskaitą ir ją išleidžia, siekiant valstybės institucijoms, reguliuojamos įmonėms ir visuomenei pristatyti Tarybos metų veiklos rezultatus.
 Rengia vidaus administravimo teisės aktus, siekiant užtikrinti tinkamą ir efektyvų Tarybos darbą.
 Rengia atsakymus į kitų institucijų paklausimus ir raštus Skyriaus veiklos klausimais, kad būtų užtikrintas Skyriaus funkcijų įgyvendinimas.
 Skyriaus vedėjo pavedimu vykdo kitus su Tarybos ar skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti Tarybos strateginiai tikslai. 

Valstybės tarnautoja turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

Turėti aukštąjį universitetinį socialinių mokslų srities komunikacijos ir informacijos krypties arba jam prilygintą išsilavinimą.
Turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį rengiant straipsnius ir pranešimus žiniasklaidai bei praktinio darbo patirties rengiant pranešimus energetikos temomis.
Mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu.
Sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, labai gerai išmanyti raštvedybos ir teisės aktų rengimo taisykles, mokėti dirbti kompiuteriu (MS Office programomis).
Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Tarybos nuostatais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais skyriui priskirtų funkcijų vykdymą.
Mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją bei rengti išvadas.