Įeiti
Publikuota: 2017.04.18. Atnaujinta: 2017.06.01

Ana Zingerienė


Darbuotojas atlieka šias funkcijas:

• Atlieka teisingą ir nešališką vartotojų bei energetikos įmonių prašymų nagrinėjimą, teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais rengia atsakymų į šiuos prašymus projektus.
• Konsultuoja ir teikia informaciją vartotojams ir energetikos įmonėms žodžiu, elektroniniu paštu, telefonu.
• Rengia atsakymų į valstybės ir savivaldybių institucijų prašymus dėl tarnybinės pagalbos suteikimo projektus.
• Išankstine skundų ir ginčų nagrinėjimo ne teisme tvarka nagrinėja vartotojų ir energetikos įmonių vartojimo ginčus dėl energetikos įmonių veiklos ar neveikimo tiekiant ir skirstant energiją, rengia Komisijos nutarimų dėl vartojimo ginčo nagrinėjimo projektus bei teikia juos svarstyti Komisijos posėdžiuose.
• Skyriaus vedėjo pavedimu dalyvauja Komisijos posėdžiuose, pasitarimuose, organizuojamuose interesantų priėmimuose Komisijoje.
• Pagal kompetenciją rengia Komisijos interneto puslapiui skirtą informaciją.
• Skyriaus vedėjo pavedimu vykdo kitus su Komisijos ar Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti Komisijos strateginiai tikslai.


Darbuotojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

• Turėti aukštąjį socialinių mokslų studijų srities teisės krypties bakalauro kvalifikacinį laipsnį arba jam prilygintą išsilavinimą.
• Mokėti anglų kalbą pradedančio vartotojo lygmens A2 lygiu.
• Mokėti taikyti praktikoje administracinės, civilinės, procesinių ir kitų teisės šakų normas.
• Gerai žinoti, suprasti ir mokėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, Komisijos nuostatus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius Komisijai ir Skyriui priskirtų funkcijų vykdymą, bei Europos Sąjungos teisės aktus, reglamentuojančius energetikos sektoriaus reguliavimą.
• Mokėti dirbti kompiuteriu (MS Office programomis).
• Mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas.
• Sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti raštvedybos, norminių aktų, nutarimų projektų, rengimo taisykles.