Įeiti
Publikuota: 2014.03.07. Atnaujinta: 2019.09.09

Anastasija Skunčikaitė


Valstybės tarnautoja atlieka šias funkcijas:

• Rengia Elektros energijos įrenginių prijungimo prie elektros tinklų įkainių nustatymo metodiką, nagrinėja prijungimų prie elektros tinklų kainodaros klausimus, siekiant užtikrinti teisingą ir pagrįstą prijungimo sąnaudų paskirstymą tarp operatorių, vartotojų ir gamintojų.
Pagal Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatyme nustatytus bendruosius įkainių nustatymo reikalavimus ir Komisijos patvirtintą metodiką skaičiuoja vartotojų ir gamintojų elektros įrenginių prijungimo prie elektros tinklų įkainius.
Nagrinėja klausimus, susijusius su elektros energijos vartotojų ir gamintojų prijungimu prie elektros tinklų, teikia pasiūlymus dėl teisės aktų pakeitimų, siekiant užtikrinti vartotojams dažniausiai kylančių problemų sprendimą.
Analizuoja ir derina elektros energetikos įmonių pateiktus investicijų projektus, teikia siūlymus dėl teisės aktų, reglamentuojančių investicijų vertinimą, tobulinimo bei, prireikus, juos rengia.
Pagal poreikį atlieka elektros energetikos sektoriaus įmonių planinius ir neplaninius patikrinimus bei teikia išvadas dėl elektros energetikos sektoriaus įmonių veiklos atitikimo teisės aktų reikalavimams.
Nustato reguliuojamas kainas (tarifus) ir teikia pažymas ir nutarimų projektus Tarybos posėdžiams.
Rengia metines ataskaitas apie elektros sektoriaus veiklą ir Skyriaus darbą, siekiant užtikrinti Tarybai teisės aktais nustatytų funkcijų vykdymą.
Reikalui esant dalyvauja Komisijos posėdžiuose bei pasitarimuose, apibendrina gautus dokumentus, siekiant užtikrinti tinkamą Skyriaus funkcijų vykdymą.
Bendradarbiauja su kitų institucijų, elektros įmonių, vartotojų atstovais, taip pat su kitomis įstaigomis, visuomeninėmis organizacijomis, siekiant užtikrinti teisės aktų reikalavimų įgyvendinimą bei suteikti informaciją pagal kompetenciją.
Atsako už pavestų pareigų vykdymą ir paruoštų dokumentų turinį, konfidencialios informacijos slaptumą, siekiant užtikrinti Skyriaus nuostatų laikymąsi.
Skyriaus vedėjo pavedimu vykdo kitus su Tarybos ar Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti Tarybos strateginiai tikslai.


Valstybės tarnautoja turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

• Turėti aukštąjį universitetinį arba aukštąjį koleginį išsilavinimą (ekonomikos ar vadybos ar viešojo administravimo studijų krypčių bakalauras).
Turėti 3 metų darbo patirtį elektros energetikos kainodaros srityje.
Išmanyti ir mokėti taikyti praktikoje Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Prezidento dekretus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, Tarybos nuostatus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius Tarybai ir Skyriui priskirtų funkcijų vykdymą, bei Europos Sąjungos teisės aktus, reglamentuojančius elektros energetikos sektoriaus reguliavimą.
Mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas, dalykinius raštus ir kitus dokumentus.
Mokėti anglų kalbą pradedančio vartotojo lygmens A2 lygiu.
Sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti raštvedybos ir teisės aktų rengimo taisykles, mokėti dirbti kompiuteriu (MS Office programomis).