Įeiti
Publikuota: 2017.12.08. Atnaujinta:

Benoit Bourdon


Darbuotojas atlieka šias funkcijas:

• Tikrina pagal Skyriaus kompetenciją reguliuojamų įmonių Komisijai teikiamų reguliavimo sistemos (apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo) aprašų atitikimą Komisijos patvirtintiems apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo reikalavimams.
• Tikrina pagal Skyriaus kompetenciją reguliuojamų įmonių teikiamų duomenų atitikimą Komisijos patvirtintiems apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo reikalavimams.
• Atlieka pagal Skyriaus kompetenciją reguliuojamų įmonių faktinių ūkinės-finansinės veiklos metinių rodiklių atitikimo suplanuotiems analizę.
• Atlieka pagal Skyriaus kompetenciją reguliuojamų įmonių finansinę ir ekonominę veiklos metinių rodiklių analizę.
• Užtikrina pagal Skyriaus kompetenciją reguliuojamų įmonių Komisijai teiktinos informacijos pateikimą nustatytais terminais.
• Atlieka pagal Skyriaus kompetenciją reguliuojamų įmonių veiklos efektyvumo lyginamąją analizę.
• Atlieka licencijuojamų pagal Skyriaus kompetenciją reguliuojamų įmonių finansinio pajėgumo vertinimą, analizuoja ir vertina įmonių finansinius ir ekonominius veiklos metinius rodiklius bei jų atitikimą suplanuotiems, teikia pažymas ir nutarimų projektus Komisijos posėdžiui.
• Kontroliuoja Komisijos pagal Skyriaus kompetenciją reguliuojamų sektoriaus įmonių veiklą, prireikus dalyvauja ir atlieka patikrinimus Komisijos reguliuojamose įmonėse.
• Dalyvauja rengiant Komisijos metinę veiklos ataskaitą ir rinkos apžvalgą, teikia reikiamą informaciją.
• Pagal Skyriaus kompetenciją rengia atsakymus į fizinių ir juridinių asmenų prašymus, skundus bei raštus.
• Konsultuoja ir teikia informaciją fiziniams ir juridiniams asmenims, savivaldybėms ir kitoms institucijoms.
• Dalyvauja Komisijos posėdžiuose bei pasitarimuose.
• Dalyvauja sprendžiant klausimus, problemas bei rengiant dokumentus, susijusius su pagal Skyriaus kompetenciją reguliuojamų įmonių apskaitos atskyrimu ir sąnaudų paskirstymu.
• Bendradarbiauja su tarptautinėmis organizacijomis teikiant, analizuojant bei apibendrinant finansinius-ūkinius duomenis, rengia apibendrintas apžvalgas, prireikus pavaduoja kitus Skyriaus darbuotojus.
• Skyriaus vedėjo pavedimu vykdo kitus su Komisijos ar Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus.

Darbuotojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

• Turėti aukštąjį universitetinį socialinių mokslų srities ekonomikos ar vadybos krypties arba jam prilygintą išsilavinimą.
• Turėti darbo finansų, buhalterinės apskaitos, ekonomikos srityje patirties.
• Mokėti anglų kalbą pradedančio vartotojo lygmens A2 lygiu.
• Būti susipažinusiam ir mokėti taikyti praktikoje Lietuvos Respublikos įstatymus, Respublikos Prezidento dekretus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, Komisijos nuostatus ir teisės aktus, reglamentuojančius Komisijos veiklą, valstybės tarnybą, įmonių veiklą, finansų sistemos reguliavimą. Išmanyti Komisijos kuruojamos energetikos srities Europos Sąjungos teisės aktus.
• Mokėti dirbti kompiuteriu (MS Office programomis).
• Mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas.
• Sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti raštvedybos, norminių aktų, nutarimų projektų rengimo taisykles.