Įeiti
Publikuota: 2015.08.21. Atnaujinta:

Dainius Urbonavičius


Darbuotojas atlieka šias funkcijas:

• Kaupia, tikrina ir analizuoja elektros energetikos įmonių teikiamas ataskaitas.
• Nagrinėja įmonių pateiktus investicijų planus, rengia medžiagą įmonių investicijoms derinti, atlieka nuolatinę investicijų vykdymo priežiūrą, siekiant įgyvendinti elektros energetikos įmonių kontrolę, vykdo Lietuvos elektros energetikos sistemos 330-110 kV tinklų dešimties metų plėtros plano įgyvendinimo stebėseną, vertinimą.
• Dalyvauja ruošiant investicijų derinimo metodikas bei kitus teisės aktus, siekiant užtikrinti teisės aktų reikalavimų įgyvendinimą.
• Nagrinėja elektros energetikos įmonių prašymus dėl bendro intereso (angl. – Project of common interest) investicijų derinimo, vertina investicijų atsipirkimo ir veiklos išlaidų pagrįstumą, bendradarbiauja su ACER, Europos Komisija, kitų šalių reguliavimo institucijomis, siekiant užtikrinti tinkamą investicijų projektų kaštų ir naudų paskirstymą.
• Dalyvauja procese, pateikiant išvadas ir pasiūlymus dėl Europinių teisės aktų perkėlimo į nacionalinę teisę (ENTSO-E kodeksai ir kt.) bei koordinuoja tinkamą priimtų ENTSO-E kodeksų, kt. dokumentų įgyvendinimą Komisijai priskirtais klausimais.
• Analizuoja įmonių pateiktus skaičiavimus ir duomenis, kurių pagrindu, vadovaujantis metodikomis, apskaičiuoja valstybės reguliuojamų paslaugų elektros energetikos sektoriuje kainas ir (ar) jų viršutines ribas.
• Reikalui esant atlieka elektros energetikos sektoriaus įmonių planinius ir neplaninius patikrinimus bei teikia išvadas dėl elektros energetikos sektoriaus įmonių veiklos atitikimo teisės aktų reikalavimams.
• Reikalui esant Komisijos pavedimu atstovauja Komisiją, taip pat dalyvauja tarpinstitucinėse ir Europinėse darbo grupėse, kad būtų pasiekti Komisijos strateginiai tikslai.
• Rengia atsakymus į juridinių ir fizinių asmenų paklausimus ir raštus Skyriaus veiklos klausimais, siekiant užtikrinti teisės aktų reikalavimų įgyvendinimą, vartotojų apsaugą bei suteikti informaciją pagal kompetenciją.
• Dalyvauja sprendžiant klausimus, problemas bei rengiant dokumentus, susijusius su Skyriaus veikla.
• Atsako už parengtų dokumentų turinį, konfidencialios informacijos slaptumą, siekiant užtikrinti Skyriaus nuostatų laikymąsi.
• Bendradarbiauja su kitų institucijų, elektros energetikos įmonių, vartotojų atstovais, taip pat su kitomis įstaigomis, visuomeninėmis organizacijomis, siekiant užtikrinti teisės aktų reikalavimų įgyvendinimą bei suteikti informaciją pagal kompetenciją.
• Skyriaus vedėjo pavedimu vykdo kitus su Komisijos ar Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti Komisijos strateginiai tikslai.

Darbuotojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

• Turėti aukštąjį universitetinį technologijos mokslų studijų srities, elektros inžinerijos arba energijos inžinerijos krypties bakalauro kvalifikacinį laipsnį arba jam prilygintą išsilavinimą.
• Mokėti anglų kalbą ne žemesniu nei įgudusio vartotojo lygmens B1 lygiu.
• Būti susipažinusiam ir mokėti taikyti praktikoje Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Prezidento dekretus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos (toliau – Komisija) nuostatus ir teisės aktus reglamentuojančius Komisijos veiklą, valstybės tarnybą, kitus teisės aktus, reglamentuojančius Komisijai ir Skyriui priskirtų funkcijų vykdymą, bei Europos Sąjungos teisės aktus, reglamentuojančius elektros energetikos sektoriaus reguliavimą.
• Mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, formuluoti ir argumentuoti išvadas.
• Sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti raštvedybos, norminių aktų, nutarimų projektų, protokolų rengimo taisykles, mokėti dirbti kompiuteriu (MS Office programomis).​