Įeiti
Publikuota: 2019.07.11. Atnaujinta: 2020.05.07

Darius Bartišius


2020 m. einamosios užduotys:

1. Susisteminti šilumos sektoriuje veikiančių ūkio subjektų reguliuojamosios veiklos sąnaudas ir kitus duomenis pagal kuruojamas įmones.

2. Atlikti šilumos sektoriaus įmonių 2019 m. finansinio pajėgumo įvertinimą, nustatyti finansinio pajėgumo normatyvinio rodiklio žemutinę reikšmę ir pateikti medžiagą Tarybos posėdžiui.

3. Paskelbti rodiklius, reikalingus vidutinės svertinės kapitalo kainos (WACC) skaičiavimui, šilumos sektoriuje.

4. Atlikti šilumos sektoriaus įmonių viešai skelbtinos informacijos stebėseną.

Valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas: 

 • Pagal Skyriaus kompetenciją tikrina reguliuojamų įmonių Tarybai teikiamų reguliuojamosios veiklos ataskaitų, reguliavimo apskaitos sistemos aprašų ir kitų teikiamų duomenų atitikimą Tarybos patvirtintiems apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo reikalavimams.
 • Pagal Skyriaus kompetenciją atlieka reguliuojamų įmonių finansinę ir ekonominę veiklos metinių rodiklių analizę.
 • Pagal Skyriaus kompetenciją užtikrina reguliuojamų įmonių Tarybai teiktinos informacijos pateikimą nustatytais terminais.
 • Pagal Skyriaus kompetenciją atlieka reguliuojamų įmonių veiklos efektyvumo lyginamąją analizę.
 • Pagal Skyriaus kompetenciją atlieka licencijuojamų Tarybos reguliuojamų įmonių finansinio pajėgumo vertinimą, analizuoja ir vertina įmonių finansinius ir ekonominius veiklos metinius rodiklius, teikia pažymas ir nutarimų projektus Tarybos posėdžiui.
 • Pagal Skyriaus kompetenciją kontroliuoja Tarybos reguliuojamų sektoriaus įmonių veiklą, prireikus dalyvauja ir atlieka patikrinimus Tarybos reguliuojamose įmonėse.
 • Pagal Skyriaus kompetenciją dalyvauja rengiant Tarybos metinę veiklos ataskaitą ir rinkos apžvalgą, teikia reikiamą informaciją.
 • Pagal Skyriaus kompetenciją rengia atsakymus į fizinių ir juridinių asmenų prašymus, skundus bei raštus.
 • Pagal Skyriaus kompetenciją konsultuoja ir teikia informaciją fiziniams ir juridiniams asmenims, savivaldybėms ir kitoms institucijoms.
 • Dalyvauja Tarybos posėdžiuose bei pasitarimuose.
 • Dalyvauja sprendžiant klausimus, problemas bei rengiant dokumentus, susijusius su pagal Skyriaus kompetenciją reguliuojamų įmonių apskaitos atskyrimu ir sąnaudų paskirstymu.
 • Rengia dokumentus paslaugų pirkimui atsižvelgiant į Skyriui priskirtas funkcijas.
 • Prireikus pavaduoja kitus Skyriaus darbuotojus.
 • Skyriaus vedėjo pavedimu vykdo kitus su Tarybos ar Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus.

Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 • Turėti aukštąjį universitetinį socialinių mokslų studijų srities arba jam prilygintą išsilavinimą.
 • Turėti darbo patirties energetikos sektoriaus kainodaros srityje.
 • Būti susipažinusiam ir mokėti taikyti praktikoje Lietuvos Respublikos įstatymus, Respublikos Prezidento dekretus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, Tarybos nuostatus ir teisės aktus, reglamentuojančius Tarybos veiklą, šilumos, geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sektorių veiklą, valstybės tarnybą, įmonių veiklą, finansų sistemos reguliavimą.
 • Mokėti dirbti kompiuteriu (MS Office programomis).
 • Mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti didelės apimties informaciją, ją analizuoti ir rengti išvadas.
 • Sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti raštvedybos, norminių aktų, nutarimų projektų rengimo taisykles.