Įeiti
Publikuota: 2015.06.08. Atnaujinta: 2019.07.12

Domantas Rimkus


2019 m. einamosios užduotys:

• Iki Tarybos 2019 m. veiklos plane numatytų terminų parengti ir Tarybos darbo reglamente nustatyta tvarka suderinti bei Tarybos posėdžiui pateikti pažymas ir nutarimo projektus dėl šilumos energijos tiekimo įmonių investicijų derinimo.
• Per teisės aktuose numatytus terminus parengti kokybiškus atsakymus į vartotojų, ūkio subjektų ir kitų institucijų teikiamus klausimus.
• Atlikti šilumos gamybos šaltinių ir šilumos tiekimo rodiklių analizę ir iki 2019 m. liepos mėn. paskelbti Tarybos tinklalapyje.

Valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

• Rengia, teikia pastabas ir pasiūlymus investicijų derinimo klausimais, siekiant tobulinti šilumos sektoriaus reguliavimą.
• Nagrinėja šilumos tiekėjų pateiktus investicinius projektus pagal Komisijos patvirtintą energetikos įmonių investicijų vertinimo ir derinimo tvarkos aprašą, atlieka finansinį investicinių projektų pagrindimą ir ekonominį projektų įvertinimą, siekiant nustatyti šilumos ir karšto vandens tiekėjų investicijų efektyvumą, atsiperkamumą bei įtaką kainai.
• Rengia ir teikia Tarybos posėdžiams argumentuotas pažymas ir nutarimų projektus investicijų derinimui tam, kad būtų įgyvendinti Šilumos ūkio įstatymo reikalavimai.
• Tikrina ir atlieka šilumos energiją tiekiančių įmonių faktinių ūkinės veiklos metinių rodiklių bei planinių sąmatų analizę. Kaupia, sistemina ir apibendrina gautus duomenis.
• Rengia atsakymus į fizinių ir juridinių asmenų prašymus, skundus bei raštus šilumos sektoriaus investicijų derinimo klausimais, kad būtų suteikta informacija pagal kompetenciją.
• Pagal savo kompetenciją konsultuoja ir teikia informaciją fiziniams ir juridiniams asmenims, savivaldybėms ir kitoms institucijoms, siekiant užtikrinti Tarybos  patvirtintų metodikų įgyvendinimą.
• Siekiant vykdyti teisės aktais Tarybai pavestas funkcijas, išankstine skundų ir ginčų nagrinėjimo ne teisme tvarka dalyvauja nagrinėjant ginčus tarp reguliuojamų ūkio subjektų dėl skundžiamos įmonės veiklos ar neveikimo perduodant, laikant energiją, teisės energetikos įmonėms pasinaudoti tinklais ir sistemomis nesuteikimo, prisijungimo, energijos ir išteklių tiekimo srautų balansavimo, ir teikia siūlymus rengiamoms Tarybos posėdžiui pažymoms bei nutarimo projektams.
• Rengia, teikia pastabas ir pasiūlymus investicijų derinimo klausimais, siekiant tobulinti šių sektorių ekonominį reguliavimą.
• Kontroliuoja Tarybos reguliuojamų įmonių veiklą, prireikus organizuoja ir atlieka patikrinimus Tarybos reguliuojamose įmonėse, siekiant užtikrinti licencijuojamos veiklos sąlygų vykdymą.
• Dalyvauja sprendžiant klausimus, problemas bei rengiant dokumentus, susijusius su Skyriaus veikla, siekiant tobulinti šilumos ir karšto vandens kainų skaičiavimo metodikas ir investicijų vertinimo ir derinimo tvarką.
• Skyriaus vedėjo pavedimu vykdo kitus su Tarybos ar Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti Tarybos strateginiai tikslai.

Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

• Turėti aukštąjį universitetinį technologijos mokslų studijų srities statybos inžinerijos krypties arba jam prilygintą išsilavinimą.
• Turėti darbo patirties, rengiant ir vertinant investicinius projektus.
• Mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu.
• Būti susipažinusiam ir mokėti taikyti praktikoje Lietuvos Respublikos įstatymus, Respublikos Prezidento dekretus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, Tarybos nuostatus ir teisės aktus, reglamentuojančius Tarybos veiklą, valstybės tarnybą, įmonių veiklą, finansų sistemos reguliavimą. Išmanyti Tarybos  kuruojamos energetikos srities Europos Sąjungos teisės aktus.
• Mokėti dirbti kompiuteriu (MS Office programomis).
• Mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas.
• Sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti raštvedybos, norminių aktų, nutarimų projektų, protokolų rengimo taisykles.