Įeiti
Publikuota: 2014.09.01. Atnaujinta: 2020.05.07

Giedrius Blagnys


2020 m. einamosios užduotys:

1. Atnaujinti šilumos sektoriaus Reguliavimo apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo praktines rekomendacijas.

2. Apskaičiuoti, teikti Tarybos posėdžiui ir viešai paskelbti šilumos sektoriaus palyginamuosius rodiklius už 2019 metus.

3. Dalyvauti rengiant Reguliavimo apskaitos sistemos patikros techninę užduotį.

4. Dalyvauti Šilumos gamybos, perdavimo, mažmeninio aptarnavimo, karšto vandens tiekimo ir atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo veiklų lyginamosios analizės aprašo pakeitimo projekto rengime.

5. Susisteminti šilumos sektoriuje veikiančių ūkio subjektų reguliuojamosios veiklos sąnaudas ir kitus duomenis pagal kuruojamas įmones.

Valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

• Pagal Skyriaus kompetenciją tikrina reguliuojamų įmonių Tarybai teikiamų reguliuojamosios veiklos ataskaitų, reguliavimo apskaitos sistemos aprašų ir kitų teikiamų duomenų atitikimą Tarybos patvirtintiems apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo reikalavimams.
Pagal Skyriaus kompetenciją atlieka reguliuojamų įmonių finansinę ir ekonominę veiklos metinių rodiklių analizę.
Pagal Skyriaus kompetenciją užtikrina reguliuojamų įmonių Tarybai teiktinos informacijos pateikimą nustatytais terminais.
Pagal Skyriaus kompetenciją atlieka reguliuojamų įmonių veiklos efektyvumo lyginamąją analizę.
Pagal Skyriaus kompetenciją atlieka licencijuojamų Tarybos reguliuojamų įmonių finansinio pajėgumo vertinimą, analizuoja ir vertina įmonių finansinius ir ekonominius veiklos metinius rodiklius, teikia pažymas ir nutarimų projektus Tarybos posėdžiui.
Pagal Skyriaus kompetenciją kontroliuoja Tarybos reguliuojamų sektoriaus įmonių veiklą, prireikus dalyvauja ir atlieka patikrinimus Tarybos reguliuojamose įmonėse.
Pagal Skyriaus kompetenciją rengia Tarybos metinę veiklos ataskaitą ir rinkos apžvalgą, teikia reikiamą informaciją.
Pagal Skyriaus kompetenciją rengia atsakymus į fizinių ir juridinių asmenų prašymus, skundus bei raštus.
Pagal savo kompetenciją konsultuoja ir teikia informaciją fiziniams ir juridiniams asmenims, savivaldybėms ir kitoms institucijoms.
Dalyvauja Tarybos posėdžiuose bei pasitarimuose.
Dalyvauja sprendžiant klausimus, problemas bei rengiant dokumentus, susijusius su pagal Skyriaus kompetenciją reguliuojamų įmonių apskaitos atskyrimu ir sąnaudų paskirstymu.
Bendradarbiauja su tarptautinėmis organizacijomis teikiant, analizuojant bei apibendrinant finansinius-ūkinius duomenis, rengia apibendrintas apžvalgas.
Rengia dokumentus paslaugų pirkimui atsižvelgiant į Skyriui priskirtas funkcijas.
Prireikus pavaduoja kitus Skyriaus darbuotojus.
Skyriaus vedėjo pavedimu vykdo kitus su Tarybos ar Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus.

 Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus: 

• Turėti aukštąjį universitetinį socialinių mokslų srities ekonomikos ar vadybos ir verslo administravimo krypties arba jam prilygintą išsilavinimą.
Mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu.
Turėti 3 metų darbo patirtį energetikos srityje.
Būti susipažinusiam ir mokėti taikyti praktikoje Lietuvos Respublikos įstatymus, Respublikos Prezidento dekretus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, Tarybos nuostatus ir teisės aktus, reglamentuojančius Tarybos veiklą, šilumos, geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sektorių veiklą, valstybės tarnybą, įmonių veiklą, finansų sistemos reguliavimą.
Mokėti dirbti kompiuteriu (MS Office programomis).
Mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti didelės apimties informaciją, ją analizuoti ir rengti išvadas.
Sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti raštvedybos, norminių aktų, nutarimų projektų rengimo taisykles.