Įeiti
Publikuota: 2018.01.15. Atnaujinta:

Juozas Gurskis


Darbuotojas atlieka šias funkcijas:

• Seka teisės aktų, reglamentuojančių Komisijos veiklą, pasikeitimus ir informuoja apie juos skyriaus vedėją, siekiant užtikrinti įstatymų ir kitų teisės aktų laikymąsi bei pažeidimų prevenciją.
• Seka Lietuvos narystės ES informacinėje sistemoje LINESIS informaciją apie Europos Sąjungos institucijose nagrinėjamus energetikos srities klausimus ir ją teikia skyriams; kartu su kitais skyriais rengia Lietuvos Respublikos pozicijas Komisijai priskirtais Europos Sąjungos institucijose nagrinėjamais klausimais; derina su kitomis kompetentingomis institucijomis ES teisės aktų įgyvendinimo planus dėl priskirtinų Komisijos kompetencijai direktyvų ir reglamentų įgyvendinamųjų teisės aktų, prižiūri jų įgyvendinimo eigą pagal LINESIS sistemoje numatytus kriterijus ir atitinkamai kas mėnesį formuoja ataskaitas.
• Teikia pasiūlymus dėl Komisijos tinklalapyje skelbiamų teisės aktų redakcijų atnaujinimo.
• Stebi Komisijoje gautų ir Teisės skyriui nukreiptų prašymų, skundų ar kitų dokumentų ir atsakymų į juos rengimą. Apie praleistus terminus informuoja skyriaus vedėją.
• Skyriaus vedėjo pavedimu ruošia dokumentų kopijas ir kitus dokumentus nagrinėjamoms byloms, siekiant užtikrinti tinkamą procesinių įstatymų reikalavimų įgyvendinimą.
• Prireikus formuoja skyriaus nuolatinio ir ilgo saugojimo dokumentų bylas ir teisės aktų nustatyta tvarka jas perduoda Komisijos archyvui, kad būtų užtikrinami raštvedybą ir archyvavimą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimai.
• Prireikus skelbia teisės aktų projektus Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktų informacinėje sistemoje, kad ši informacija būtų tinkamai paskelbta teisės aktų nustatyta tvarka.
• Skyriaus vedėjo pavedimu dalyvauja Komisijos posėdžiuose, pasitarimuose, organizuojamuose interesantų priėmimuose Komisijoje.
• Skyriaus vedėjo pavedimu vykdo kitus su Komisijos ar skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti Komisijos strateginiai tikslai.

Darbuotojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

• Turėti aukštąjį socialinių mokslų studijų srities teisės krypties arba jam prilygintą išsilavinimą.
• Sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, mokėti dirbti kompiuteriu (MS Office programomis).
• Būti susipažinus su Lietuvos Respublikos įstatymais, Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Komisijos nuostatais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais Komisijai priskirtų funkcijų vykdymą.
• Mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas.