Įeiti
Publikuota: 2015.10.26. Atnaujinta: 2017.06.01

Jurgita Ramanavičienė


Darbuotojas atlieka šias funkcijas:

 Registruoja gautus ir siunčiamus dokumentus Komisijos informacinėje sistemoje, susieja elektroninius dokumentus ar skaitmenines jų kopijas su jų registracijos kortelėmis, gautais dokumentais, kontroliuojamais pavedimais, kad būtų užtikrinta efektyvi Komisijos veikla.
 Rengia ir teikia informaciją apie išsiųstus ir gautus dokumentus, siekiant Komisijos vidaus administravimo efektyvumo.
 Užtikrina Komisijos siunčiamų dokumentų siuntų formavimą, jų pristatymą adresatams ar dokumentų išsiuntimą paštu, per kurjerines tarnybas telegrama, faksu, elektroniniu paštu, išsiuntimo rejestrų pildymą, siekiant savalaikio interesantų informavimo.
 Tikrina siunčiamų dokumentų nuorašų atitikimą originalams ir teisės aktų nustatyta tvarka juos tvirtina, kad būtų užtikrintas oficialus Komisijos bendravimas.
 Priima Komisijos gautas dokumentų siuntas iš pašto ryšių skyriaus, kurjerių, faksu gautus dokumentus, juos nuskaito (skenuoja) ir registruoja Komisijos informacinėje sistemoje, siekiant operatyvios ir sistemingos Komisijos veiklos.
 Teikia informaciją interesantams Komisijos veiklos klausimais, prireikus nukreipia atitinkamos srities specialistams, siekiant užtikrinti efektyvų interesantų aptarnavimą, kad būtų užtikrintas kokybiškas asmenų aptarnavimas.
 Teikia siūlymus Skyriaus vedėjui dėl savo veiklos, informacinės sistemos tobulinimo, naujų technologijų taikymo, priemonių įsigijimo, kad būtų pasiekti Skyriaus tikslai ir uždaviniai.
 Skyriaus vedėjo pavedimu vykdo kitus su Komisijos ar skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti Komisijos strateginiai tikslai.


Darbuotojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

• Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą.
• Būti susipažinusiam ir mokėti taikyti praktikoje Lietuvos Respublikos įstatymus, Respublikos Prezidento dekretus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, Komisijos nuostatus ir teisės aktus, reglamentuojančius Komisijos veiklą, valstybės tarnybą, dokumentų administravimą, raštvedybą.
• Mokėti dirbti kompiuteriu (MS Office programomis).
• Mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas.
• Sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti raštvedybos, norminių aktų, nutarimų projektų, protokolų rengimo taisykles.