Įeiti
Publikuota: 2019.07.04. Atnaujinta: 2019.07.04

Kęstutis Gruzdys


Valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

• Nustatyta tvarka kontroliuoja energetikos objektų, energetikos įrenginių (šilumos ir dujų) energetikos sektoriuje techninę saugą, eksploatavimą, energijos ir energijos išteklių gamybos, perdavimo, skirstymo, tiekimo patikimumą ir vartojimo efektyvumą. Atlieka administracinio nusižengimo tyrimą ir surašo administracinio nusižengimo protokolą.
• Kontroliuoja, kaip laikomasi specialiųjų reikalavimų įrengiant ir rekonstruojant energetikos (šilumos ir dujų) įrenginius, energetikos įrenginių atitiktį nustatytiems reikalavimams ir jų tinkamumą naudoti. Atlieka energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimą ir nustato:
- ar energetikos objektas ir/ar įrenginys pastatytas, rekonstruotas ar modernizuotas pagal statinio projekto sprendinius;
- ar statinio projekto sprendiniai atitinka norminių teisės aktų ir energetikos įrenginių gamintojų įrengimo instrukcijose nurodytus reikalavimus;
- ar atlikti visi reikalingi energetikos įrenginių montavimo, bandymo, matavimo ir paleidimo-derinimo darbai, ar nauji, rekonstruoti ir modernizuoti energetikos įrenginiai yra tinkami naudoti pagal paskirtį.
• Išduoda energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimo pažymą.
• Tiria energetikos (šilumos ir dujų) objektų, įrenginių avarijas ir darbo sutrikimus, dalyvauja tiriant nelaimingus atsitikimus darbe, tiria nelaimingus atsitikimus buityje, susijusius su energijos vartojimu.
• Tikrina naujai statomų ar rekonstruojamų energetikos (šilumos ir dujų) objektų (statinių) projektus.
• Vertina ir rengia išvadą dėl galimai perteklinių techninių sąlygų panaikinimo, kai nepriklausomas šilumos gamintojas nesutinka su prijungimo techninėmis sąlygomis.
• Atlieka teisės aktais nustatytų gamtinių dujų kokybės reikalavimų kontrolę.
• Organizuoja energetikos objektus ir įrenginius statančių ir eksploatuojančių energetikos darbuotojų atestavimą energetikos (šilumos ir dujų) sektoriuje:
- rengia interneto svetainėje www.vert.lt skelbiamų teisės aktų, nustatančių dujų ir šilumos energetikos įrenginių ir objektų įrengimo, eksploatavimo, techninės saugos, darbuotojų saugos ir sveikatos, energetikos veiklos technologinių procesų ir energetikos objektų gaisrinės saugos reikalavimus, sąrašus pagal energetikos sektorius. Teisės aktų sąrašai turi būti periodiškai peržiūrimi ir atnaujinami pasikeitus jų nustatytam reglamentavimui;
- rengia pasiūlymus dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. 1-220 patvirtinto Energetikos objektus, įrenginius statančių ir eksploatuojančių darbuotojų atestavimo tvarkos aprašo 2 ir 3 prieduose nurodytų energetikos darbuotojų kategorijų sąrašų. Šie sąrašai turi būti periodiškai (ne rečiau kaip kartą per 5 metus) peržiūrimi ir prireikus tikslinami;
- rengia pasiūlymus dėl sertifikavimo įstaigų parengtų sertifikavimo schemų ir kitų Lietuvos standarte LST EN ISO/IEC 17024: 2012 „Atitikties įvertinimas. Bendrieji darbuotojų sertifikavimo įstaigoms keliami reikalavimai (ISO/IEC 17024:2012)" nurodytų dokumentų, reikalingų vykdyti energetikos darbuotojų atestavimą dujų ir šilumos energetikos sektoriuose.
• Derina energetikos (šilumos ir dujų) darbuotojų mokymo programas.
• Rengia išvadas įgaliotoms valstybės institucijoms dėl ypatingų statinių (šilumos ir dujų energetikos įrenginių) projektavimo ir montavimo darbų atestatų išdavimo.
• Ne teismo tvarka nagrinėja vartotojų ir energetikos įmonių vartojimo ginčus dėl energetikos objektų, įrenginių ir apskaitos priemonių naudojimo, energijos tiekimo nutraukimo, sustabdymo ar ribojimo, energijos taupymo paslaugų teikimo; taip pat nagrinėja skundus dėl energetikos objektų, įrenginių ir apskaitos priemonių techninės saugos, eksploatavimo, energijos kokybės reikalavimų, dėl prisijungimo prie energetikos objektų ar įrenginių, atsijungimo nuo jų techninių sąlygų ir kitų teisės aktuose nustatytų reguliuojamos energetikos veiklos reikalavimų laikymosi.
• Kontroliuoja teisės aktų nustatytas energijos išteklių ir energijos tiekimo ir vartojimo apribojimo priemones, kai šalyje įvedama ekstremali energetikos padėtis.
• Pagal kompetenciją rengia teisės aktus, taip pat dalyvauja rengiant teisės aktų projektus, susijusius su valstybine energetikos kontrole.
• Rengia pastabas ir pasiūlymus valstybės institucijoms dėl jų parengtų teisės aktų projektų, susijusių su energetikos įrenginių projektavimu, gamyba, įrengimu, eksploatavimu bei technine sauga;
• Teisės aktų nustatyta tvarka rengia informaciją (apžvalgą) Lietuvos Respublikos energetikos ministerijai bei kitoms suinteresuotoms valstybės institucijoms apie Lietuvos energetikos įrenginių eksploatavimo būklę.
• Metodiškai vadovauja Tarybos teritoriniams skyriams, vykdantiems valstybinę energetikos kontrolę šilumos ir dujų energetikos sektoriuose.
• Atlieka Tarybos teritorinių skyrių veiklos patikrinimus.
• Derina Tarybos teritorinių skyrių darbo planus, kontroliuoja jų vykdymą šilumos ir dujų energetikos sektoriuose.
• Atlieka galutiniams energijos vartotojams teikiamos informacijos kontrolę.
• Atsako už civilinę saugą.
• Rengia Tarybos veiklos planavimo dokumentų (einamųjų metų veiklos plano, metinės veiklos ataskaitos) dalį, susijusią su energetikos valstybine kontrole ir vartotojų energetikos įrenginių kontrole, teikia pasiūlymus Skyriaus kompetencijos klausimais.
• Konsultuoja ir teikia informaciją fiziniams ir juridiniams asmenims Skyriaus kompetencijos klausimais.
• Kaupia ir sistemina informaciją apie Lietuvos Respublikos energetikos objektų, energetikos įrenginių techninės saugos ir eksploatavimo būklę, energijos ir energijos išteklių gamybos, perdavimo, paskirstymo, tiekimo patikimumą, nustatyta tvarka teikia informaciją Lietuvos Respublikos energetikos ministerijai bei kitoms suinteresuotoms valstybės institucijoms.
• Rengia Tarybos įsakymus, potvarkius, rekomendacijas, nurodymus energetikos objektų ir energetikos įrenginių valstybinės kontrolės klausimais.
• Vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Skyriaus vedėjo pavedimus, kad būtų pasiekti Tarybos veiklos tikslai.

Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

• Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą technologijos mokslų studijų srities išsilavinimą.
• Turėti ne mažesnę kaip vienerių metų darbo patirtį šilumos ar dujų energetikos sektoriuje.
• Būti gerai susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymais, Tarybos priimtais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais šilumos ir dujų energetikos sektorius, bei teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, procesinę, civilinę ir administracinę teisę, gebėti juos taikyti praktiškai.
• Žinoti efektyvius šilumos, dujų energijos gamybos ir vartojimo būdus bei technologijas.
• Gebėti kaupti, sisteminti, apibendrinti, analizuoti informaciją ir rengti išvadas bei siūlymus, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.
• Mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą.
• Būti gerai susipažinęs su dokumentų rengimo, dokumentų tvarkymo ir apskaitos, dokumentų saugojimo taisyklėmis, gebėti jas taikyti praktiškai.
• Mokėti dirbti „Microsoft Office" programiniu paketu.
• Turėti B kategorijos vairuotojo pažymėjimą.