Įeiti
Publikuota: 2019.03.14. Atnaujinta: 2019.07.01

Loreta Leitienė


2019 m. einamosios užduotys:

• Atnaujinti 2019 m. Viešųjų pirkimų planą prekių dalyje (įkorporuojant jame iki 2019 m. liepos 1 d. veikusios Valstybinės energetikos inspekcijos neįvykdytus pirkimus, kurie bus perkeliami į Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos  2019 m. Viešųjų pirkimų planą.
• Atlikti Viešųjų pirkimų tarnybos patvirtintų metodikų ir rekomendacijų analizę ir jų pagrindu atnaujinti 2018 m. kovo 28 d. įsakymu Nr. O1E-57 ,,Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos viešųjų pirkimų organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ Valstybinės energetikos kontrolės tarybos viešųjų pirkimų organizavimo tvarkos aprašą. 
• Parengti pavyzdinę formą dėl sutarčių keitimo, kai viešojo pirkimo-perdavimo sutartyse yra keičiamas Sutarties šalies pavadinimas ir rekvizitai bei už sutartis atsakingų asmenų rekvizitai.

Valstybės tarnautoja atlieka šias funkcijas:

• Rengia Tarybos metinius viešųjų pirkimų planus.
• Teisės aktų nustatyta tvarka rengia ir teikia Viešųjų pirkimų tarnybai Tarybos viešųjų pirkimų skelbimus, viešojo pirkimo procedūrų ataskaitas.
• Kartu su Teisės departamento ir Finansų skyriaus specialistais rengia Tarybos sudaromų sutarčių projektus ir juos vizuoja.
• Atlieka tiekėjų pateiktų pasiūlymų vertinimą ir teikia vertinimo išvadas viešąjį pirkimą atliekančiai komisijai.
• Rengia Tarybos tvarkos aprašus, taisykles ir kitus dokumentus, reglamentuojančius viešuosius pirkimus.
• Vykdo pirkimo procedūras kaip pirkimo organizatorius.
• Teikia konsultacijas Tarybos darbuotojams viešųjų pirkimų klausimais.
• Pagal kompetenciją bendradarbiauja su kitomis įstaigomis bei institucijomis viešųjų pirkimų vykdymo ir politikos klausimais.
• Dalyvauja Tarybos sudaromų viešųjų pirkimų ir kitų komisijų veikloje.
• Kartu su Teisės departamento specialistais nagrinėja gautas tiekėjų pretenzijas, ieškinius ir (ar) kitus procesinius dokumentus viešųjų pirkimų vykdymo klausimais.
• Skyriaus vedėjo pavedimu vykdo kitus su Tarybos ar Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti Tarybos strateginiai tikslai.

Valstybės tarnautoja turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

• Turėti aukštąjį universitetinį socialinių mokslų studijų srities teisės krypties arba jam prilygintą išsilavinimą.
• Turėti darbo viešųjų pirkimų srityje patirties.
• Išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius viešuosius pirkimus, viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, valstybės institucijų ir įstaigų vidaus administravimą.
• Mokėti organizuoti viešuosius pirkimus, rengti viešųjų pirkimų dokumentus, sutarčių projektus.
• Mokėti dirbti kompiuteriu (MS Office programomis).
• Mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas.
• Sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų valdymo taisykles.