Įeiti
Publikuota: 2014.06.16. Atnaujinta: 2020.07.07

Renata Bartašiūtė-Černevičė


Valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

 • Nagrinėja energijos išteklių biržos operatoriaus prašymus išduoti ar pakeisti licenciją bei teikia išvadas ir pasiūlymus Tarybai dėl atitinkamos licencijos išdavimo, pakeitimo, galiojimo sustabdymo, panaikinimo ar galiojimo sustabdymo panaikinimo, tvarko licencijų registravimo žurnalus.
 • Vykdo prekybos energijos išteklių rinkoje ir energijos išteklių biržos operatoriaus veiklos priežiūrą ir stebėseną bei rengia energijos išteklių rinkos stebėsenos ataskaitas.
 • Energijos išteklių biržos operatoriaus teikimu tikrina energijos išteklių biržos operatoriaus tvirtinamas jo veiklos ketvirčio ir metines ataskaitas, teikia pasiūlymus ir nurodymus dėl ataskaitose nurodytų duomenų patikslinimo ar papildomų duomenų pateikimo.
 • Tikrina energijos išteklių biržos operatoriaus pateiktus jo nustatomus įkainius už energijos išteklių biržos operatoriaus teikiamas paslaugas energijos išteklių biržos dalyviams.
 • Rengia šilumos gamybos sektoriaus ir energijos išteklių rinkų stebėsenos ketvirtines ataskaitas.
 • Atlieka energijos išteklių rinkos tyrimus.
 • Nagrinėja nepriklausomų šilumos gamintojų prašymus pripažinti juos nereguliuojamais nepriklausomais šilumos gamintojais, teikia pažymas ir nutarimų projektus Tarybos posėdžiams.
 • Nagrinėja šilumos vartotojų prašymus dėl konkurencinio šilumos vartotojo statuso suteikimo, teikia pažymas ir nutarimų projektus Tarybos posėdžiams.
 • Išankstine privaloma skundų ir ginčų nagrinėjimo ne teisme tvarka dalyvauja nagrinėjant energijos išteklių biržos dalyvių ir kitų asmenų skundus bei ginčus dėl energijos išteklių biržos administravimo, organizavimo ir kitos licencijuojamos energijos išteklių biržos operatoriaus veiklos, ir teikia siūlymus rengiamoms Tarybos posėdžiui pažymoms bei nutarimo projektams.
 • Išankstine skundų ir ginčų nagrinėjimo ne teisme tvarka dalyvauja nagrinėjant ginčus tarp reguliuojamų ūkio subjektų dėl skundžiamos įmonės veiklos ar neveikimo perduodant, laikant energiją, teisės energetikos įmonėms pasinaudoti tinklais ir sistemomis nesuteikimo, prisijungimo, energijos ir išteklių tiekimo srautų balansavimo, šilumos supirkimo, kainų ir tarifų taikymo, ir teikia siūlymus rengiamoms Tarybos posėdžiui pažymoms bei nutarimo projektams.
 • Pagal savo kompetenciją konsultuoja ir teikia informaciją fiziniams ir juridiniams asmenims, savivaldybėms ir kitoms institucijoms.
 • Dalyvauja Tarybos posėdžiuose bei pasitarimuose tam, kad pristatytų Skyriaus išvadas, parengtas pažymas bei nutarimų projektus.
 • Dalyvauja sprendžiant klausimus, problemas bei rengiant dokumentus, susijusius su Skyriaus veikla.
 • Prireikus pavaduoja kitus Skyriaus darbuotojus, siekiant užtikrinti Skyriaus funkcijų vykdymą.
 • Skyriaus vedėjo pavedimu vykdo kitus su Tarybos ar Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti Tarybos strateginiai tikslai.

Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 • Turėti aukštąjį universitetinį socialinių mokslų srities ekonomikos ar vadybos ir verslo administravimo krypties arba fizinių mokslų srities matematikos ar statistikos krypties arba jiems prilygintą išsilavinimą.
 • Turėti darbo patirties rinkų stebėsenos srityje.
 • Turėti darbo patirties rengiant rinkų apžvalgas.
 • Būti susipažinusiam ir mokėti taikyti praktikoje Lietuvos Respublikos įstatymus, Respublikos Prezidento dekretus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos (toliau – Taryba) nuostatus ir teisės aktus, reglamentuojančius Tarybos veiklą, valstybės tarnybą, įmonių veiklą. Išmanyti Tarybos kuruojamų elektros energetikos, energijos išteklių, šilumos, dujų, transporto, šalto vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sričių Europos Sąjungos teisės aktus.
 • Mokėti dirbti kompiuteriu (MS Office programomis).
 • Mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti, analizuoti informaciją, formuluoti ir argumentuoti išvadas.
 • Sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti raštvedybos, norminių aktų, nutarimų projektų, protokolų rengimo taisykles.