Įeiti
Publikuota: 2017.12.18. Atnaujinta: 2019.07.12

Sandra Grinienė


2019 m. einamosios užduotys:

Iki Tarybos 2019 m. veiklos plane numatytų terminų parengti ir Tarybos darbo reglamente nustatyta tvarka suderinti bei Tarybos posėdžiui pateikti pažymas ir nutarimų projektus dėl perskaičiuotų šilumos bazinių kainų ir karšto vandens kainų dedamųjų nustatymo. 
Per teisės aktuose numatytus terminus parengti kokybiškus atsakymus į vartotojų bei ūkio subjektų teikiamus klausimus. 
Tikrinti šilumą ir karštą vandenį tiekiančių bendrovių apskaičiuotos šilumos ir karšto vandens kainos ataskaitas, teisės aktuose numatytais terminais susisteminti duomenis ir parengti informaciją, susijusią su šilumos kainos statistika. 

Valstybės tarnautoja atlieka šias funkcijas:

• Tikrina šilumą ir karštą vandenį tiekiančių bendrovių (juridinių ir fizinių asmenų, gaminančių, parduodančių, paskirstančių vartotojams tiekiamą šilumą ir karštą vandenį) pagal Tarybos patvirtintas metodikas pateiktus kainų perskaičiavimus, sprendžia apie pateiktos medžiagos tinkamumą tolesniam jos nagrinėjimui, rengia tiekiamos šilumos ir karšto vandens kainų perskaičiavimų projektus, teikia Komisijos posėdžiams argumentuotas pažymas ir nutarimų projektus tiekiamos šilumos ir karšto vandens kainų nustatymui ir derinimui.
• Kontroliuoja Tarybos suderintų ar nustatytų šilumos ir karšto vandens kainų taikymą.
• Kontroliuoja, ar įmonės teisingai skaičiuoja šilumos ir karšto vandens kainų kintamosios dedamosios dydį ir kaip taikomos šilumos ir karšto vandens kainos, siekiant įgyvendinti Šilumos ūkio įstatymo reikalavimus.
• Rengia atsakymus į fizinių ir juridinių asmenų prašymus bei raštus šilumos kainodaros klausimais, kad būtų suteikta informacija pagal kompetenciją.
• Išankstine skundų ir ginčų nagrinėjimo ne teisme tvarka dalyvauja nagrinėjant savivaldybių reguliuojamų šilumos tiekėjų ginčus dėl savivaldybių nustatytų šilumos kainų atitikimo teisės aktų reikalavimams.
• Pagal savo kompetenciją konsultuoja ir teikia informaciją fiziniams ir juridiniams asmenims, savivaldybėms ir kitoms institucijoms centralizuotai tiekiamos šilumos ir karšto vandens kainų taikymo, šilumos apskaitos ir kitais klausimais.
• Dalyvauja sprendžiant klausimus, problemas bei rengiant dokumentus, susijusius su Skyriaus veikla, siekiant tobulinti šilumos ir karšto vandens kainų skaičiavimo metodiką.
• Dalyvauja sisteminant pastabas ir teikiant pasiūlymus, gautus iš tiekėjų bei vartotojų reguliuojamų sektorių kainų nustatymo metodikos tobulinimo klausimais.
• Kaupia, analizuoja ir sistemina informaciją, reikalingą šilumos ir karšto vandens kainų skaičiavimams.

• Prireikus pavaduoja kitus Skyriaus darbuotojus.
• Skyriaus vedėjo pavedimu vykdo kitus su Tarybos ar Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus.

Valstybės tarnautoja turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

• Turėti aukštąjį universitetinį socialinių mokslų srities ekonomikos ar vadybos ir verslo administravimo krypties arba jam prilygintą išsilavinimą.
• Mokėti anglų kalbą ne žemesniu kaip pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu.
• Turėti darbo patirties kainodaros srityje.
• Būti susipažinusiam ir mokėti taikyti praktikoje Lietuvos Respublikos įstatymus, Respublikos Prezidento dekretus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, Tarybos nuostatus ir teisės aktus, reglamentuojančius Tarybos veiklą, valstybės tarnybą, įmonių veiklą, finansų sistemos reguliavimą.
• Mokėti dirbti kompiuteriu (MS Office programomis).
• Mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas.
• Sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti raštvedybos, norminių aktų, nutarimų projektų rengimo taisykles.