Įeiti
Publikuota: 2014.01.30. Atnaujinta: 2020.05.07

Vilma Davulienė


2020 m. einamosios užduotys:

1. Parengti ir Tarybos darbo reglamente nustatyta tvarka suderinti bei pateikti pažymas ir sprendimų projektus, kuriose turi būti pateikta sprendimams priimti pakankama informacija, dėl geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų derinimo svarstymo Tarybos posėdžiuose.

2. Parengti ir Tarybos darbo reglamente nustatyta tvarka suderinti bei pateikti pažymas ir sprendimų projektus, kuriose turi būti pateikta sprendimams priimti pakankama informacija, dėl geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų perskaičiuotų bazinių kainų derinimo svarstymo Tarybos posėdžiuose.

3. Pagal Tarybos 2020 m. veiklos planą laiku ir kokybiškai, Tarybos darbo reglamente nustatyta tvarka parengti, suderinti ir pateikti Tarybos posėdžiui teisės aktų projektus, priskirtus Vandens skyriaus kompetencijai.

4. Per teisės aktuose numatytus terminus parengti kokybiškus atsakymus į valstybės, savivaldybių institucijų, vartotojų, abonentų bei ūkio subjektų teikiamus klausimus, susijusius su geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų reguliavimu.

Valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

Rengia geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų kainų skaičiavimo metodikų projektus, teikia pastabas ir pasiūlymus kainodaros klausimais, siekiant tobulinti šio sektoriaus ekonominį reguliavimą.
Kontroliuoja, kaip pagal Tarybos patvirtintas geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų kainų skaičiavimo nustatymo metodikas nustatytos kainos yra taikomos, siekiant laiku nustatyti kainų taikymo pažeidimus.
Vadovaujantis geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų kainų nustatymo metodika, atlieka geriamojo vandens tiekėjų ir nuotekų tvarkytojų be paviršinių nuotekų tvarkytojų prašymų dėl geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinio nuotekų tvarkymo paslaugų kainų derinimo analizę, siekiant nustatyti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinio nuotekų tvarkymo paslaugų būtinąsias sąnaudas ir jomis pagrįstas kainas.
Pagal kompetenciją teikia siūlymus Skyriaus vedėjui dėl teisės aktų ir sprendimų priėmimo ar pakeitimo, nagrinėja kitų institucijų parengtus teisės aktų projektus ir teikia pastabas bei pasiūlymus dėl jų, siekiant tobulinti šio sektoriaus reguliavimą.
Pagal kompetenciją teikia informaciją, išvadas ir pasiūlymus, susijusius su Skyriaus veiklos klausimais, ministerijoms, savivaldybėms, įmonėms, įstaigoms, organizacijoms, Skyriaus vedėjui ir visuomenei, siekiant pateikti informaciją suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei.
Dalyvauja Tarybos posėdžiuose, kad pristatytų Skyriaus išvadas, parengtas pažymas bei nutarimų projektus.
Bendradarbiauja su tarptautinėmis organizacijomis teikiant, analizuojant bei apibendrinant finansinius-ūkinius duomenis apie vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo ūkį; rengia apibendrintas apžvalgas apie šio ūkio reguliavimo tendencijas Skyriaus vedėjui, kad būtų perimta ir taikoma geroji užsienio šalių patirtis geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sektoriaus kainodaroje.
Dalyvauja sprendžiant klausimus, problemas bei rengiant dokumentus, susijusius su Skyriaus veikla.
Rengia medžiagą ataskaitoms apie geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinio nuotekų tvarkymo ūkio veiklą ir Skyriaus darbą, siekiant pateikti informaciją suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei.
Pagal kompetenciją konsultuoja ir teikia informaciją geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainų skaičiavimo ir procedūriniais klausimais, siekiant užtikrinti Tarybos patvirtintos metodikos įgyvendinimą.
Rengia atsakymus į valstybės ir savivaldybių institucijų ar abonentų ir vartotojų paklausimus ar prašymus geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo klausimais, siekiant suteikti informaciją pagal kompetenciją.
Prireikus pavaduoja kitus Skyriaus darbuotojus, kad būtų užtikrintas Skyriaus funkcijų vykdymas.
Skyriaus vedėjo pavedimu vykdo kitus su Tarybos ar Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti Tarybos strateginiai tikslai.

Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

• Turėti aukštąjį universitetinį technologijos mokslų studijų srities inžinerinės krypties arba jam prilygintą išsilavinimą.
Turėti ne mažesnę nei 3 metų darbo patirtį geriamojo vandens kainodaros srityje.
Mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu.
Būti susipažinusiam ir mokėti taikyti praktikoje Lietuvos Respublikos įstatymus, Respublikos Prezidento dekretus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos (toliau – Taryba) nuostatus ir teisės aktus, reglamentuojančius Tarybos veiklą, valstybės tarnybą, įmonių veiklą, finansų sistemos reguliavimą. Išmanyti Tarybos kuruojamos energetikos srities Europos Sąjungos teisės aktus.
Mokėti dirbti kompiuteriu (MS Office programomis).
Mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas.
Sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti raštvedybos, norminių aktų, nutarimų projektų, protokolų rengimo taisykles.