Įeiti
Publikuota: 2014.03.10. Atnaujinta: 2017.06.21

Vykdomi projektai


​2015 m. kovo 20 d. Komisijai išduotas sertifikatas, kuris patvirtina, kad Komisijoje yra įdiegta Sert_Lt-.jpg
kokybės vadybos sistema, atitinkanti LST EN ISO 9001:2008 kokybės standarto reikalavimus.

Dvejus metus vykdomas projektas leido sukurti ir įdiegti kokybės vadybos sistemą, kurią nepriklausomi auditoriai pripažino kaip vieną geriausių viešajame sektoriuje veikiančių kokybės vadybos sistemų bei atitinkančią LST EN ISO 9001:2008 kokybės standarto reikalavimus.

Komisijoje yra išgryninti 23 procesai. Kiekvienas procesas turi nustatytus vertinimo rodiklius. Taip pat vykdant projektą buvo parengta veiklos matavimo sistemos metodika.

Komisija tikisi, kad kokybės vadybos sistema padės organizacijai veikti efektyviai ir sistemiškai.

Kokybės vadybos sistema Komisijoje buvo įdiegta įgyvendinant projektą „Kokybės vadybos modelio, atitinkančio LST EN ISO 9001:2008 standarto reikalavimus, diegimas, paruošimas sertifikuoti ir sertifikavimas Valstybinėje kainų ir energetikos kontrolės komisijoje“
(Nr. VP1-4.3-VRM-01-V-01-084). Šis projektas, finansuotas iš Europos socialinio fondo lėšų, įgyvendintas pagal 2007–2013 metų finansinio laikotarpio Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 4 prioriteto „Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas“ priemonę „Viešųjų paslaugų kokybės iniciatyvos“. Socialinis_fondas_jpg.bmp