Įeiti
Publikuota: 2018.05.29. Atnaujinta: 2018.06.15

Asmens duomenų apsauga


  1. Duomenų valdytojas / tvarkytojas: Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija, Verkių g. 25C-1, LT-08223 Vilnius, tel. 8 800 20500, faks. (8 5) 213 5270, el. p. rastine@regula.lt.

  2. Duomenų tvarkymo tikslas ir teisinis pagrindas: Asmens duomenys Komisijoje tvarkomi, siekiant vykdyti Lietuvos Respublikos energetikos įstatyme ir Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatyme nustatytas funkcijas.

  3. Asmens duomenų gavėjai: asmens duomenys teikiami tretiesiems asmenims tik įvertinus, ar yra teisinis pagrindas duomenų teikimui. Asmens duomenys kitiems duomenų valdytojams / tvarkytojams gali būti teikiami, vadovaujantis teisės aktų reikalavimais, Komisijai vykdant priskirtas funkcijas.

  4. Duomenų apsaugos pareigūno kontaktiniai duomenys: Rolandas Pauža el. p. rolandas.pauza@regula.lt, tel. (8 5) 213 3437.

  5. Duomenų subjektai turi teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai dėl Komisijos veiksmų (neveikimo), kuriais pažeidžiamos Bendrojo duomenų apsaugos reglamento ar kitų asmens duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų nuostatos.

Duomenų subjektų teisių įgyvendinimo Valstybinėje kainų ir energetikos kontrolės komisijoje aprašas, patvirtintas 2018 m. birželio 12 d. įsakymu Nr. O1E-106