Įeiti
Publikuota: 2018.01.30. Atnaujinta: 2018.07.12

Pasibaigę teisminiai ginčai (šilumos ir karšto vandens sektorius)


1. Byla: Lietuvos nacionalinė vartotojų federacija, Bronius Cicėnas ir Juozas Imbrasas, UAB „Vilniaus energija“ v. Komisija.
Instancija: Vilniaus apygardos administracinis teismas. Objektas: Komisijos 2010 m. gruodžio 15 d. nutarimai Nr. O3-316 „Dėl šilumos bazinės kainos dedamųjų uždarajai akcinei bendrovei „Vilniaus energija“ ir Nr. O3-317 „Dėl karšto vandens kainos dedamųjų uždarajai akcinei bendrovei „Vilniaus energija“. Prašymas: Pareiškėjai prašo panaikinti minėtus Komisijos 2010 m. gruodžio 15 d. nutarimus ir įpareigoti Komisiją priimti naujus nutarimus dėl šilumos kainų dedamųjų UAB „Vilniaus energija“ bei dėl karšto vandens kainos dedamųjų UAB „Vilniaus energija“. Motyvas: Lietuvos nacionalinės vartotojų federacijos, Broniaus Cicėno ir Juozo Imbraso teigimu, Komisija, priimdama minėtus nutarimus, pažeidė Šilumos ūkio įstatymo 32 straipsnio 4 dalyje, Šilumos kainų nustatymo metodikos įtvirtintus reikalavimus bei Lietuvos įstatymų saugomą viešąjį interesą. Anot Pareiškėjo, Komisija, priimdama skundžiamus nutarimus, nesilaikė svarbiausiuose šilumos ūkio sektorių reguliuojančiuose teisės aktuose (Šilumos ūkio įstatymo 32 str. 2 d., Šilumos kainų nustatymo metodikos 3.2 p., Karšto vandens kainų nustatymo metodikos 3.2 p.) įtvirtintu mažiausių sąnaudų principu. UAB „Vilniaus energija“ prašo panaikinti 2010 m. gruodžio 15 d. nutarimą Nr. O3-317, stabdyti bylos nagrinėjimą ir kreiptis į Lietuvos vyriausiąjį administracinį teismą su prašymu ištirti, ar Karšto vandens kainų nustatymo metodikos, patvirtintos Komisijos 2009 m. liepos 21 d. nutarimu Nr. O3-106, 39 punktas neprieštarauja Energetikos įstatymo 15 straipsnio 2 daliai, Šilumos ūkio įstatymo 32 straipsnio 2 daliai, Civilinio kodekso 4.76 straipsniui, Viešojo administravimo įstatymo 3 ir 8 straipsniams bei teisės principams. Pareiškėjo teigimu, Komisija, apskaičiuodama ir nustatydama Pareiškėjui karšto vandens kainos kintamosios dedamosios formulę pažeidė Metodikoje įtvirtintąją bei apskaičiuodama planuojamą realizuoti karšto vandens kiekį Komisija neteisėtai taikė Karšto vandens kainos nustatymo metodikos 39 punktą.
Sprendimas: Vilniaus apygardos administracinis teismas 2015 m. gruodžio 11 d. sprendimu patenkino Lietuvos nacionalinės vartotojų federacijos, Broniaus Cicėno ir Juozo Imbraso skundą, iš dalies patenkino UAB „Vilniaus energija“ skundą ir panaikino Komisijos priimtus ginčijamus administracinius aktus. Instancija: Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas. Objektas: Vilniaus apygardos administracinio teismo 2015 m. gruodžio 11 d. sprendimas. Prašymas: Komisija 2016 m. sausio 13 d. apeliaciniu skundu prašo panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2015 m. gruodžio 11 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – Komisijos nuomone, pirmos instancijos teismas nepagrįstai rėmėsi byloje pateikta eksperto išvada, netiksliai ir netinkamai įvertino faktines aplinkybes, reikšmingai susijusias su tinkamu teisės taikymu ir tokiu būdu pažeidė materialinės teisės normas, nukrypo nuo Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo formuojamos praktikos susijusios su ekonominių rodiklių teisine kontrole, ir visiškai nemotyvavo išvadų, todėl priėmė nepagrįstą, neteisingą ir neteisėtą sprendimą, kuris naikintinas apeliacine tvarka. Sprendimas: Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2017 m. sausio 24 d. nutartimi Komisijos apeliacinį skundą atmetė.

2. Byla: UAB „Vilniaus energija“ v Komisija.
Instancija: Vilniaus apygardos administracinis teismas.
Objektas: Komisijos 2014 m. spalio 28 d. nutarimas Nr. O3-861 ,,Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2014 m. birželio 30 d. nutarimo Nr. O3-177 ,,Dėl uždarosios akcinės bendrovės ,,Vilniaus energija“ šilumos kainos dedamųjų vienašališko nustatymo“ pakeitimo“; Komisijos 2014 m. spalio 28 d. nutarimas Nr. O3-862 ,,Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2014 m. liepos 28 d. nutarimo Nr. O3-508 ,,Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2014 m. birželio 30 d. nutarimo Nr. O3-177 ,,Dėl uždarosios akcinės bendrovės ,,Vilniaus energija“ šilumos kainos dedamųjų vienašališko nustatymo“ pakeitimo“ pakeitimo“.
Prašymas: Panaikinti skundžiamus nutarimus.
Motyvai: Pareiškėjo nuomone, skundžiami nutarimai pažeidžia Energetikos įstatymo 15 straipsnio 3 dalį ir Investicijų derinimo tvarkos 64 punktą, yra priimtas nekompetentingo viešojo administravimo subjekto (ultra vires) ir pažeidžia nepiktnaudžiavimo valdžia principą, taip pat skundžiami nutarimai neatitinka Viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnio reikalavimų, t. y. nėra pagrįsti konkrečiomis tiesiogiai ginčo atveju taikytinomis teisės aktų normomis, objektyviais faktiniais duomenimis, todėl negali būti laikomi teisėtais ir pagrįstais.
Sprendimas: Vilniaus apygardos administracinis teismas 2015 m. spalio 13 d. sprendimu atmetė Pareiškėjo skundą kaip nepagrįstą. Teismas pažymėjo, jog Komisijos atliekamos priežiūros veiklos, pasireiškiančios ūkio subjektų sąnaudų atitikties kainodaros principams vertinimu, neturėtų riboti atvejai, kai investicija nėra suderinama dėl kito viešojo administravimo veiksmų, nes priešingu atveju nebūtų pasiekiami įstatyme nustatyti kainodaros tikslai ir apsaugoti vartotojų interesai gauti paslaugas, grįstas būtinosiomis sąnaudomis.
Instancija: Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas.
Objektas: Vilniaus apygardos administracinio teismo 2015 m. spalio 13 d. sprendimas.
Prašymas: Pareiškėjas prašo panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2015 m. spalio 13 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą.
Sprendimas: Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2016 m. lapkričio 2 d. nutartimi apeliacinį skundą atmetė.

3. Byla: UAB „Vilniaus energija“ v Komisija.
Instancija: Vilniaus apygardos administracinis teismas.
Objektas: Komisijos pirmininko 2014 m. lapkričio 6 d. įsakymas Nr. O1-81 ,,Dėl UAB ,,Vilniaus energija“ neplaninio patikrinimo“.
Prašymas: Panaikinti skundžiamą įsakymą.
Motyvai: Skundžiamas įsakymas pažeidžia Energetikos įstatymo 15 straipsnio 3 dalį ir Investicijų derinimo tvarkos 64 punktą bei yra priimtas nekompetentingo viešojo administravimo subjekto (ultra vires), pažeidžiant nepiktnaudžiavimo valdžia principą. Pareiškėjo nuomone, remiantis Energetikos įstatymo 15 straipsnio 3 dalimi, Komisijai priėmus sprendimą nederinti įmonės pateiktos investicijos, Komisija netenka teisės peržiūrėti atitinkamos energetikos įmonės valstybės reguliuojamų kainų.
Sprendimas: Vilniaus apygardos administracinis teismas 2015 m. rugsėjo 28 d. sprendimu atmetė Pareiškėjo skundą kaip nepagrįstą.
Instancija: Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas.
Objektas: Vilniaus apygardos administracinio teismo 2015 m. rugsėjo 28 d. sprendimas.
Prašymas: Pareiškėjas prašo panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2015 m. rugsėjo 28 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą.
Sprendimas: Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2016 m. gruodžio 13 d. nutartimi apeliacinį skundą atmetė.

4. AB „Lietuvos energijos gamyba“ vs. Komisija.
Instancija: Vilniaus apygardos administracinis teismas Objektas: Komisijos 2014 m. spalio 30 d. nutarimas Nr. O3-875 ir Komisijos 2014 m. gruodžio 11 d. nutarimo Nr. O3-934 Prašymas: Panaikinti Komisijos 2014 m. spalio 30 d. nutarimo Nr. O3-875 1-2 punktus ir Komisijos 2014 m. gruodžio 11 d. nutarimo Nr. O3-934 1, 2.1 ir 2.1.1 punktus.
Motyvai: AB „Lietuvos energijos gamyba“ teigė, kad skundžiami Komisijos nutarimai yra neteisėti ir naikintini, nes paremti nepagrįstu ir teisės aktams prieštaraujančiu investicijų grąžos apskaičiavimu, kuris nulėmė mažesnę investicinę grąžą. Pareiškėjo teigimu, Komisija skaičiuodama investicijų grąžos normą pareiškėjo teikiamoms reguliuojamoms paslaugoms 2015 m., neteisingai taikė skolinto/nuosavo kapitalo santykį lygų 70/30 bei naudojo kitus neteisingus duomenis, reikalingus investicijų grąžos nustatymui. Pareiškėjas taip pat nurodė, kad Komisija priimdama skundžiamus nutarimus nesilaikė Viešojo administravimo įstatymo nuostatų bei pažeidė išorines diskrecijos ribas. Sprendimas: Vilniaus apygardos administracinis teismas 2015 m. lapkričio 17 d. sprendimu konstatavo, kad skundžiamų nutarimų nuostatos ir išvados buvo padarytos remiantis išsamiais kainų nustatymo proceso metu surinktais duomenimis, atlikti skaičiavimai ne tik atspindi faktines aplinkybes, bet ir yra pakankamai pagrįsti pareiškėjai nustatytų kainų teisingumą ir atsižvelgiant į tai, atmetė pareiškėjo skundus kaip nepagrįstus.
Instancija: Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas
Sprendimas: Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2017 m. kovo 7 d. sprendimu atmetė apeliacinį skundą.

5. UAB „Elektrėnų komunalinis ūkis“ vs. Komisija.
Instancija: Vilniaus apygardos administracinis teismas
Objektas: Komisijos 2015 m. rugsėjo 22 d. nutarimas Nr. O3-511
Prašymas: Panaikinti Komisijos 2015 m. rugsėjo 22 d. nutarimą Nr. O3-511 Motyvas: UAB „Elektrėnų komunalinis ūkis“ kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą dėl Komisijos 2015 m. rugsėjo 22 d. nutarimo Nr. O3-511, kuriuo Komisija UAB „Elektrėnų komunalinis ūkis“ neplaninio veiklos patikrinimo aktui ir jame pateiktoms išvadoms bei nutarė neplaninio veiklos patikrinimo akte apskaičiuotas papildomai gautas pajamas įvertinti UAB „Elektrėnų komunalinis ūkis“ šilumos kainos dedamųjų perskaičiavimo metu, panaikinimo. Pareiškėjo vertinimu Komisija, apskaičiuodama UAB „Elektrėnų komunalinis ūkis“ patirtas nepagrįstas sąnaudas, netinkamai nustatė palyginamąsias šilumos gamybos sąnaudas, nes į savo skaičiavimus įtraukė nepriklausomus šilumos gamintojus, kuriems nebuvo nustatyta reguliuojama šilumos kaina, ir taip neteisėtai padidino pareiškėjo nepagrįstų sąnaudų dydį.
Sprendimas: Vilniaus apygardos administracinis teismas 2016 m. balandžio 4 d. sprendimu atmetė UAB „Elektrėnų komunalinis ūkis“ skundą kaip nepagrįstą.
Instancija: Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas.
Sprendimas: Apeliacinis skundas 2017 m. gegužės 31 d. nutartimi atmestas.

6. A.Ž. ir E.Ž. vs. UAB „Vilniaus energija“ ir Komisija.
Instancija: Vilniaus apygardos teismas Objektas: Šilumos paskirstymas daugiabučiame name Prašymas: Perskaičiuoti mokesčius už šilumos energiją Motyvas: Ieškovai į teismą kreipėsi dėl UAB „Vilniaus energija“ atliekamo mokesčių už suvartotą šilumos energiją paskirstymo ir mokėjimų už karšto vandens temperatūros palaikymą bei Komisijos 2013 m. gruodžio 12 d. sprendimo Nr. R2-3654 panaikinimo ir įpareigojimo Komisiją išnagrinėti skundo dalį, kurią Komisija atsisakė nagrinėti. Ieškovai nesutinka su jiems priskaičiuotais mokėjimais už patalpų šildymą. Ieškovų teigimu, UAB „Vilniaus energija“ šilumos paskirstymui naudojo metrologiškai nepatikrintus apskaitos prietaisus bei atsižvelgiant į tai, jog nuo 2010 m. spalio 2 d. į ieškovams priklausantį butą nebuvo tiekiamas karštas vanduo, cirkuliacijos mokėjimas ieškovams neturi būti taikomas. Ieškovai nurodo, kad daugiabučiame name, susidarantis didelis nepaskirstyto karšto vandens kiekis, kurio atsiradimo priežastys nėra aiškios, paskirstomas apmokėti gyventojams nepaisant to, kad pastate karšo vandens apskaita nebuvo ir nėra sutvarkyta.
Sprendimas. Vilniaus apygardos teismas 2015 m. vasario 23 d. sprendimu atmetė ieškovų ieškinį. Instancija: Lietuvos apeliacinis teismas. Sprendimas: Apeliacinės instancijos teismas 2015 m. gruodžio 10 d. nutartimi sprendimą paliko nepakeistą.
Instancija: Lietuvos Aukščiausiasis Teismas
Sprendimas. Panaikino Lietuvos apeliacinio teismo sprendimo dalį, kuria buvo atmestas ieškovų reikalavimas įpareigoti UAB „Vilniaus energija“ atlikti ieškovei patiektos šilumos energijos ir karšto vandens perskaičiavimą nuo 2008 m. gegužės 1 d., iš mokėtinų sumų atimant šilumos energijos kiekį, priskirtą neapskaitytam karštam vandeniui paruošti ir šia apimtimi ieškinio dalį tenkinti. Likusi Lietuvos apeliacinio teismo sprendimo dalis palikta nepakeista.

7. R.T. ir K.T. vs. AB „Kauno energija“, Energetikos inspekcija ir Komisija.
Instancija: Vilniaus apygardos teismas Objektas: Šilumos paskirstymas daugiabučiame name Prašymas: Perskaičiuoti mokesčius už šilumos energiją Motyvas: Ieškovai į teismą kreipėsi dėl su nepaskirstytu karštu vandeniu suvartoto šilumos kiekio, netinkamų šilumos paskirstymo metodų taikymo ir priskyrimo apmokėti nepagrįstus šilumos ir karšto vandens kiekius bei Komisijos 2014 m. kovo 28 d. sprendimo Nr. R2-933 panaikinimo ir įpareigojimo Komisiją ir Energetikos inspekciją išnagrinėti vartojimo ginčą toje dalyje, kurioje vartojimo ginčo nagrinėjimas buvo nutrauktas. Ieškovai nurodo, kad AB „Kauno energija“ 2008 m. – 2014 m. nebuvo sutvarkiusi karšto vandens apskaitos, naudojo metrologiškai nepatikrintus skaitiklius bei netinkamai skirstė šilumos energiją, kadangi ieškovams priskyrė apmokėti su nepaskirstytu karštu vandeniu suvartotą šilumos kiekį laikotarpiu nuo 2008 m. iki 2014 m. sausio mėn. Sprendimas: Vilniaus apygardos teismas 2015 m. vasario 10 d. sprendimu atmetė ieškovų ieškinį.
Instancija: Lietuvos apeliacinis teismas.
Sprendimas: 2016 m. gegužės 5 d. nutartimi Vilniaus apygardos teismo sprendimas paliktas nepakeistas.

8. Byla: UAB „Vilniaus energija“ v. Lietuvos metrologijos inspekcija. Komisija – trečiasis asmuo.
Instancija: Vilniaus apygardos administracinis teismas. Objektas: Lietuvos metrologijos inspekcijos Vilniaus apskrities skyriaus 2012 m. lapkričio 1 d. teisinės metrologijos reikalavimų laikymosi patikrinimo aktas Nr. PA-3436(V12). Prašymas: Pareiškėjas UAB „Vilniaus energija“ prašo panaikinti Lietuvos metrologijos inspekcijos Vilniaus apskrities skyriaus 2012 m. lapkričio 1 d. teisinės metrologijos reikalavimų laikymosi patikrinimo aktą Nr. PA-3436(V12). Motyvas: UAB „Vilniaus energija“ nesutinka su Lietuvos metrologijos inspekcijos surašytu aktu. Įmonės nuomone, punktai, kuriais konstatuota, kad, vadovaujantis Metrologijos įstatymo 15 straipsnio 1 dalimi ir 17 straipsnio 2 dalimi, atsiskaitymams su vartotojais turi būti naudojami tik karšto vandens skaitikliai su galiojančia metrologine patikra; įpareigojimas parengti atsiskaitymams su vartotojais už suvartotą karšto vandens kiekį naudojamų butuose įrengtų karšto vandens skaitiklių sąrašą, patvirtinti juos vadovo parašu bei sudaryti skaitiklių patikros grafikus bei apie nurodymų vykdymo eigą raštu informuoti inspekciją, yra naikintini kaip neatitinkantys teisės aktų reikalavimų, faktinės situacijos ir kaip objektyviai negalintys būti įgyvendinti dėl ne nuo Įmonės priklausančių priežasčių.
Sprendimas: 2013 m. kovo 12 d. UAB „Vilniaus energija“ skundas atmestas, kaip nepagrįstas.
Instancija: Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas.
Sprendimas. 2015 m. liepos 1 d. nutartimi UAB „Vilniaus energija“ apeliacinis skundas atmestas ir Vilniaus apygardos administracinio teismo sprendimas paliktas nepakeistas.

9. Byla: AB „Kauno energija“ vs. Kauno klubas „Forumas“. Komisija – trečiasis asmuo.
Instancija: Vilniaus apygardos teismas. Objektas: Dėl Komisijos sprendimo, kuriame nurodoma, jog „Kauno energija“ turi įvykdyti visas karšto vandens tiekėjams teisės aktuose nustatytas pareigas, panaikinimo. Prašymas: Pareiškėjas prašo pripažinti nepagrįstu ir panaikinti Komisijos sprendimą, kuriuo Komisija išaiškino, kad AB „Kauno energija“ Atsakovo name privalo vykdyti karšto vandens tiekėjo pareigas, kadangi namo gyventojai nėra pasirinkę kito apsirūpinimo karštu vandeniu būdo.
Sprendimas: Komisija pašalinta iš bylos nagrinėjimo.

10. Byla: UAB „Vilniaus energija“ v. Metrologijos inspekcija. Komisija – trečiasis asmuo.
Instancija: Vilniaus apygardos administracinis teismas. Objektas: Metrologijos inspekcijos Vilniaus apskrities skyriaus 2013 m. gegužės 2 d. Teisinės metrologijos reikalavimų laikymosi patikrinimo aktas Nr. PA-1275(V13). Prašymas: Pareiškėjas UAB „Vilniaus energija“ prašo panaikinti Metrologijos inspekcijos Vilniaus apskrities skyriaus 2013 m. gegužės 2 d. teisinės metrologijos reikalavimų laikymosi patikrinimo aktą Nr. PA-1275(V13). Motyvas: UAB „Vilniaus energija“ nesutinka su Metrologijos inspekcijos surašytu aktu. Įmonės nuomone, punktai, kuriais konstatuota, kad, vadovaujantis Metrologijos įstatymo 15 straipsnio 1 dalimi ir 17 straipsnio 2 dalimi atsiskaitymams su vartotojais turi būti naudojami tik karšto vandens skaitikliai su galiojančia metrologine patikra; įpareigojimas parengti atsiskaitymams su vartotojais už suvartotą karšto vandens kiekį naudojamų butuose įrengtų karšto vandens skaitiklių sąrašą, patvirtinti juos vadovo parašu bei sudaryti skaitiklių patikros grafikus bei apie nurodymų vykdymo eigą raštu informuoti Inspekciją, yra naikintini kaip neatitinkantys teisės aktų reikalavimų, faktinės situacijos, ir kaip objektyviai negalintys būti įgyvendinti dėl ne nuo Įmonės priklausančių priežasčių.
Sprendimas: Vilniaus apygardos administracinis teismas 2013 m. spalio 28 d. sprendimu iš dalies patenkino pareiškėjo skundą. Teismas panaikino Lietuvos metrologijos inspekcijos Vilniaus apskrities skyriaus 2013 m. gegužės 2 d. teisinės metrologijos reikalavimų laikymosi patikrinimo akto Nr. PA-1275(V13) dalį, kuria pareiškėjui nurodyta parengti atsiskaitymams su vartotojais už sunaudoto karšto vandens kiekį naudojamų karšto vandens skaitiklių sąrašą, patvirtinti jį vadovo parašu bei sudaryti karšto vandens skaitiklių patikros grafikus; kitą pareiškėjo skundo dalį atmetė kaip nepagrįstą.
Instancija: Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas.
Sprendimas: 2014 m. balandžio 29 d. nutartimi Vilniaus apygardos administracinio teismo 2013 m. spalio 28 d. sprendimas pakeistas, panaikinant jo dalį, kuria teismas panaikino Lietuvos metrologijos inspekcijos Vilniaus apskrities skyriaus 2013 m. gegužės 2 d. teisinės metrologijos reikalavimų laikymosi patikrinimo akto Nr. PA-1275(V13) privalomąjį nurodymą parengti atsiskaitymams su vartotojais už sunaudoto karšto vandens kiekį naudojamų karšto vandens skaitiklių sąrašą, patvirtinti jį vadovo parašu bei sudaryti karšto vandens skaitiklių patikros grafikus. Pareiškėjo UAB „Vilniaus energija“ skundo reikalavimas dėl šio privalomojo nurodymo panaikinimo atmestas.

11. Byla: UAB „ENG“ v. Komisija.
Bylos esmė: UAB „ENG“ kreipėsi į VAAT su skundu prašydama panaikinti Komisijos 2014-10-13 nutarimą Nr. O3-825. UAB „ENG“ nesutiko su Komisijos minėtame nutarime nustatytu sprendimu nepripažinti UAB „ENG“ nereguliuojamu nepriklausomu šilumos gamintoju.
Bylos eiga: VAAT 2015-11-02 sprendimu atmetė UAB „ENG“ skundą kaip nepagrįstą. UAB „ENG“ 2015-11-16 LVAT pateikė apeliacinį skundą prašydamas panaikinti VAAT 2015-10-02 sprendimą ir priimti naują sprendimą – panaikinti minėtą nutarimą.
Bylos baigtis: LVAT 2017-07-27 nutartimi atmetė UAB „ENG“ apeliacinį skundą.

12. UAB „Elektrėnų komunalinis ūkis“ v. Komisija.
Bylos esmė: UAB „Elektrėnų komunalinis ūkis“ kreipėsi su skundu į VAAT prašydamas panaikinti Komisijos 2015-09-22 nutarimą O3-511, kuriuo Komisija pritarė UAB „Elektrėnų komunalinis ūkis“ neplaninio patikrinimo aktui ir jame pateiktoms išvadoms bei nutarė neplaninio patikrinimo akte apskaičiuotas papildomai gautas pajamas įvertinti UAB „Elektrėnų komunalinis ūkis“ šilumos kainos dedamųjų perskaičiavimo metu.
Bylos eiga: VAAT 2016-04-04 sprendimu atmetė UAB „Elektrėnų komunalinis ūkis“ skundą kaip nepagrįstą. UAB „Elektrėnų komunalinis ūkis“ 2016-04-18 LVAT pateikė apeliacinį skundą prašydamas panaikinti VAAT 2016-04-04 sprendimą ir priimti naują sprendimą – panaikinti minėtą nutarimą.
Bylos baigtis: 2017 m. gegužės 31 d. nutartimi LVAT atmetė UAB „Elektrėnų komunalinis ūkis“ skundą.

13.
Byla: UAB ,,Litesko“ v. Komisija.
Bylos esmė: UAB „Litesko“ kreipėsi su skundu į VAAT prašydama panaikinti Komisijos 2015-09-11 nutarimą Nr. O3-502, kuriuo UAB „Litesko“ skirtas įspėjimas už nustatytą reguliuojamos veiklos sąlygų pažeidimą.
Bylos eiga: VAAT 2016-03-07 sprendimu UAB ,,Litesko“ skundą atmetė kaip nepagrįstą. UAB „Litesko“ 2016-03-21 LVAT pateikė apeliacinį skundą prašydama panaikinti VAAT 2016-03-07 sprendimą ir patenkinti UAB „Litesko“ skundą. 
Bylos baigtis: LVAT atmetė UAB „Litesko“ skundą ir paliko VAAT 2016-03-07 sprendimą nepakeistą. 

14. Byla: UAB „Vilniaus energija“ v. Komisija.
Bylos esmė: UAB „Vilniaus energija“ kreipėsi su skundu į VAAT, prašydama panaikinti Komisijos 2015-10-30 nutarimą Nr. O3-576, argumentuodama, jog Komisija, priimdama minėtą nutarimą, neįvertino visų aplinkybių, nepagrįstai reikalavo jau pateiktos, didelės apimties ir teisės aktais nenustatyta forma ir pjūviais numatytos kaupti informacijos, dokumentų ar skaičiavimų, nesuteikė realaus, protingo termino nustatytiems pažeidimams ištaisyti.
Bylos eiga: VAAT 2016-05-31 sprendimu atmetė UAB „Vilniaus energija“ skundą kaip nepagrįstą. UAB „Vilniaus energija“ 2016-06-14 pateikė apeliacinį skundą.
Bylos baigtis: LVAT 2018-02-13 nutartimi VAAT 2016-05-31 sprendimą panaikino ir administracinę bylą nutraukė.

15. Byla: UAB „Litesko“ filialas „Druskininkų šiluma“ v. Komisija, Druskininkų savivaldybė.
Bylos esmė: UAB „Litesko“ kreipėsi į VAAT prašydama panaikinti Komisijos 2015-06-19 nutarimą Nr. O3-381. UAB „Litesko nesutiko su Komisijos atlinktu šilumos bazinės kainos dedamųjų perskaičiavimu.
Bylos eiga: VAAT 2016-09-19 sprendimu atmetė UAB „Litesko“ skundą kaip nepagrįstą. UAB „Litesko‘ 2016-10-19 Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui (toliau – LVAT) pateikė apeliacinį skundą prašydama panaikinti VAAT 2016-09-19 sprendimą ir skundą išnagrinėti iš esmės.
Bylos baigtis: LVAT 2018 m. kovo 7 d. nutartimi atmetė UAB „Litesko“ apeliacinį skundą kaip nepagrįstą.

16. Byla: Komisija v. UAB „Vilniaus energija“.
Bylos esmė: Komisija kreipėsi į VAAT prašydama įpareigoti UAB „Vilniaus energija“ pateikti nepateiktą ir VAAT 2015-12-11 sprendimo administracinėje byloje Nr. I-2731-426/2015 vykdymui būtiną informaciją.
Bylos eiga: Įvertinus tai, kad UAB „Vilniaus energija“ pateikė dalį VAAT 2015-12-11 sprendimo administracinėje byloje Nr. I-2731-426/2015 vykdymui būtinos informacijos bei tai, kad 2018-03-12 papildomuose paaiškinimuose ir 2018-03-13 vykusio posėdžio metu UAB „Vilniaus energija“ nurodė, kad pateikė visus turimus duomenis bei daugiau Komisijos prašomų duomenų neturi, Komisija pateikė VAAT prašymo atsisakymą. VAAT 2018-03-15 nutartimi priėmė Komisijos atsisakymą ir bylą nutraukė. UAB „Vilniaus energija“ pateikė atskirąjį skundą.