Įeiti
Publikuota: 2018.01.16. Atnaujinta: 2018.07.12

Šilumos ir karšto vandens sektoriuje vykstantys teisminiai ginčai


1. Byla: UAB „Vilniaus energija“ v. Komisija.
Bylos esmė: UAB „Vilniaus energija“ kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą (toliau – VAAT) su skundu prašydama panaikinti Komisijos 2011-10-26 nutarimą Nr. O3-303 ir įpareigoti Komisiją įvertinti ir numatyti negautų pajamų kompensaciją dėl galimai neteisėto šilumos punktų nusidėvėjimo sąnaudų padengimo sumažinimo priėmus skundžiamą nutarimą.
Bylos eiga: VAAT 2012-02-14 nutartimi sustabdė bylos nagrinėjimą iki įsiteisės sprendimas administracinėje byloje Nr. A-2681-822/2016 dėl Komisijos 2010-12-15 nutarimu Nr. O3-316 ir 2010-12-15 nutarimu Nr. O3-317 UAB „Vilniaus energija“ nustatytų šilumos ir karšto vandens bazinių kainų dedamųjų. Atsižvelgiant į tai, jog minėtoje byloje galutinis sprendimas įsiteisėjo 2017-01-24, VAAT 2017-04-05 nutartimi atnaujino bylos nagrinėjimą. VAAT 2017 m. rugpjūčio 21 d. sprendimu atmetė UAB „Vilniaus energija“ skundą. Pareiškėjas pateikė apeliacinį skundą.

2. Byla J. Z. ir R. Z. v. Komisija.
Bylos esmė: J.Z. ir R. Z. kreipėsi į VAAT su skundu prašydami priteisti iš Komisijos žalos atlyginimą. Pareiškėjų nuomone, Komisija vengė derinti pareiškėjų pasiūlytą šilumos paskirstymo metodą, neužtikrino, kad metodas būtų taikomas.
Bylos eiga: VAAT 2016-09-22 sprendimu atmetė skundą kaip nepagrįstą. Pareiškėjai 2016-10-19 pateikė LVAT apeliacinį skundą, kuriuo prašo VAAT 2016-09-22 sprendimą panaikinti ir bylą grąžinti pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.
Bylos baigtis: LVAT 2018 m. vasario 14 d. nutartimi pareiškėjų apeliacinį skundą atmetė. 

3. Byla UAB „Litesko“ ir UAB „Vilniaus energija“ v. Komisija.
Bylos esmė: UAB „Litesko“ ir UAB „Vilniaus energija“ kreipėsi į VAAT su skundu, prašydami panaikinti Komisijos 2016-08-30 nutarimą Nr. O3-251 ir 2016-08-30 nutarimą Nr. O3-252, kuriais Komisija įpareigojo pareiškėjas anuliuoti vartotojams, kurie apsirūpina karštu vandeniu be karšto vandens tiekėjo ir vartotojams, kurių butuose karšto vandens tiekėjas įvykdė pareigą sutvarkyti apskaitą, 2016 m. liepos mėnesio sąskaitose įtrauktą nepriemoką už šilumos kiekį, viršijusį cirkuliacijos normatyvus.
Bylos eiga: VAAT 2017-05-30 sprendimu pareiškėjų skundą atmetė. Pareiškėjai pateikė LVAT apeliacinį skundą, kuriuo prašo pirmosios instancijos teismo sprendimą naikinti. VAAT 2017 m. gegužės 30 d. sprendimu pareiškėjų skundą atmetė. UAB „Litesko“ ir UAB „Vilniaus energija“ 2017 m. birželio 30 d. pateikė Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui apeliacinį skundą, kuriuo prašo panaikinti VAAT sprendimą.

4.
Byla V. J. M. v. Komisija.
Bylos esmė: V. J. M. 2016-06-20 kreipėsi į VAAT su skundu, prašydamas įpareigoti Komisiją duoti nurodymą AB „Kauno energija“ filialui „Jurbarko šilumos tinklai“ taikyti ne didesnį kaip 160 kWh cirkuliacijos normatyvą, skirstant šilumą daugiabučiame name.
Bylos eiga: VAAT 2017-03-09 sprendimu pareiškėjo skundą atmetė. V. J. M. 2017-03-31 pateikė apeliacinį skundą, prašydamas panaikinti minėtą VAAT sprendimą. 

5. Byla UAB „Vilniaus energija“ v. Komisija.
Bylos esmė: UAB „Vilniaus energija“ kreipėsi į VAAT pareikšdama alternatyvus reikalavimus: 1) panaikinti Komisijos 2016-12-06 raštą Nr. R2-(T)-3058, kuriuo Komisija atsisakė ikiteismine tvarka nagrinėti pareiškėjos 2016-11-28 skundą, ir Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2016-10-26 sprendimą Nr. 1-692; 2) arba panaikinti Komisijos 2016-12-06 raštą Nr. R2-(T)-3058 ir įpareigoti Komisiją ikiteismine tvarka išnagrinėti pareiškėjos 2016-11-28 skundą.
Bylos eiga: VAAT 2017-04-11 nutartimi sustabdė bylos nagrinėjimą iki įsiteisės sprendimas administracinėje byloje Nr. I-1531-786/2017.

6. Byla UAB „Litesko“ v. Komisija.
Bylos esmė: UAB „Litesko“ kreipėsi į VAAT, prašydama panaikinti Komisijos 2017-03-29 nutarimą Nr. O3-99, 2017-03-29 nutarimą Nr. O3-100, 2017-03-29 nutarimą Nr. O3-101 ir 2017-04-14 nutarimą Nr. O3-126. UAB „Litesko“ nesutinka su Komisijos nutarimu Nr. O3-99 priimtu sprendimu nederinti įmonės valdomo turto priežiūros ir eksploatavimo darbų plano 2016–2018 metams. UAB „Litesko“ taip pat nesutinka su Komisijos nutarimais Nr. O3-100 ir O3-101 nustatytomis šilumos bazinės kainos ir karšto vandens kainos dedamosiomis ir Komisijos nutarimu Nr. O3-126, kuriuo konstatuota, kad Alytaus miesto savivaldybės taryba 2017-03-30 sprendimu Nr. T-84 šilumos kainos dedamąsias nustatė be pažeidimų.
Bylos eiga: VAAT 2017 m. spalio 24 d. pareiškėjo skundą atmetė kaip nepagrįstą. UAB „Litesko“ apskundė VAAT sprendimą Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui.

7. Byla UAB „Vilniaus energija“ v. Komisija.
Bylos esmė: UAB „Vilniaus energija“ kreipėsi į VAAT prašydama panaikinti Komisijos 2014-06-30 nutarimą Nr. O3-177. Pareiškėja nesutinka su Komisijos nutarimu Nr. O3-177 nustatytomis šilumos kainos dedamosiomis.
Bylos eiga: VAAT 2015-03-26 sprendimu pareiškėjo skundą atmetė kaip nepagrįstą. Pareiškėjas apskundė VAAT 2015-03-26 sprendimą LVAT. LVAT 2016-06-03 nutartimi tenkino pareiškėjo skundą iš dalies ir administracinę bylą grąžino pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo. VAAT 2017-03-07 sprendimu pareiškėjo skundą atmetė. LVAT 2017 m. liepos 5 d. nutartimi grąžino bylą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

8. AB „Vilniaus šilumos tinklai“, Vilniaus miesto savivaldybė v. Komisija, trečiasis asmuo – UAB „Vilniaus energija“.
Bylos esmė: Pareiškėjai kreipėsi į VAAT prašydami panaikinti Komisijos 2015-12-18 nutarimo Nr. O3-671, 2 punktą, kuriuo buvo suderinta UAB „Vilniaus energija“ 2005-2015 m. investicija į šilumos apskaitos prietaisų rodmenų nuotolinio nuskaitymo sistemų įrengimą.
Bylos eiga. VAAT 2016-05-30 sprendimu patenkino pareiškėjų skundą. UAB „Vilniaus energija“ pateikė apeliacinį skundą, kurį išnagrinėjęs LVAT nutarė jį iš dalies patenkinti ir administracinę bylą gražino iš naujo nagrinėti VAAT.

9. UAB „Litesko“ v. Komisija.

Bylos esmė: UAB „Litesko“ prašė VAAT panaikinti Komisijos 2016-06-30 nutarimą Nr. O3-202, kuriuo Komisija konstatavo, kad pareiškėjas pažeidė Šilumos kainų nustatymo metodikos 82.1.1 punktą, t. y. ne vėliau kaip prieš 5 mėnesius iki einamojo reguliavimo periodo pabaigos nepateikė Komisijai filialo „Marijampolės šiluma“ Kazlų Rūdoje šilumos bazinės kainos projekto bei įpareigojo pareiškėją per 30 dienų ištaisyti pažeidimą.
Bylos eiga: VAAT 2017-03-22 pareiškėjo skundą atmetė. Pareiškėjas pateikė apeliacinį skundą.

10. UAB „Litesko“ v. Komisija ir Druskininkų savivaldybė.
Bylos esmė: UAB „Litesko“ kreipėsi į VAAT dėl Komisijos 2017-01-20 nutarimo Nr. O3-26 ir Druskininkų savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T1-3 panaikinimo, kuriais buvo perskaičiuotos pareiškėjo filialo „Druskininkų šiluma“ šilumos kainos dedamosios. Pareiškėjas nesutinka su minėtuose sprendimuose apskaičiuotu investicijų grąžos dydžiu ir taikyta faktine kuro struktūra.
Bylos eiga: VAAT 2017 m. spalio 3 d. atmetė UAB „Litesko“ skundą kaip nepagrįstą.

11. UAB „Lietuvos energijos gamyba“ v. Komisija
Bylos esmė: UAB „Lietuvos energijos gamyba“ į VAAT kreipėsi po to, kai Komisija 2017-03-10 nutarimu Nr. O3-73 minėtai įmonei skyrė 5643 Eur baudą už tai, kad UAB „Lietuvos energijos gamyba“ teisės aktuose nustatytais terminais Komisijai nepateikė metinio ataskaitų rinkinio už 2014 metus su nepriklausomo audito išvada.
Bylos eiga: VAAT 2017 m. rugsėjo 6 d. atmetė skundą kaip nepagrįstą. UAB „Lietuvos energijos gamyba“ pateikė apeliacinį skundą.

12. Byla: UAB „Vilniaus energija“ v. Komisija.
Bylos esmė: UAB „Vilniaus energija“ kreipėsi su skundu į VAAT, prašydama nutraukti administracinės bylos nagrinėjimą, panaikinti Komisijos 2017-03-24 nutarimą Nr. O3-95 bei išreikalauti iš Komisijos įrodymus. UAB „Vilniaus energija“ nesutiko su Komisijos paskirta sankcija už licencijuojamos veiklos pažeidimus, nustatytus UAB „Vilniaus energija“ planinio patikrinimo metu.
Bylos eiga: VAAT 2017-10-11 nutartimi bylą sustabdė iki bus priimtas ir įsiteisės galutinis teismo sprendimas administracinėje byloje pagal UAB „Vilniaus energija“ skundą dėl Komisijos 2016-09-26 nutarimo Nr. O3-277.

13. Byla: UAB „Vilniaus energija“ v. Komisija.
Bylos esmė: UAB „Vilniaus energija“ kreipėsi su skundu į VAAT, prašydama panaikinti Komisijos 2015-12-22 nutarimą Nr. O3-672 ir 2015-12-23 nutarimą Nr. O3-681, argumentuodama, jog Komisija netinkamai nustatė ir įvertino visus pažeidimo elementus bei netinkamai įgyvendino kitus Energetikos įstatymo 36 straipsnio privalomus reikalavimus ekonominės sankcijos skyrimui.
Bylos eiga: VAAT 2018-05-08 sprendimu UAB „Vilniaus energija“ skundą tenkino iš dalies. Komisijos 2015-12-22 nutarimu Nr. O3-672 paskirtą baudą sumažino iki 181 887,05 Eur. Likusioje dalyje UAB „Vilniaus energija“ skundą atmetė kaip nepagrįstą. Komisija bei UAB „Vilniaus energija“ pateikė apeliacinius skundus.


14. Byla: UAB „Vilniaus energija“ v. Komisija.
Bylos esmė: UAB „Vilniaus energija“ kreipėsi su skundu į VAAT, prašydama panaikinti Komisijos 2016-09-26 nutarimą Nr. O3-277 bei 2016-09-26 protokolinio sprendimo Nr. O2-35 2.1–2.4 punktus. UAB „Vilniaus energija“ nesutinka su Komisijos atliktu UAB „Vilniaus energija“ planiniu patikrinimu ir jo rezultatais.
Bylos eiga: VAAT 2017-03-30 nutartimi bylą nutraukė, o LVAT 2017-05-10 nutartimi grąžino administracinę bylą dėl Komisijos 2016-09-26 nutarimo Nr. O3-277 teisėtumo ir pagrįstumo nagrinėti VAAT. VAAT 2017-09-28 nutartimi bylą sustabdė. UAB „Vilniaus energija“ dėl VAAT 2017-09-28 nutarties pateikė atskirąjį skundą. LVAT 2017-10-25 nutartimi VAAT 2017-09-28 nutartį panaikino ir perdavė bylą nagrinėti šiam teismui. VAAT 2018-02-21 sprendimu UAB „Vilniaus energija“ skundą atmetė kaip nepagrįstą. UAB „Vilniaus energija“ pateikė apeliacinį skundą.


15. Byla: UAB „Vilniaus energija“ v. Komisija.
Bylos esmė: UAB „Vilniaus energija“ kreipėsi su skundu į VAAT, prašydama panaikinti Komisijos 2016-10-14 nutarimą Nr. O3-318, 2016-10-14 nutarimą Nr. O3-317, 2016-10-13 nutarimą Nr. O3-301, 2016-10-13 nutarimą Nr. O3-302, 2016-10-28 nutarimą Nr. O3-336 ir 2016-12-23 nutarimą Nr. O3-459. UAB „Vilniaus energija“ manymu, Komisija, priimdama minėtus nutarimus, viršijo suteiktą kompetenciją, nesivadovavo teisės aktais, neteisėtai ir nepagrįstai įvertino patikrinimo rezultatus bei padarė procedūrinius pažeidimus.
Bylos eiga: VAAT 2017-06-26 nutartimi bylą sustabdė, kol įsiteisės galutinis teismo sprendimas administracinėje byloje pagal UAB „Vilniaus energija“ skundą dėl planinio patikrinimo rezultatų.

16. Byla: UAB „Vilniaus energija“ v. Komisija.
Bylos esmė: UAB „Vilniaus energija“ kreipėsi su skundu į VAAT, prašydama panaikinti Komisijos 2016-10-28 nutarimą Nr. O3-335. UAB „Vilniaus energija“ manymu, Vilniaus miesto savivaldybės taryba nepagrįstai nesivadovavo savo anksčiau priimtu ir galiojančiu 2013-07-24 sprendimu Nr. 1-1366, taip pat nepagrįstai vadovavosi Komisijos 2016-10-14 nutarimu Nr. O3-318, o Komisija pažeidė šilumos kainos dedamųjų nustatymo procedūrą.
Bylos eiga: VAAT 2017-03-08 nutartimi bylą sustabdė, kol įsiteisės galutiniai teismo sprendimai kitose administracinėse bylose pagal UAB „Vilniaus energija“ skundus.

17. Byla: UAB „Vilniaus energija“ v. Komisija.
Bylos esmė: UAB „Vilniaus energija“ kreipėsi į VAAT prašydama panaikinti Komisijos 2017-03-14 nutarimą Nr. O3-76, kuriuo konstatuota, kad UAB „Vilniaus energija“ pažeidė Energetikos įstatymo 25 straipsnio 1 dalį, Šilumos ūkio įstatymo 30 straipsnio 13 dalies 7 punktą ir nurodyta UAB „Vilniaus energija“ ištaisyti konstatuotą pažeidimą.
Bylos eiga: VAAT 2017-09-06 sprendimu atmetė UAB „Vilniaus energija“ skundą kaip nepagrįstą. UAB „Vilniaus energija“ 2017-10-06 pateikė apeliacinį skundą.

18. Byla: UAB „Litesko“ v. Komisija.
Bylos esmė: UAB „Litesko“ kreipėsi į VAAT prašydama panaikinti Komisijos 2017-03-17 nutarimą Nr. O3-82, kuriuo UAB „Litesko“ skirta 1 462 Eur piniginė bauda už tai, kad UAB „Litesko“ pažeidė imperatyvias reguliuojamos energetikos veiklos sąlygas, įtvirtintas Energijos išteklių rinkos įstatymo 191 straipsnio 1 dalyje ir Šilumos ūkio įstatymo 1 straipsnio 2 dalies 1 punkte.
Bylos eiga: VAAT 2018-04-17 sprendimu UAB „Litesko“ skundą atmetė. UAB „Litesko“ pateikė apeliacinį skundą.

19. Byla: G. B. v. Komisija, tretieji suinteresuoti asmenys – UAB „Vilniaus energija“.
Bylos esmė: G. B. kreipėsi į VAAT prašydamas panaikinti Komisijos sprendimą atsisakyti pateikti Komisijos 2016-09-14 planinio patikrinimo aktą Nr. S3-1.
Bylos eiga: VAAT 2017-07-14 sprendimu atmetė G. B. skundą kaip nepagrįstą. G. B. 2017-08-25 pateikė apeliacinį skundą.

20. By
la: K. J. J. v. Komisija, tretieji suinteresuoti asmenys – UAB „Vilniaus energija“.
Bylos esmė: K. J. J. kreipėsi į VAAT prašydamas panaikinti Komisijos 2016-10-14 rašto dalį, kuria atsisakyta išduoti 2016-09-14 planinio patikrinimo aktą Nr. S3-1 bei jame pateiktas išvadas.
Bylos eiga: VAAT 2017-04-27 sprendimu tenkino K. J. J. skundą. UAB „Vilniaus energija“ 2017-05-29 pateikė apeliacinį skundą.

21
. Byla: UAB „Litesko“ vs. Komisija.
Bylos esmė: UAB „Litesko“ VAAT pateikė skundą dėl Komisijos 2017 m. spalio 12 d. nutarimo Nr. O3E-432, kuriuo Komisija vienašališkai nustatė šilumos kainos dedamasias UAB „Litesko“ filialui „Biržų šiluma“ , panaikinimo. Bendrovė nesutinka su Komisijos atliktu investicijų grąžos ir nepadengtų kuro sąnaudų skaičiavimais.

22. Byla: J. K. vs Komisija.
Bylos esmė: J. K. kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą su prašymu įpareigoti Komisiją atlikti UAB „Litesko“ filialo „Druskininkų šiluma“ papildomai gautų pajamų, nurodytų Komisijos 2017 m. vasario 28 d. nutarimo Nr. O3-67 5 punkte, perskaičiavimą.
Bylos eiga: VAAT 2017 m. gruodžio 13 d. nutartimi sustabdė administracinės bylos nagrinėjimą, kol įsiteisės teismo sprendimas administracinėje byloje Nr. eI-2594-561/2017. 

23. Byla: Lietuvos Respublikos Seimo narys Naglis Puteikis vs Komisija.
Bylos esmė: LR Seimo narys kreipėsi į Lietuvos vyriausiąjį administracinį teismą su prašymu ištirti Komisijos 2016 m. birželio 13 d. nutarimu Nr. O3-184 patvirtinto Šilumos kiekio pastato naudingajam plotui šildyti ir bendrosioms reikmėms nustatymo bei paskirstymo metodo Nr. 5 3.1 papunkčio atitiktį Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo ir Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nuostatoms.
Bylos baigtis: LVAT 2018 m. sausio 22 d. sprendimu pripažino, kad analizuojamos Šilumos kiekio pastato naudingajam plotui šildyti ir bendrosioms reikmėms nustatymo bei paskirstymo metodo redakcijos Nr. 5 3.1 papunktis neprieštarauja Šilumos ūkio įstatymo 25 straipsnio 1 ir 2 dalims, Civilinio kodekso 6.317 straipsnio 1 daliai, 6.329 straipsnio 1 daliai ir 6.388 straipsnio 1 daliai. 

24. Byla: Lietuvos Respublikos Seimo narys Naglis Puteikis vs Komisija.
Bylos esmė: LR Seimo narys kreipėsi į Lietuvos vyriausiąjį administracinį teismą su prašymu ištirti Komisijos 2018 m. vasario 28 d. nutarimu Nr. O3E-54 patvirtinto Šilumos supirkimo iš nepriklausomų šilumos gamintojų tvarkos ir sąlygų aprašo 4 ir 24 punktų atitiktį Lietuvos Respublikos Konstitucijos 46 straipsniui, Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 1 straipsnio 2 dalies 1 punktui, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 6 straipsnio 4 daliai, Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo 6 straipsnio 2 punktui bei minėto aprašo 14.2 punkto atitiktį Konstitucijos 120 straipsniui ir konstituciniam teisinės valstybės principui, Energetikos įstatymo 15 straipsnio 3 daliai, 19 straipsnio 2 daliai, Šilumos ūkio įstatymo 1 straipsnio 2 dalies 1 punktui, 2 straipsnio 15 daliai, 8 straipsnio 3 daliai, 30 straipsnio 3 daliai ir 5 dalies 3 punktui, 32 straipsnio 2 daliai, 37 straipsnio 6 daliai, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 30 punktui.

25. Byla: UAB „Vilniaus energija“ v. Komisija.
Bylos esmė: UAB „Vilniaus energija“ kreipėsi į VAAT prašydama panaikinti Komisijos 2018-04-27 nutarimą Nr. O3E-132 ir 2018-04-27 nutarimą Nr. O3E-133, kuriais buvo įgyvendintas VAAT 2015-12-11 sprendimas, kuris įpareigojo Komisiją iš naujo apskaičiuoti UAB „Vilniaus energija“ šilumos bazinės kainos ir karšto vandens kainos kintamosios dedamąsias ir minėtų kainų dedamąsias patvirtinti naujai priimtais nutarimais.

26. Byla: UAB „Vilniaus energija“ v. Komisija.
Bylos esmė: UAB „Vilniaus energija“ kreipėsi į VAAT prašydama panaikinti Komisijos 2017-05-31 nutarimą Nr. O3E-166, kuriuo konstatuota, kad UAB „Vilniaus energija“ pažeidė Energetikos įstatymo 25 straipsnio 1 dalį, Šilumos ūkio įstatymo 30 straipsnio 13 dalies 7 punktą ir nurodyta UAB „Vilniaus energija“ ištaisyti konstatuotą pažeidimą.
Bylos eiga: VAAT 2018-01-10 sprendimu atmetė UAB „Vilniaus energija“ skundą kaip nepagrįstą. UAB „Vilniaus energija“ pateikė apeliacinį skundą.