Įeiti
Publikuota: 2015.06.30. Atnaujinta:

Komisija atliko elektros energetikos sektoriaus įmonių finansinio pajėgumo vertinimą


Komisija, vykdydama reguliuojamų energetikos įmonių veiklos priežiūrą bei siekdama užtikrinti, kad vartotojai gautų nepertraukiamas ir kokybiškas paslaugas, ne rečiau kaip kartą per metus atlieka ūkio subjektų finansinio pajėgumo vertinimą.

Atlikusi 2014 m. elektros energetikos sektoriaus ūkio subjektų finansinio pajėgumo vertinimą Komisija posėdyje konstatavo:

  • Ūkio subjektų - AB „Litgrid“, AB „Lesto“, UAB „E Tinklas“, AB ,,Lietuvos energijos gamyba“, AB ,,Akmenės cementas“, Axpo Nordic AS, UAB „Baltic Energy services“, UAB „Elektrum Lietuva“, UAB „Enefit“, UAB „Energijos tiekimas“, UAB „Enerty“ (buvusi UAB ,,SBE Energy“), AB ,,Inter Rao Lietuva“, UAB „Kardos“, UAB „Marisa“, UAB „Nordic Power Management“, UAB „Vakarų techninė tarnyba“, AB ,,Achema“, UAB ,,Dirbtinis pluoštas“, UAB „Imlitex“, Eesti Energia AS – 2014 m. finansinis pajėgumas vertinamas kaip pakankamas reguliuojamai veiklai vykdyti;
  • UAB „Kvanto energija“ 2014 m. finansinis pajėgumas vertinamas kaip nepakankamas reguliuojamai veiklai vykdyti. Bendrovė įpareigota atlikti veiksmus pagal Akcinių bendrovių įstatymo 38 straipsnio 3–5 dalių reikalavimus, kurie numato, kad nuosavas kapitalas negali būti mažesnis nei pusė įstatinio kapitalo, ir apie tai informuoti Komisiją tuo atveju, jeigu UAB „Kvanto energija“ pageidautų atnaujinti nepriklausomo elektros energijos tiekimo veiklą.

1 lentelė. Elektros energetikos įmonių finansinio pajėgumo vertinimo suvestinė.

Ūkio subjektaiBendras finansinio pajėgumo rodiklis
Žemutinė finansinio pajėgumo
reikšmė 2014 m.
 Infrastruktūros veikla ​ ​
AB „Litgrid“2,25


1,80 ​ ​ ​ ​
AB „Lesto“2,25
UAB „E Tinklas“3,75
AB ,,Lietuvos energijos gamyba“3,75
AB „Akmenės cementas“*2,75
 Tiekimo veikla ​ ​
UAB „Marisa“4,40

                1,85 ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​
AB „Inter Rao Lietuva“3,80
Axpo Nordic AS 3,60
UAB „Vakarų techninė tarnyba“3,20
UAB „Elektrum Lietuva“2,80
UAB „Baltic Energy Services“2,60
UAB „Energijos tiekimas“2,80
UAB „Nordic Power Management“2,80
UAB „Kardos“2,20
UAB „Enefit“3,20
UAB „Enerty“ (buvusi UAB ,,SBE Energy“)2,60
UAB „Imlitex“**3,20
AB „Achema“**3,20
UAB „Dirbtinis pluoštas“**2,40
UAB „Kvanto energija“****3,00
UAB „Elektros energijos prekyba“***2,00
Eesti Energia AS***3,40

* Infrastruktūros veiklai pagal pajamų kriterijų buvo priskirta ir AB ,,Akmenės cementas“, tačiau šio ūkio subjekto 2014 m. gautos pardavimo pajamos iš reguliuojamų veiklų sudarė 20 proc. ar mažiau kaip 20 proc. visų ūkio subjekto metinių pardavimo pajamų, todėl bendrovės finansiniai rodikliai nebuvo įtraukti į elektros sektoriaus infrastruktūros segmento normatyvinio rodiklio žemutinės reikšmės skaičiavimus.
** AB ,,Achema“, UAB ,,Dirbtinis pluoštas“ ir UAB ,,Imlitex“ finansiniai rodikliai į normatyvinio finansinio pajėgumo rodiklio žemutinės reikšmės skaičiavimus neįtraukti, nes, remiantis ūkio subjektų pateikta informacija, pardavimo pajamos, gautos iš tiekimo veiklos, sudarė 20 proc. ar mažiau visų pardavimo pajamų, gautų 2014 metais.
*** Eesti Energia AS reguliuojamą veiklą vykdė trumpiau nei pusę metų, todėl bendrovės finansiniai rodikliai nebuvo įtraukti į tiekimo veiklos normatyvinio finansinio pajėgumo rodiklio žemutinės reikšmės skaičiavimus.
**** UAB „Elektros energijos prekyba“ UAB „Kvanto energija“ finansiniai rodikliai į tiekimo veiklos normatyvinio finansinio pajėgumo rodiklio žemutinės reikšmės skaičiavimus taip pat netraukti dėl nepakankamo nuosavo kapitalo.

Komisija finansinio pajėgumo vertinimą atlieka pagal Ūkio subjektų technologinio, finansinio ir vadybinio pajėgumo įvertinimo tvarkos aprašą. Siekiant, kad finansinio pajėgumo vertinimas būtų objektyvesnis ir finansinio pajėgumo rodiklio žemutinė riba tikslesnė, atskirtas finansinio pajėgumo vertinimas ūkio subjektams, vykdantiems infrastruktūros veiklą, ir ūkio subjektams, užsiimantiems tiekimo (pardavimo) veikla.