Įeiti
Publikuota: 2015.07.20. Atnaujinta:

Keičiamas Elektros energetikos įmonių apskaitos atskyrimo, sąnaudų paskirstymo ir su apskaitos atskyrimu susijusių reikalavimų aprašas


Komisija, siekdama užtikrinti skaidrų ir pagrįstą elektros energetikos įmonių sąnaudų paskirstymą, pakoregavo ir teikia viešajai konsultacijai Elektros energetikos įmonių apskaitos atskyrimo, sąnaudų paskirstymo ir su apskaitos atskyrimu susijusių reikalavimų aprašo pakeitimo projektą (toliau – Projektas).

Esminiai pakeitimai:
- nustatyta, kad perdavimo sistemos operatorius, vykdydamas apskaitos atskyrimą, privalo išskirti naują – naudojimosi jungiamosiomis linijomis – paslaugą, atitinkamai jai priskirdamas pajamas, sąnaudas, turtą ir įsipareigojimus;
- sudarytas turto, kuris negali būti įtraukiamas į reguliuojamo turto vertę, o jo kapitalo kaštai – apskaitomi kaip reguliuojamos veiklos, sąrašas;
- numatyta, kad išnuomotas ar panaudos teisėmis perduotas turtas, kuris ir nevykdant nereguliuojamos veiklos visa apimtimi naudojamas reguliuojamoje elektros energetikos įmonės veikloje, yra pripažįstamas pagrįstu reguliuojamos veiklos turtu, o su šiuo turtu susiję kapitalo kaštai, sąnaudos ir generuojamos pajamos priskiriamos reguliuojamos veiklos pajamoms ir sąnaudoms;
- patikslinta, kad gamintojai, elektros energiją gaminantys bendro ciklo elektrinėse, įskaitant kondensacinės Lietuvos elektrinės šilumos gamybos įrenginius, nusidėvėjimo normatyvus taiko pagal Šilumos kainų nustatymo metodiką;
- nustatyti apribojimai komandiruočių, personalo vystymo, reprezentacijos, reklamos, viešųjų ryšių ir rinkodaros sąnaudoms nuo įmonių veiklos sąnaudų, taip pat detalizuotas nepaskirstytinų sąnaudų sąrašas;
- numatyta, kad tais atvejais, kai investicijos vykdomos dalyvaujant kitoms energetikos, elektroninių ryšių ar kitą infrastruktūrinę veiklą vykdančioms įmonėms, ta dalimi, kuria šios investicijos susijusios su inžinerinių darbų sąnaudomis, turi būti paskirstomos tarp atitinkamą infrastruktūrinę veiklą vykdančių įmonių. 50 proc. pajamų, gautų iš kitų infrastruktūrinių įmonių dėl inžinerinių darbų sąnaudų pasidalinimo, yra įtraukiama į reguliuojamos paslaugos (produkto) reguliacinę turto vertę.

Projektas paskelbtas Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktų projektų informacinėje sistemoje ir Komisijos interneto svetainėje. Prašome pastabas ir pasiūlymus Projektui teikti iki 2015 m. rugpjūčio 7 d. paštu Verkių g. 25C-1, Vilnius, LT-03219, faksu (2135270), elektroniniu laišku rastine@regula.lt.

Visos rinkos dalyvių pateiktos pastabos ir pasiūlymai skelbiami rubrikoje „Viešosios konsultacijos".