Įeiti
Publikuota: 2015.09.17. Atnaujinta:

Keičiasi elektros energetikos įmonių apskaitos atskyrimo, sąnaudų paskirstymo ir su apskaitos atskyrimu susiję reikalavimai


Siekiant užtikrinti elektros vartotojams optimalų paslaugos kokybės ir kainos santykį, Komisija posėdyje pritarė Elektros energetikos įmonių apskaitos atskyrimo, sąnaudų paskirstymo ir su apskaitos atskyrimu susijusių reikalavimų aprašo (toliau – Aprašas) pakeitimui. 

Esminiai pakeitimai:
- detalizuota neefektyvių investicijų nustatymo tvarka;
- nustatyta, kad Komisija pagal LRAIC modelį optimizuos tinklo elementus ta dalimi, kuris pagal Komisijos nustatytą nudėvėjimo laikotarpį yra nusidėvėjęs arba per ateinantį reguliavimo laikotarpį baigsis jų tarnavimo laikotarpis. Kapitalo kaštai, skaičiuojant nuo turto dalies, kuris nepateks į LRAIC modeliu optimizuotino turto dalį, arba naujai sukurtas turtas, įgyvendinant naujas investicijas, bus vertinami pagal galiojančias taisykles;
- dėl elektros energijos eksporto į trečiąsias šalis numatyta, kad perdavimo sistemos operatorius, vykdydamas apskaitos atskyrimą, privalo išskirti naują – naudojimosi jungiamosiomis linijomis – paslaugą, atitinkamai jai priskirdamas pajamas, sąnaudas, turtą ir įsipareigojimus;
- nustatyta, kad išnuomoto ar panaudos teisėmis perduoto turto kapitalo kaštai, sąnaudos ir generuojamos pajamos priskiriamos reguliuojamos veiklos pajamoms ir sąnaudoms;
- reglamentuota, kad įmonės, vykdančios elektros ir šilumos gamybą tuose pačiuose įrenginiuose, reguliuojamos veiklos sąnaudų apskaitą veda pagal Komisijos patvirtintą Šilumos kainų nustatymo metodiką, o sąnaudų elektros dalyje apskaita tvarkoma pagal Apraše nustatytas elektros verslo vieneto paslaugas;
- nustatyti skaidrūs ir aiškūs reikalavimai operacinių sąnaudų apskaitai, t. y. reglamentuota komandiruočių, personalo vystymo, reprezentacijos, reklamos, viešųjų ryšių ir rinkodaros sąnaudų, kurios laikytinos pagrįstomis, apimtis bei išplėstas nepaskirstytinų (pripažįstamų nepagrįstomis) sąnaudų sąrašas;
- siekiant skatinti įmones vykdyti investicijas į infrastruktūrą mažiausiais kaštais, numatyta, kad tais atvejais, kai investicijos vykdomos kartu su kitomis energetikos, elektroninių ryšių ar kitą infrastruktūrinę veiklą vykdančioms įmonėms, šių investicijų inžinerinių darbų sąnaudos yra pasidalinamos ir tik dalis jų priskiriama reguliacinei turto vertei.

Elektros energetikos įmonių apskaitos atskyrimo, sąnaudų paskirstymo ir su apskaitos atskyrimu susijusių reikalavimų pakeitimai įmonėms bus taikomi teikiant reguliuojamos veiklos ataskaitas už laikotarpį nuo 2016 m. sausio 1 d., išskyrus įmones, kurios gamina šilumą bendruose šilumos ir elektros gamybos įrenginiuose, – jos apskaitą pagal naują tvarką turi teikti ir už laikotarpį nuo 2015 m. sausio 1 d.