Įeiti
Publikuota: 2015.09.24. Atnaujinta:

Komisija gavo Nord Pool Spot AS prašymą dėl įmonės paskyrimo Paskirtuoju elektros energijos rinkos operatoriumi


Vadovaujantis 2015 m. liepos 24 d. priimtu ir 2015 m. rugpjūčio 14 d. įsigaliojusiu Reglamento (ES) Nr. 2015/1222, kuriuo nustatomos pralaidumo paskirstymo ir perkrovos valdymo gairės, (toliau – Reglamentas) nuostatomis ir atsižvelgiant į Komisijos 2015 m. rugpjūčio 6 d. paskelbtą kvietimą teikti prašymus būti Paskirtuoju elektros energijos rinkos operatoriumi (toliau – PEERO; angl. Nominated Electricity Market Operator; NEMO) 2015 m. rugsėjo 15 d. Nord Pool Spot AS (toliau – NPS) pateikė Komisijai prašymą dėl įmonės paskyrimo PEERO.

Reglamento 4 straipsnis nustato, kad kiekviena valstybė narė, elektros linijomis prisijungusi prie prekybos zonos kitoje valstybėje narėje, užtikrina, kad per keturis mėnesius nuo Reglamento įsigaliojimo būtų paskirtas vienas ar daugiau PEERO, kurie vykdytų bendrą kitos paros prekybos rinkų ir (arba) einamosios paros prekybos rinkų susiejimą. PEERO skiriamas pradiniam ketverių metų laikotarpiui.

Reglamento 6 straipsnis nustato 10 PEERO skyrimo kriterijų, pagal kuriuos pareiškėjas turi atitikti pakankamų išteklių, reikalingų kitos paros ir (arba) einamosios paros prekybos rinkų susiejimo proceso vykdymui užtikrinti, informacijos prieinamumo, veiklos ekonominio efektyvumo, sąskaitų atskyrimo, veiklos ir finansavimo skaidrumo, rinkos dalyvių nediskriminavimo, tinkamos rinkos priežiūros, konfidencialumo, tarpuskaitos ir atsiskaitymo bei reikiamų ryšių reikalavimus.

NPS yra įsteigta ir įregistruota pagal Norvegijos įstatymus, ir nuo 2012 m. birželio 18 d. veikia Lietuvoje kaip elektros biržos operatorius, kuris pagal Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo 63 straipsnio 3 dalį organizuoja didmeninę prekybą elektros energija elektros biržoje, užtikrina prekybos elektros energija vietos techninį aptarnavimą ir palaikymą bei administruoja elektros biržą. Paminėtina, kad Latvijoje NPS veikia nuo 2013 m. birželio 3 d., o Estijoje – nuo 2010 m. balandžio 1 d. Daugiau informacijos apie NPS galima rasti interneto adresu: www.nordpoolspot.com.

Siekiant integruotos Europos elektros rinkos reikalinga susieti atskiras rinkas regioniniu, o vėliau – ES lygmeniu. Toks procesas reikalauja papildomų sąnaudų, kurios atsispindėtų elektros energijos kainose, ir efektyvaus visų Europoje esamų elektros biržų susiejimo, užtikrinant konkurencinių santykių įgyvendinimą gamybos/tiekimo srityje ir tinkamą bendros Europos elektros rinkos veikimą.

Komisija yra atsakinga institucija už PEERO Lietuvoje paskyrimo procesą pagal Reglamente nustatytus kriterijus ir tai turėtų atlikti iki 2015 m. pabaigos, kaip ir kitų ES šalių energetikos reguliuotojai. Medžiaga, susijusi su PEERO paskyrimu šalyje, bus paskelbta viešai ir nagrinėjama Komisijos posėdyje, kuriame gali dalyvauti visi norintys asmenys. Esant klausimų, pastabų ir pasiūlymų dėl NPS, kaip PEERO paskyrimo Lietuvoje, elektros rinkos dalyviai ir suinteresuoti asmenys gali juos pateikti Komisijai elektroniniu paštu rastine@regula.lt.​