Įeiti
Publikuota: 2015.10.01. Atnaujinta:

Pritarta Valstybės reguliuojamų kainų gamtinių dujų sektoriuje nustatymo metodikos pakeitimui


Siekiant numatyti tikslesnį sąnaudų paskirstymą gamtinių dujų perdavimo paslaugos kainodaroje bei aiškesnius skirstymo kainų diferencijavimo principus, leisiančius įvertinti sistemos naudotojų vartojimo pasikeitimus, Komisija pritarė Valstybės reguliuojamų kainų gamtinių dujų sektoriuje nustatymo metodikos pakeitimui.
Esminiai pakeitimai:

• skaičiuojant perdavimo kainų viršutines ribas pagal įleidimo–išleidimo taškų kainodaros modelį, tinklo elementai išskaidomi į pirminio, t. y. skirto tiek tarptautiniam, tiek nacionaliniam dujų transportavimui, ir antrinio tinklo, kuris skirtas tik vidiniam Lietuvos vartotojų poreikiui, elementus;

netiesioginiai kaštai tarp pirminio ir antrinio tinklo padalinami aiškiais ir nediskriminaciniais principais;

• užtikrinta, kad įleidimo ir išleidimo taškuose nebūtų diskriminuojamos atskiros naudotų grupės;

• gamtinių dujų įmonė, argumentavusi Komisijai, vartotojus gali diferencijuoti į kitas gamtinių dujų skirstymo kainų grupes negu nurodyta Metodikoje.

 

Atkreiptinas dėmesys, kad skaičiuojant pajėgumų vieneto perdavimo sistemos vidaus vartotojams ir tarpvalstybiniams sistemos naudotojams kainos santykį nėra vertinama tiesioginių ir  netiesioginių sąnaudų, atsirandančių dėl dujotiekio segmentų (perdavimo sistemos turto vienetų), kuriais išimtinai gali naudotis Lietuvos gamtinių dujų vartotojai, suma.