Įeiti
Publikuota: 2015.10.12. Atnaujinta:

Keičiasi Šilumos kainų nustatymo metodika


Komisija, siekdama taikyti vienodus reguliuojamų kainų nustatymo principus visuose energetikos sektoriuose ir užtikrinti, kad vartotojai už šilumos energiją mokėtų tik būtinosiomis tiekėjo sąnaudomis pagrįsta kaina, pakoregavo Šilumos kainų nustatymo metodiką.

Esminiai pakeitimai:
• nustatant šilumos bazines kainas (kainos dedamąsias), kurių projektai pateikti iki 2016 m. liepos 1 d., vidutinė svertinė kapitalo kaina (WACC) ir investicijų grąža skaičiuojama naudojant ūkio subjekto ataskaitinio laikotarpio balanso (ne pagal atskirus verslo vienetus) rodiklius;
• nuo 2015 m. sausio 1 d. gautas apyvartinių taršos leidimų (ATL) teigiamas prekybos rezultatas bus laikomas pagrįstai didinančiu nustatytą ūkio subjekto investicijų grąžą. Skaičiuojant į šilumos kainą įskaičiuotinų ATL įsigijimo sąnaudas, bus atsižvelgiama į nemokamai skiriamą ATL kiekį;
• šilumos bazinės kainos (kainos dedamųjų) perskaičiavimo metu į šilumos kainą įskaičiuojant naujai atliktų investicijų nusidėvėjimo ir investicijų grąžos sąnaudas, iš šilumos kainos bus išskaičiuojamos nebenaudojamo turto, kurį pakeitė naujas, nusidėvėjimo ir investicijų grąžos sąnaudos;
• šilumos kainos (kainos dedamųjų) galiojimo laikotarpiu ūkio subjektui įgyvendinus investicinius projektus, didinančius atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimą, nuo naujo šilumos gamybos įrenginio įvedimo į eksploataciją dienos iki šilumos kainos kintamosios dedamosios, perskaičiuotos dėl pakitusios kuro struktūros, taikymo pradžios, minėto įrenginio faktinių sąnaudų kurui dydis skaičiuojamas pagal faktinę kuro struktūrą;
• jei į šilumos kainą įskaičiuotas lyginamųjų kuro sąnaudų (kgne/MWh) dydis buvo apskaičiuotas pagal planuojamus rodiklius, jis bus koreguojamas perskaičiuojant šilumos kainos dedamąsias;
• skaičiuojant šilumos bazinę kainą (formuojant pastoviąsias ir kintamąsias sąnaudas) ir ją perskaičiuojant, privaloma atsižvelgti į Komisijos atlikto reguliuojamų paslaugų sąnaudų pagrįstumo (būtinumo) patikrinimo rezultatus;
• ūkio subjektams, teikiantiems reguliuojamų kainų projektus, įtvirtinta pareiga Komisijai pateikti išsamią informaciją, reikalingą įsitikinti sąnaudų pagrįstumu ir būtinumu. Pateikus nepakankamą informaciją arba neįrodžius sąnaudų pagrįstumo, tokios sąnaudos nebus pripažįstamos pagrįstomis reguliuojamai veiklai vykdyti, t. y. nebus įtrauktos nustatant reguliuojamas kainas.