Įeiti
Publikuota: 2015.10.14. Atnaujinta:

Komisija įvertino, ar gamtinių dujų perdavimo ir skirstymo sistemos operatoriams nustatyti minimalūs paslaugų kokybės lygiai atitinka reikalavimus


Komisija, nustatydama minimalius gamtinių dujų perdavimo ir skirstymo paslaugų kokybės reikalavimus, informuoja vartotojus, kokie kokybės reikalavimai yra keliami perdavimo ir skirstymo sistemų operatoriams. Kasmet įvertinama, kaip faktiškai jie buvo vykdomi.  

Minimalūs lygiai nustatomi remiantis konkrečios dujų įmonės paskutinių 3 metų kokybės rodiklių vidurkiu. Gamtinių dujų tiekimo nutraukimai, kurie įvyko dėl „force majeure" ar dėl išorinio poveikio priežasčių, kokybės rodikliams įtakos neturi.

Perdavimo sistemos operatoriui vertinami 3 kokybės lygiai:
• neplanuotų nutraukimų dėl operatoriaus atsakomybės skaičius;
• neplanuotų nutraukimų dėl operatoriaus atsakomybės suminė trukmė;
• laiku išsiųstų atsakymų į prašymą ar skundą procentinė dalis.

Gamtinių dujų perdavimo veiklą vykdo vienintelė bendrovė – AB „Amber Grid". Komisija, įvertinusi bendrovės faktinius 2014 m. veiklos rodiklius, konstatavo, kad jie tenkina nustatytus minimalius kokybės lygius. 

Skirstymo sistemos operatoriams nustatyti 6 kokybės rodikliai:
• vidutinė neplanuotų nutraukimų trukmė vienam vartotojui dėl operatoriaus atsakomybės (SAIDI);
• vidutinis neplanuotų nutraukimų skaičius vienam vartotojui dėl operatoriaus atsakomybės (SAIFI);
• avarinės tarnybos atvykimų laiku procentinė dalis;
• laiku išsiųstų atsakymų procentinė dalis;
• laiku išsiųstų atsakymų naujam vartotojui į jo prašymą prijungti procentinė dalis;
• laiku dėl operatoriaus atsakomybės neprijungtų naujų vartotojų procentinė dalis.

Gamtinių dujų skirstymo veiklos licencijas turi AB „Lietuvos dujos", AB „Achema", AB agrofirma „Josvainiai", UAB „Intergas", UAB „Druskininkų dujos" ir UAB „Fortum Heat Lietuva".

Komisija, įvertinusi faktinius 2014 m. AB „Achema", AB agrofirmos „Josvainiai", UAB „Intergas", UAB „Druskininkų dujos" ir UAB „Fortum Heat Lietuva" veiklos rodiklius, konstatavo, kad jie tenkina nustatytus minimalius kokybės lygius. 

AB „Lietuvos dujos" skirstymo sistemos operatoriaus avarinės tarnybos atvykimų tikrinti vartotojo pranešimo apie nuotėkį laiku (proc.), laiku išsiųstų atsakymų (proc.), laiku naujam vartotojui į jo prašymą prijungti išsiųstų atsakymų (proc.) ir sutartyje nustatytu laiku dėl operatoriaus atsakomybės neprijungtų vartotojų (proc.) dalis buvo lygi arba didesnė nei Komisijos nustatyta reikšmė ir tenkina nustatytus minimalius kokybės lygius. Tačiau SAIDI ir SAIFI rodikliai netenkina AB „Lietuvos dujos" nustatytų kokybės lygių – bendrovės valdomoje gamtinių dujų sistemoje sugedo dujų slėgio reguliavimo įrenginys, dėl ko buvo nutrauktas gamtinių dujų skirstymas Širvintų mieste.