Įeiti
Publikuota: 2015.12.30. Atnaujinta:

Keičiasi taisyklės, kaip bus naudojamasi AB „Amber Grid“ gamtinių dujų perdavimo sistema ir atliekamas sistemos balansavimas


Komisija, siekdama užtikrinti visiems rinkos dalyviams aiškias ir vienodas pasinaudojimo gamtinių dujų perdavimo sistema sąlygas, pritarė Naudojimosi AB „Amber Grid“ gamtinių dujų perdavimo sistema taisyklių ir AB „Amber Grid“ gamtinių dujų perdavimo sistemos balansavimo taisyklių pakeitimui.   

Esminiai pasikeitimai:
- apibrėžtas dujų metų laikotarpis, t. y. laikotarpis, prasidedantis kiekvienų metų sausio 1 d. 7.00 val. ir pasibaigiantis sekančių metų sausio 1 d. 7.00 val.;
-įtvirtinta gamtinių dujų vartojimo pajėgumų sąvoka ir reglamentuota tvarka, kaip nustatomi gamtinių dujų vartojimo pajėgumai perdavimo sistemoje: sistemos naudotojai, kurie transportuoja gamtines dujas į tiesiogiai prie perdavimo sistemos prijungtas vartojimo sistemas, deklaruoja vartojimo pajėgumus kiekvienoje gamtinių dujų perdavimo sistemos pristatymo vietoje. Kitų gamtinių dujų vartotojų vartojimo pajėgumus perdavimo sistemos operatoriui pateikia skirstymo sistemos operatorius;
- įtvirtinta, kad prognozuojanti šalis yra Komisijos paskirtas skirstymo sistemos operatorius;
- numatyta, jog minimali prievolių įvykdymo užtikrinimo priemonių suma turi būti ne mažesnė nei 20 proc. nuo gamtinių dujų vertės, kurias rinkos dalyvis transportuoja. Skaičiuojant prievolių užtikrinimo priemonių sumą naudojama praėjusio ataskaitinio laikotarpio vidutinė svertinė gamtinių dujų kaina UAB „GET Baltic“ gamtinių dujų biržoje.