Įeiti
Publikuota: 2016.06.30. Atnaujinta:

AB „Achema“ įpareigota viešai skelbti privalomą informaciją


Komisija, siekdama užtikrinti gamtinių dujų sektoriuje veikiančių licencijomis ar leidimais reguliuojamų  ūkio subjektų veiklos skaidrumą bei viešumą, taip pat tinkamą vartotojų informavimą apie teikiamas paslaugas, jų kainas bei teikimo sąlygas, ginčų nagrinėjimą, atliko privalomos skelbti informacijos analizę.

 

Komisija konstatavo, kad AB „Achema“ interneto svetainėje nėra paskelbta informacija apie bendrovės teikiamų paslaugų kainas, reguliuojamos veiklos sąnaudas, investicijas, gamtinių dujų skirstymo sistemos atitikties programą (ir  atsakingo pareigūno kontaktinių duomenų), audito išvadą dėl tvarkomos apskaitos atitikties skirstymo sistemos operatoriaus parengtai ir (ar) Komisijos patvirtintai sąnaudų apskaitos sistemai ir kt. AB „Achema“ taip pat privalo skelbti metinę reguliuojamos veiklos ataskaitą.

 

Privaloma viešai skelbti informacija yra numatyta Viešai skelbiamos informacijos tvarkos apraše ir Informacijos, susijusios su energetikos veikla, teikimo valstybės, savivaldybių institucijoms, įstaigoms ir (ar) kitiems asmenims taisyklėse.

 

AB „Achema“ nurodytus pažeidimus turi ištaisyti per 20 kalendorinių dienų ir informuoti Komisiją. To nepadarius, kaip numato Energetikos įstatymas, gali būti skiriamos sankcijos.