Įeiti
Publikuota: 2016.08.26. Atnaujinta:

Nustatytos priežastys, 2016 m. pradžioje lėmusios elektros energijos kainų šuolį biržoje


Komisija, atsižvelgdama į rinkoje susiklosčiusią situaciją, kai 2016 m. sausio mėn. biržos „Nord Pool" Lietuvos kainų zonoje susiformavo neįprastai aukštos elektros energijos kainos, atliko tyrimą ir nustatė kainų šuolį lėmusius veiksnius. Rinkos dalyvių manipuliavimo atvejų ar kitų pažeidimų neužfiksuota.  

1 pav. Elektros energijos kainos biržoje, 2015 m. sausio mėn.–2016 m. sausio mėn.

 elektros-kainu-tyrimas.jpg

Komisijos vertinimu, elektros energijos kainų šuoliui biržoje įtakos turėjo šie esminiai veiksniai:

• Perdavimo sistemos operatorius nuo 2016 m. sausio 1 d. naujos jungties su Švedija „NordBalt" eksploatacijai užsakė 505 MW tretinio rezervo (palyginimui, 2015 m. užsakyta 270 MW tretinio rezervo) – AB „Litgrid" ir AB „Lietuvos energijos gamyba"  šį papildomą kiekį tretiniam rezervui skyrė iš Lietuvos elektrinės, todėl atitinkamai 2016 m. sausio mėn. sumažėjo šios elektrinės pavedimų apimtis biržoje.

2016 m. sausio 1 d.–vasario 17 d. „NordBalt" neveikė, bet buvo užsakomas visas tretinis galios rezervas, kuris nustatytas rezervuojant „NordBalt" jungties atsijungimą. Šiuo laikotarpiu nebuvo elektros energija importuojama iš Švedijos, bet buvo sumažinta Lietuvos elektrinės pasiūla biržoje.

2016 m. I pusm. nustatyta tretinio galios rezervo kaina už 1 MW per val. – 7,96 EUR/MW/val.

• AB „Lietuvos energijos gamyba" sprendimu Lietuvos elektrinės 7 blokas buvo remontuojamas (nuo 2015 m. spalio 19 d. iki 2016 m. gegužės 22 d), nors šio bloko sąnaudos įtrauktos į tretinio rezervo kainą ir dengiamos iš sisteminių paslaugų biudžeto. Kadangi 2016 m. sausio mėn. Lietuvos elektrinės 7 blokas buvo remontuojamas ir negalėjo teikti rezervo paslaugos, ši paslauga buvo užtikrinama kito Lietuvos elektrinės gamybos pajėgumo – kombinuoto ciklo bloko.

Kombinuoto ciklo blokas buvo priskirtas teikti viešuosius interesus atitinkančias paslaugas (VIAP) ir galėtų būti naudojamas gaminant elektros energiją ir didinant pasiūlą elektros energijos biržoje, tačiau 2016 m. sausio mėn. šis blokas pakeitė remontuojamą Lietuvos elektrinės 7 bloką ir teikė rezervo paslaugą, todėl negalėjo būti visu pajėgumu naudojamas elektros energijos gamybai. 

• 2016 m. sausio mėn., palyginti su 2015 m. gruodžio mėn., gerokai išaugo „Nord Pool" biržoje suprekiautos elektros energijos kiekiai: 2016 m. sausio mėn. nupirkta 1.054.881,9 MWh elektros energijos, parduota – 697.607,8 MWh. Tai didžiausios prekybos apimtys per paskutinius 14 mėn. (nuo 2015 m. gruodžio mėn. iki 2016 m. sausio mėn.). 

• 2016 m. sausio mėn., palyginti su 2015 m. gruodžio mėn., elektros energijos suvartojimas išaugo 10,7 proc. Palyginus 2016 m. ir 2015 m. sausio mėnesių elektros energijos suvartojimus, stebimas 8,7 proc. elektros energijos vartojimo augimas (2015 m. sausio mėn. buvo suvartota 885.510 MWh, 2016 m. sausio mėn. – 962.812 MWh).

• Lietuva planavo 2016 m. sausio mėn. per naują jungtį su Švedija „NordBalt" papildomai importuoti 700 MW elektros energijos, tačiau jungtis nebuvo pradėta eksploatuoti ir suplanuotas elektros energijos kiekis nebuvo importuotas

• Visomis kritinėmis dienomis, kai buvo fiksuojamas elektros energijos kainų šuolis biržoje (2016 m. sausio 9, 11, 13, 21 d.), nei vienas Lietuvos kainų zonos rinkos dalyvis nesiūlė parduoti pagamintos elektros energijos už susiformavusią rinkos kainą, todėl „Nord Pool" skaičiuojant Lietuvos kainų zonos kainą, svarbiais faktoriais tapo pralaidumo pajėgumai ir perkrovų tikimybės, dėl ko kaina išaugo.

Komisijos tolesni veiksmai:

• Komisija įvertins faktinį AB „Litgrid" 2016 m. sausio 1 d.– vasario 17 d. užsakyto tretinio galios rezervo apimties pagrįstumą, priimdama sprendimą dėl sisteminių paslaugų kainos nustatymo 2017 metams, bei AB „Lietuvos energijos gamyba" padalinio Lietuvos elektrinės 7 bloko kapitalo kaštų, priskirtų reguliuojamoms paslaugoms kapitalinio remonto laikotarpiu, pagrįstumą –  nustatant rezervinių paslaugų kainą 2017 metams.

• Komisija inicijuos kreipimąsi į Energetikos ministeriją dėl  rezervo, sistemines paslaugas, taip pat VIAP teikiantiems ūkio subjektams taikomų įpareigojimų reglamentavimo tobulinimo.