Įeiti
Publikuota: 2017.06.15. Atnaujinta:

AB „Amber Grid“ – įpareigojimas atskleisti privalomą informaciją rinkos dalyviams


Komisija konstatavo, kad gamtinių dujų perdavimo sistemos operatorius AB „Amber Grid“ viešai neskelbia privalomos informacijos apie balansavimo paslaugą ir iki šiol nėra parengti bei pateikti Komisijai su gamtinių dujų perdavimo balansavimo pasaugos teikimu susiję dokumentai, kaip to reikalauja teisės aktai.

Bendrovė iki 2017 m. liepos 15 d. įpareigota savo interneto svetainėje viešai paskelbti informaciją apie perkamas balansavimo paslaugas ir su jomis susijusias išlaidas, nurodyti balansavimo veiksmų dažnumą ir apimtį. Iki šio termino AB „Amber Grid“ taip pat turi pateikti Komisijai planą, kaip bus rengiama balansavimo mokesčių skaičiavimo metodika ir ataskaita, kurioje bus apžvelgiami esminiai rinkos veikimo principai ateityje. Šie dokumentai turi būti parengti ir pateikti derinti Komisijai ne vėliau kaip iki 2017 m. gruodžio 31 d.  

AB „Amber Grid“ nevykdant Komisijos įpareigojimo dėl viešai privalomos skelbti informacijos ir iki numatyto termino neparengus numatytų dokumentų rengimo plano, gali būti inicijuojama sankcijos skyrimo procedūrą, kurios metu gali būti skiriama bauda nuo 289 Eur iki 0,5 proc. įmonės metinių pajamų, gautų praėjusiais finansiniais metais iš konkrečios reguliuojamosios veiklos, kurią vykdant padarytas pažeidimas.

Bendrovei iki 2017 m. gruodžio 31 d. nepateikus Komisijai nurodytų parengti dokumentų, tokie veiksmai bus laikomi licencijuojamos veiklos sąlygų pažeidimu, už kuriuos gali būti skiriama bauda nuo 289 Eur iki l proc. įmonės metinių pajamų, gautų praėjusiais finansiniais metais iš konkrečios reguliuojamosios veiklos, kurią vykdant padarytas pažeidimas.