Įeiti
Publikuota: 2014.01.31. Atnaujinta: 2019.03.13

Finansinis pajėgumas


Vadovaujantis Ūkio subjektų technologinio, finansinio ir vadybinio pajėgumo įvertinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2009 m. sausio 29 d. nutarimu Nr. O3-6, 15 punktu, ūkio subjekto finansinis pajėgumas vertinamas kaip pakankamas, jei:

1. bendrasis finansinio pajėgumo rodiklis ataskaitiniais metais yra didesnis nei Komisijos nustatyta elektros energetikos sektoriaus atitinkamos veiklos finansinio pajėgumo normatyvinio rodiklio žemutinė reikšmė;

2. nuosavas kapitalas ne mažesnis kaip pusė įstatinio kapitalo.

Komisija 2018 m. birželio 29 d. nutarimu Nr. O3E-212 nustatė 2017 metų elektros energetikos sektoriaus infrastruktūros veiklos finansinio pajėgumo normatyvinio rodiklio žemutinę reikšmę, lygią 2,10. Dėl pasikeitusio teisinio reglamentavimo tiekimo veiklos segmentui minėtoji reikšmė 2017 m. nenustatoma.

Komisija 2018 m. birželio 29 d. nutarimu Nr. O3E-213 visas vertintinas įmones priskyrė infrastruktūros veiklos segmentui ir atitinkamai įvertino šių įmonių finansinį pajėgumą:

Komisija 2017 m. birželio 30 d. nutarimu Nr. O3E-295 nustatė 2016 metų elektros energetikos sektoriaus finansinio pajėgumo normatyvinių rodiklių žemutines reikšmes:
1. infrastruktūros veiklos – 2,14;
2. tiekimo veiklos – 2,02;

Komisija 2017 m. birželio 30 d. nutarimu Nr. O3E-296 įvertino infrastruktūros ir tiekimo veiklą vykdžiusių įmonių finansinį pajėgumą:

1 pav. Infrastruktūros veiklą vykdžiusių ūkio subjektų bendrieji finansinio pajėgumo rodikliai

   el-fin-pajegumas.png

Šaltinis – Komisija.

Visų ūkio subjektų 2017 m. finansinis pajėgumas buvo įvertintas kaip pakankamas reguliuojamai veiklai vykdyti.

2016 m. archyvas

2015 m. archyvas

2014 m. archyvas