Įeiti
Publikuota: 2014.01.31. Atnaujinta: 2019.03.06

AB „Litgrid“ Elektros energijos gamintojų pasinaudojimo elektros tinklais tvarkos aprašas


ELEKTROS ENERGIJOS GAMINTOJŲ PASINAUDOJIMO ELEKTROS PERDAVIMO TINKLAIS TVARKOS APRAŠAS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS


1. Elektros energijos gamintojų pasinaudojimo elektros tinklais tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato elektros energiją gaminančių įrenginių, kuriuose elektros energija bus naudojama ne tik savo reikmėms ir ūkio poreikiams tenkinti, naudojančių bet kurios rūšies pirminę energiją, įskaitant energiją iš atsinaujinančių neiškastinių išteklių (vėjo, saulės energijos, aeroterminių, geoterminių, hidroterminių išteklių ir vandenynų energijos, hidroenergijos, biomasės, biodujų, įskaitant sąvartynų ir nuotekų perdirbimo įrenginių dujas, taip pat kitų atsinaujinančių neiškastinių išteklių), prijungimo prie elektros tinklų tvarką ir sąlygas, elektros perdavimo sistemos operatoriaus, elektros energijos gamintojų teises ir pareigas, jų tarpusavio santykius.
2. Šiame Apraše vartojamos sąvokos:
Aukcionas – Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatyme numatytas fiksuotų elektros energijos iš atsinaujinančių išteklių tarifų ir skatinimo kvotų paskirstymo aukcionas, organizuojamas Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos (toliau – Komisijos) nustatyta tvarka ir terminais.
Elektros tinklai – elektros energijos perdavimo tinklai, tai yra visuma tarpusavyje suderintu režimu veikiančių elektros įrenginių, skirtų elektros energijai perduoti.
Operatorius – elektros perdavimo sistemos operatorius.
Gamintojas – juridinis ar fizinis asmuo, norintis prijungti elektros energiją generuojančius įrenginius prie operatoriaus elektros tinklų arba savo vidaus tinklų, arba esamas elektros energijos gamintojas, pageidaujantis padidinti generuojančių įrenginių galią, kad į operatoriaus tinklus būtų patiekta pagaminta elektros energija. Gamintoju nelaikomas juridinis ar fizinis asmuo, kuris pageidauja įsirengti autonominius elektros energiją generuojančius įrenginius, užtikrinančius elektros energijos tiekimą tik sutrikusio aprūpinimo elektra iš operatoriaus tinklų atkūrimo laikotarpiui (rezervuojantys šaltiniai).
Išankstinės prijungimo sąlygos – elektros energijos gamintojui išduodamos preliminarios projektavimo sąlygos, kuriose nustatomi privalomieji elektros tinklų tiesimo, pertvarkymo ir (ar) plėtros reikalavimai, prijungiant šio gamintojo elektrinę prie operatoriaus valdomų tinklų ar teikiant kitas teisės aktuose nustatytas paslaugas.
Ketinimų protokolas – operatoriaus ir elektros energijos iš atsinaujinančių išteklių gamintojo susitarimas, kuriuo, be kita ko, šis gamintojas įsipareigoja per nustatytą laikotarpį parengti savo elektros įrenginius prijungti prie elektros tinklų, o operatorius – per nustatytą laikotarpį prijungti šio gamintojo elektros įrenginius prie savo valdomų elektros tinklų.
Leidimas plėtoti gamybos pajėgumus – Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo, Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo bei Veiklos elektros energetikos sektoriuje leidimų išdavimo taisyklių nustatyta tvarka ir sąlygomis gamintojui išduodamas leidimas plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus.
Prijungimo aprašas – elektros energijos gamintojų ir vartotojų elektros įrenginių prijungimo prie elektros tinklų tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. 1-127. Jį pakeitus ar panaikinus – atitinkamas jį pakeitęs ar kitas prijungimo tvarką ir sąlygas reglamentuojantis teisės aktas.
Prijungimo išlaidos – investicijos į perdavimo tinklą, reikalingos gamintojo įrenginiams prijungti prie operatoriaus valdomų elektros tinklų.
Prijungimo paslauga – įstatymų ir teisės aktų nustatyta tvarka operatoriaus gamintojui teikiama paslauga, kurios metu gamintojo elektrinė prijungiama prie elektros tinklų ir (ar) kitos teisės aktuose nustatytos operatoriaus gamintojui teikiamos paslaugos, susijusios su gamintojo elektrinės prijungimu prie elektros tinklų.
Prijungimo paslaugos sutartis – operatoriaus ir gamintojo sudaroma elektrinės prijungimo prie elektros tinklų paslaugos sutartis, atitinkanti suderintą techninį projektą arba prijungimo sąlygas, jei techninis projektas neprivalomas, kuri nustato prijungimo paslaugos teikimo sąlygas ir tvarką.
Prijungimo sąlygos – techninės sąlygos, kuriose nustatomi privalomieji elektros tinklų tiesimo, pertvarkymo ir (ar) plėtros reikalavimai, prijungiant gamintojo elektrinę prie operatoriaus valdomų elektros tinklų ar teikiant kitas teisės aktuose nustatytas paslaugas. Prijungimo sąlygos skirtos gamintojui prijungimo prie elektros tinklų dalies ir gamintojo elektrinės dalies techniniams projektams parengti bei nustatyti reikalavimus statomiems objektams, kuriuos gamintojai turi įvykdyti. Prijungimo sąlygų sąvoka atitinka Lietuvos Respublikos statybos įstatyme numatytą Prisijungimo sąlygų sąvoką.
Prijungimo taškas – elektros tinkluose tiksliai nurodytas taškas, kuriame elektros tinklų naudotojo įrenginiai prijungiami prie elektros tinklų. Prijungimo taško vieta nustatoma nuosavybės ribų akte ir, jei nenurodyta kitaip, sutampa su šiame akte nustatyta elektros tinklų operatoriaus ir jų naudotojo elektros tinklų nuosavybės riba. Prijungimo taške esančius elektros tinklų įrenginius nuosavybės teise ar kitais teisėtais pagrindais valdo elektros tinklų operatorius.
Prievolių įvykdymo užtikrinimas –finansinė garantija, finansinis laidavimas, kaip tai nustatyta Lietuvos Respublikos finansų įstaigų įstatyme.
Plėtros projektas – valstybinės svarbos energetikos objekto plėtros projektas, parengtas ir suderintas pagal Valstybinės svarbos energetikos objektų plėtros projektų rengimo ir derinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2015 m. sausio 29 d. įsakymu Nr. I-23 su vėlesniais pakeitimais, reikalavimus.
3. Kitos šiame Apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip nurodyta Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatyme (toliau – Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymas), Lietuvos Respublikos energetikos įstatyme, Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatyme, Lietuvos Respublikos statybos įstatyme ir kituose Lietuvos Respublikos įstatymuose bei teisės aktuose.

II. ELEKTRINIŲ PRIJUNGIMO PRIE ELEKTROS TINKLŲ PAGRINDINĖS NUOSTATOS

 4. Operatoriaus pagal Lietuvos Respublikoje galiojančius įstatymus, kitus teisės aktus bei šį Aprašą teikiama prijungimo paslauga grindžiama objektyviais, skaidriais ir nediskriminaciniais principais, kuriais vadovaujantis atsižvelgiama į visą naudą ir sąnaudas, susijusias su gamintojų elektrinių prijungimu prie elektros tinklų.
5. Elektrinės statymas, vadovaujantis bendraisiais teisės aktų reikalavimais, reiškia statymą bet kokio tipo elektrinės, kuriai netaikomas fiksuotas tarifas, energijos iš atsinaujinančių energijos išteklių supirkimas, atsinaujinančius energijos išteklius naudojančių įrenginių prijungimo prie elektros perdavimo tinklo išlaidų kompensavimas, elektros energijos gamintojų atleidimas nuo atsakomybės už pagamintos elektros energijos balansavimą ir (ar) elektrinės gamybos pajėgumų rezervavimą, taip pat netaikoma Vyriausybės nustatoma didžiausia elektros energijos gamybos skatinimo kvota, ir kuri bus statoma, eksploatuojama ir prijungiama prie elektros tinklų vadovaujantis bendraisiais Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo, Lietuvos Respublikos statybos įstatymo, Prijungimo aprašo ir kitų susijusių teisės aktų reikalavimais.
6. Pagrindiniai gamintojų, ketinančių statyti bet kokio tipo elektrinę, vadovaujantis bendraisiais teisės aktų reikalavimais, elektrinės prijungimo prie operatoriaus elektros tinklų etapai yra šie:
6.1. skirstomųjų tinklų operatoriaus atsisakymo prijungti gamintojo įrenginius, esančius skirstomųjų tinklų operatoriaus licencijoje nurodytoje veiklos teritorijoje, prie skirstomųjų tinklų gavimas;
6.2. išankstinių prijungimo sąlygų arba patvirtinimo apie galimybę prijungti gamintojo elektros įrenginius išdavimas;
6.3. plėtros projekto, jei toks reikalingas, rengimas ir derinimas;
6.4. leidimo plėtoti gamybos pajėgumus gavimas;
6.5. prijungimo sąlygų išdavimas;
6.6. techninių projektų prijungimo prie elektros tinklų daliai ir gamintojo elektrinės daliai parengimas;
6.7. prijungimo prie elektros tinklų dalies techninio projekto projektinių sprendinių suderinimas su operatoriumi;
6.8. prijungimo paslaugos sutarties sudarymas;
6.9. operatoriaus pritarimas gamintojo elektrinės dalies techniniam projektui;
6.10. statybas leidžiančių dokumentų gavimas;
6.11. prijungimo paslaugos vykdymas, įskaitant ir elektros tinklų pajėgumų padidinimą (esant tokiai būtinybei);
6.12. elektros energijos perdavimo paslaugos ir balansavimo elektros energijos pirkimo–pardavimo sutarčių sudarymas;
6.13. prijungimo prie elektros tinklų dalies ir gamintojo elektrinės dalies objektų techninio vertinimo atlikimas, vykdomas techninio vertinimo komisijos;
6.14. Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos elektros įrenginių techninės būklės patikrinimo aktų-pažymų (paleidimo derinimo darbams) gavimas;
6.15. įjungimas bandomajai objektų eksploatacijai – objektų derinimas, testavimas, atitikimo išduotoms prijungimo sąlygoms vertinimas;
6.16. statybų užbaigimas;
6.17. elektros įrenginių prijungimo akto pasirašymas.
7. Pagrindiniai gamintojų, ketinančių statyti bet kokio tipo elektrinę, naudojančią atsinaujinančių išteklių energiją ir ketinančių dalyvauti aukcione, elektrinės prijungimo prie operatoriaus elektros tinklų etapai yra šie:
7.1. skirstomųjų tinklų operatoriaus atsisakymo prijungti gamintojo įrenginius, esančius skirstomųjų tinklų operatoriaus licencijoje nurodytoje veiklos teritorijoje, prie skirstomųjų tinklų gavimas;
7.2. išankstinių prijungimo sąlygų išdavimas;
7.3. plėtros projekto, jei toks reikalingas, rengimas ir derinimas;
7.4. ketinimų protokolo sudarymas;
7.5. prievolių įvykdymo užtikrinimo pateikimas;
7.6. dalyvavimas aukcione;
7.7. leidimo plėtoti gamybos pajėgumus gavimas;
7.8. prijungimo sąlygų išdavimas;
7.9. techninių projektų prijungimo prie elektros tinklų daliai ir gamintojo elektrinės daliai parengimas;
7.10. prijungimo prie elektros tinklų dalies techninio projekto projektinių sprendinių suderinimas su operatoriumi;
7.11. prijungimo paslaugos sutarties sudarymas;
7.12. operatoriaus pritarimas gamintojo elektrinės dalies techniniam projektui;
7.13. statybas leidžiančių dokumentų gavimas;
7.14. prijungimo paslaugos vykdymas, įskaitant ir elektros tinklų pajėgumų padidinimą (esant tokiai būtinybei);
7.15. elektros energijos perdavimo paslaugos ir balansavimo elektros energijos pirkimo–pardavimo sutarčių sudarymas;
7.16. prijungimo prie elektros tinklų dalies ir gamintojo elektrinės dalies objektų techninio vertinimo atlikimas, vykdomas techninio vertinimo komisijos;
7.17. Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos elektros įrenginių techninės būklės patikrinimo aktų-pažymų (paleidimo derinimo darbams) gavimas;
7.18. įjungimas bandomajai objektų eksploatacijai – objektų derinimas, testavimas, atitikimo išduotoms prijungimo sąlygoms vertinimas;
7.19. statybų užbaigimas;
7.20. elektros įrenginių prijungimo akto pasirašymas.

III. IŠANKSTINIŲ PRIJUNGIMO SĄLYGŲ AR PATVIRTINIMO APIE GALIMYBĘ PRIJUNGTI GAMINTOJO ELEKTROS ĮRENGINIUS IŠDAVIMAS

8. Išankstinės prijungimo sąlygos yra skirtos gamintojo būsimų investicijų dydžiui preliminariai įvertinti ir nesukuria nei gamintojui, nei operatoriui jokių teisių ir pareigų. Išankstinės prijungimo sąlygos galioja 6 mėnesius nuo jų išdavimo gamintojui dienos. Išankstinės prijungimo sąlygos, išduotos gamintojams, ketinantiems statyti elektrinę tik laimėjus aukcioną pagal Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymą, galioja iki aukciono laimėtojo paskelbimo šio tipo atsinaujinančių išteklių elektrinėms, šiose sąlygose nurodytame aukcionų regione, bet ne ilgiau nei 6 mėnesius nuo jų išdavimo gamintojui dienos. Pavyzdinės išankstinės prijungimo sąlygos yra skelbiamos operatoriaus interneto svetainėje (www.litgrid.eu).
9. Gamintojas, ketinantis plėtoti gamybos pajėgumus, pateikdamas operatoriui prašymą dėl patvirtinimo apie galimybę prijungti gamintojo elektros įrenginius gauti (pateikiant laisvos formos prašymą) ar dėl išankstinių prijungimo sąlygų išdavimo (priedas Nr. 1), prašyme turi nurodyti ir kartu su prašymu pateikti:
9.1. kokio tipo elektrinę ketina statyti;
9.2. ar elektros energijos gamybai planuojami plėtoti pajėgumai yra iš atsinaujinančių energijos išteklių;
9.3. ar išankstinės prijungimo sąlygos prašomos išduoti siekiant dalyvauti aukcione pagal Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymą (tik prašant išankstinių prijungimo sąlygų);
9.4. planuojamos statyti transformatorių pastotės, pajėgumų prijungimui prie elektros tinklų, koordinates;
9.5. planuojamos statyti elektrinės įrengtąją galią;
9.6. skirstomųjų tinklų operatoriaus atsisakymą prijungti gamintojo įrenginius, esančius skirstomųjų tinklų operatoriaus licencijoje nurodytoje veiklos teritorijoje, prie skirstomųjų tinklų.
10. Operatorius, ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo prašymo išduoti išankstines prijungimo sąlygas (su visa reikalaujama pateikti informacija, nurodyta šio Aprašo 9 punkte) gavimo dienos, pateikia gamintojui:
10.1. informaciją apie veiksmus, kuriuos gamintojas turi atlikti dėl jo elektrinės prijungimo prie elektros tinklų;
10.2. informaciją apie planuojamus elektros tinklų išplėtimo darbų terminus;
10.3. informaciją apie tai, ar būtina prieš elektrinės prijungimą atlikti elektros tinklų pajėgumo didinimo veiksmus;
10.4. gamintojui pageidaujant – pagrįstą ir tikslų elektrinės prijungimo prie elektros tinklų prašymų pateikimo ir svarstymo grafiką;
10.5. gamintojui pageidaujant – pagrįstą orientacinį siūlomo elektrinės prijungimo prie elektros tinklų grafiką;
10.6. gamintojui pageidaujant – su elektrinės prijungimu prie elektros tinklų susijusių sąnaudų sąmatą (preliminarius skaičiavimus).
11. Operatorius, ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo prašymo išduoti patvirtinimą apie galimybę prijungti gamintojo elektros įrenginius gavimo dienos, tokį patvirtinimą pateikia arba motyvuotai atsisako jį pateikti.
12. Operatorius ir gamintojas taip pat keičiasi visa gamintojo elektrinei prijungti prie elektros tinklų reikalinga technine ir kita informacija.
13. Remdamasis gamintojo pateikta informacija, operatorius ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo prašymo išduoti išankstines prijungimo sąlygas, su visa reikalinga jame pateikti informacija, nurodyta šio Aprašo 9 punkte, gavimo dienos, išduoda gamintojui išankstines prijungimo sąlygas. Išankstinėse prijungimo sąlygose negali būti kitų reikalavimų išskyrus tuos, kurie būtini užtikrinti patikimą, saugų ir tinkamos kokybės elektros energijos įrenginio ir elektros energetikos sistemos darbą.
14. Gamintojas turi teisę Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka pateikti skundą Komisijai dėl operatoriaus išduotų išankstinių prijungimo sąlygų. Jeigu Komisija pagal Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos pateiktas išvadas nustato, kad išankstinės prijungimo sąlygos neatitinka šio Aprašo reikalavimų, operatorius privalo per ne ilgesnį nei 30 kalendorinių dienų laikotarpį išduoti gamintojui naujas išankstines prijungimo sąlygas.
15. Gamintojams, kurie ketina plėtoti gamybos pajėgumus vadovaudamiesi bendraisiais teisės aktų reikalavimais, išankstinės prijungimo sąlygos išduodamos įvertinus:
15.1. operatoriaus kitiems gamintojams išduotas prijungimo sąlygas;
15.2. operatoriaus sudarytas prijungimo paslaugos sutartis;
15.3. operatoriaus sudarytus ir galiojančius ketinimų protokolus;
15.4. atvirkštinę skirstomųjų tinklų generaciją.
16. Gamintojui, ketinančiam plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus iš atsinaujinančių energijos išteklių ir ketinančiam dalyvauti aukcione pagal Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymą, išankstinės prijungimo sąlygos išduodamos įvertinus:
16.1. operatoriaus kitiems gamintojams išduotas prijungimo sąlygas;
16.2. operatoriaus sudarytas prijungimo paslaugos sutartis;
16.3. operatoriaus sudarytus ir galiojančius ketinimų protokolus didžiausių galių sumai kitų tipų atsinaujinančių išteklių elektrinėms prijungti;
16.4. operatoriaus sudarytus ir galiojančius ketinimų protokolus su gamintojais, laimėjusiais aukcioną to paties tipo atsinaujinančių išteklių elektrinėms prijungti, kuriems dar neišduotos prijungimo sąlygos;
16.5. atvirkštinę skirstomųjų tinklų generaciją.
17. Įvykus aukcionui ir esant paskelbtam laimėtojui ar laimėtojams, iki aukciono išduotos operatoriaus išankstinės prijungimo sąlygos gamintojams, nelaimėjusiems aukciono tame aukciono regione šio tipo atsinaujinančių išteklių elektrinėms prijungti, netenka galios. Gamintojai, norintys dalyvauti naujame aukcione, iš operatoriaus turi gauti naujas išankstines prijungimo sąlygas, privalomųjų elektros tinklų tiesimo ir (ar) pertvarkymo reikalavimų nustatymui, bei pasirašyti naują ketinimų protokolą.
18. Pagal operatoriaus išduotas vienas išankstines prijungimo sąlygas galima sudaryti tik vieną ketinimų protokolą.
19. Išankstinės prijungimo sąlygos, išduotos dalyvauti aukcione, negali būti panaudojamos elektrinės statybai, vadovaujantis bendraisiais teisės aktų reikalavimais.
20. Preliminariai įsivertinti savo elektrinės prijungimo galimybes prie elektros tinklų gamintojai gali pasinaudodami operatoriaus interneto svetainėje viešai skelbiamu prijungimo prie elektros tinklų galimybių žemėlapiu.

IV. KETINIMŲ PROTOKOLO SUDARYMAS

 21. Gamintojas, ketinantis plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus iš atsinaujinančių energijos išteklių ir dalyvauti organizuojamame aukcione, gavęs išankstines prijungimo sąlygas ir apsisprendęs dėl investicijų tikslingumo, parengia ir teikia operatoriui prašymą pasirašyti ketinimų protokolą (priedas Nr. 2).
22. Prašyme pasirašyti ketinimų protokolą gamintojas turi nurodyti:
22.1. planuojamos statyti elektrinės įrengtąją galią ir naudojamų atsinaujinančių energijos išteklių rūšį;
22.2. nurodo, kuriame Komisijos organizuojamame aukcione ketina dalyvauti;
22.3. terminą, per kurį gamintojas įsipareigoja pastatyti elektrinę ir baigti darbus savo elektros tinklų dalyje;
22.4. terminą, per kurį, nuo ketinimų protokolo pasirašymo dienos, gamintojas parengs ir pateiks operatoriui derinti prijungimo prie elektros tinklų dalies techninį projektą;
22.5. dokumentus, patvirtinančius savivaldybės lygmens bendrojo plano ar inžinerinės infrastruktūros vystymo planų, numatančių atsinaujinančių išteklių energetikos objektų statybą teritorijoje, kurioje Gamintojas planuoja statyti elektros gamybos įrenginius (elektrinę) ir detaliojo plano, kuris leidžia statyti Gamintojo prašyme nurodytos galios ir tipo elektros gamybos įrenginius (elektrinę), galiojimą arba patvirtinimą iš savivaldybės institucijų, kad toks dokumentas, statant prašyme nurodytos galios ir tipo elektrinę, teisės aktų nustatyta tvarka yra nereikalingas (dokumentai turi būti pateikiami kartu su prašymu pasirašyti ketinimų protokolą).
23. Ketinimų protokolas gali būti sudaromas tik tokiu atveju, jei gamintojui išduotų išankstinių prijungimo sąlygų galiojimo terminas nėra pasibaigęs ir jose nurodytai planuojamai elektrinės įrengtajai galiai prijungti esamas elektros tinklų pralaidumas, prašymo sudaryti ketinimų protokolą metu, dar yra pakankamas.
24. Jei gamintojo elektrinės, pagal jam išduotas išankstines prijungimo sąlygas, nebėra galimybės prijungti prie elektros tinklų, nes po išankstinių prijungimo sąlygų išdavimo gamintojui, prieš jam pateikiant prašymą pasirašyti ketinimų protokolą, operatorius išdavė prijungimo sąlygas ar sudarė prijungimo paslaugos sutartį su kitu gamintoju, ar pasirašė ketinimų protokolą su gamintoju planuojančiu statyti kitų tipų atsinaujinančių išteklių elektrines, ar atsirado aukciono laimėtojas, ar padidėjo atvirkštinė generacija iš skirstomųjų tinklų toje pačioje elektros tinklų linijoje ar elektros tinklų regione, ar atsirado kitų techninių ribojimų galios dydžio perdavimui elektros tinklu, tokiu atveju, operatorius gamintojui nurodo, kad prijungti jo elektrinės pagal išduotas išankstines prijungimo sąlygas nebėra galimybės. Nurodytu atveju gamintojas turi kreiptis dėl naujų išankstinių prijungimo sąlygų.
25. Operatorius, gavęs gamintojo prašymą pasirašyti ketinimų protokolą (su visa reikalaujama pateikti informacija, nurodyta šio Aprašo 22 punkte), per 15 kalendorinių dienų parengia ir pateikia gamintojui ketinimų protokolo projektą (priedas Nr. 4). Ketinimų protokolo tipinė forma skelbiama operatoriaus interneto svetainėje (www.litgrid.eu).
26. Gamintojas, gavęs operatoriaus parengtą ketinimų protokolo projektą, ne vėliau kaip per 10 kalendorinių dienų pasirašo 2 jo egzempliorius bei persiunčia juos operatoriui.
27. Operatorius privalo per 30 kalendorinių dienų nuo gamintojo prašymo (su visa reikalaujama pateikti informacija, nurodyta šio Aprašo 22 punkte) pateikimo dienos pasirašyti su gamintoju ketinimų protokolą, išskyrus atvejus, kai gamintojas nesutinka su operatoriaus Aprašo 31 punkte nustatyta tvarka ir terminais parengto bei pateikto ketinimų protokolo projekto sąlygomis. Nuo ketinimų protokolo pasirašymo su gamintoju dienos, operatorius rezervuoja ketinimų protokole nurodytos galios ir tipo elektros įrenginiams prijungti reikalingą elektros tinklų galią ir pralaidumus aukcionui atitinkamame aukciono regione.
28. Gamintojas, pasirašęs ketinimų protokolą, per Komisijos nustatytą terminą, skirtą organizuojamo aukciono dokumentams pateikti, kreipiasi į Komisiją su prašymu dalyvauti ketinimų protokole nurodytame aukcione.
29. Su galiojančiu ketinimų protokolu gamintojas turi teisę dalyvauti tik viename aukcione.
30. Ketinimų protokolas galioja visą prijungimo paslaugos sutarties galiojimo laikotarpį.
31. Ketinimų protokolas nustoja galioti esant bent vienai iš šių sąlygų:
31.1. gamintojas nelaimi aukciono;
31.2. pasibaigia prijungimo paslaugos sutarties galiojimo laikotarpis;
31.3. gamintojas per Komisijos nustatytą terminą, skirtą organizuojamo aukciono dokumentams pateikti, nesikreipia į Komisiją su prašymu dalyvauti ketinimų protokole nurodytame aukcione;
31.4. gamintojas nėra pateikęs prievolių įvykdymo užtikrinimo likus 15 kalendorinių dienų iki aukciono;
31.5. gamintojas, iki pasiūlymų dėl fiksuoto tarifo eilės sudarymo dienos, atsiima prievolių įvykdymo užtikrinimą;
31.6. gamintojas per 3 mėnesius nuo paskelbimo aukciono laimėtoju dienos teisės aktų nustatyta tvarka nesikreipia į Valstybinę energetikos inspekciją prie Energetikos ministerijos dėl leidimo plėtoti gamybos pajėgumus išdavimo;
31.7. pasibaigus leidimo plėtoti elektros energijos gamybos iš atsinaujinančių energijos išteklių pajėgumus galiojimo terminui;
31.8. kai prievolės pagal ketinimų protokolą ir (ar) prijungimo paslaugos sutartį pasibaigia teisės aktų nustatyta tvarka;
31.9. kitais ketinimų protokole numatytais atvejais.

V. PRIEVOLIŲ ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS

 32. Gamintojas, pasirašęs ketinimų protokolą, privalo pateikti operatoriui gamintojo prievolių įvykdymo užtikrinimą, garantuojantį operatoriui gamintojo įsipareigojimų, įrengti naujus arba plėsti esamus elektros energijos gamybos iš atsinaujinančių energijos išteklių pajėgumus, įvykdymą. Prievolių įvykdymo užtikrinimas privalo būti pateiktas operatoriui ne vėliau kaip likus 15 kalendorinių dienų iki aukciono.
33. Gamintojo prievolių įvykdymo užtikrinimo dydis apskaičiuojamas vadovaujantis Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo nuostatomis.
34. Operatorius atsisako savo teisių pagal gamintojo prievolių įvykdymo užtikrinimą ir grąžina jį gamintojui ar gamintojo prievolių įvykdymo užtikrinimą išdavusiam asmeniui arba raštu apie atsisakymą praneša gamintojo prievolių įvykdymo užtikrinimą išdavusiam asmeniui, gavęs gamintojo prašymą grąžinti prievolių įvykdymo užtikrinimą esant šiems atvejams:
34.1. kai gamintojas nelaimi aukciono, nes:
34.1.1. gamintojas nebuvo pripažintas aukciono laimėtoju;
34.1.2. gamintojas per Komisijos nustatytą terminą, skirtą organizuojamo aukciono dokumentams pateikti, nesikreipia į Komisiją su prašymu dalyvauti ketinimų protokole nurodytame aukcione;
34.1.3. iki pasiūlymų dėl fiksuoto tarifo eilės sudarymo dienos atsisako dalyvauti aukcione;
34.2. kai elektrinės statyba užbaigiama, išduodamas leidimas gaminti elektros energiją ir operatorius gauna gamintojo prašymą grąžinti gamintojų prievolių įvykdymo užtikrinimą.
35. Aprašo 34.1 papunktyje nurodytais atvejais, operatorius atlaisvina gamintojo dalyvavimui aukcione rezervuotą elektros tinklų galią ir pralaidumus (Aprašo 27 p.) bei netenka prievolės prijungti gamintojo elektros įrenginius prie elektros tinklų.
36. Operatorius turi teisę pasinaudoti gamintojo pateiktu jo prievolių įvykdymo užtikrinimu, jeigu gamintojas nevykdo arba netinkamai vykdo ketinimų protokole ir (ar) elektrinės prijungimo paslaugos sutartyje nustatytus įsipareigojimus (išskyrus atvejus, kai tokie įsipareigojimai neįvykdomi ar vykdomi netinkamai dėl aplinkybių, kurių gamintojas negalėjo kontroliuoti, protingai jų numatyti ketinimų protokolo ir (ar) prijungimo paslaugos sutarties sudarymo metu ir negalėjo užkirsti kelio šioms aplinkybėms ar jų pasekmėms atsirasti, taip pat dėl įstatymų nustatytų kitų aplinkybių, kai nėra gamintojo kaltės):
36.1. per ketinimų protokole nurodytus terminus nepastato ketinimų protokole nurodytos galios elektrinės,
36.2. gamintojas per 3 mėnesius nuo paskelbimo aukciono laimėtoju dienos teisės aktų nustatyta tvarka nesikreipia į Valstybinę energetikos inspekciją prie Energetikos ministerijos dėl leidimo plėtoti gamybos pajėgumus išdavimo.
37. Pagal gamintojo prievolių įvykdymo užtikrinimą operatoriaus gautos lėšos gali būti naudojamos tik elektros tinklų plėtrai, reikalingai atsinaujinančių išteklių energijos gamybos įrenginiams prijungti.
38. Gamintojas įsipareigoja užtikrinti, kad prijungimo sutarties pasirašymo metu gamintojo prievolių įvykdymo užtikrinimo galiojimo terminas nebus trumpesnis negu leidimo plėtoti gamybos pajėgumus galiojimo terminas.
39. Prievolių įvykdymo užtikrinimas pateikiamas pervedant pinigines lėšas į Operatoriaus sąskaitą arba pateikiant neatšaukiamą, pirmo pareikalavimo banko garantiją, arba banko laidavimą, išduotą Lietuvoje registruoto banko, kuris pats arba bankų grupė, kuriai jis priklauso, turi ne mažesnį nei BBB- ilgalaikio skolinimosi reitingą, suteiktą „Fitch Ratings“ reitingų agentūros, arba jam analogišką reitingą, suteiktą kitos tarptautinės reitingų agentūros

VI. DALYVAVIMAS AUKCIONE

 40. Aukcione turi teisę dalyvauti gamintojai, ketinantys plėtoti gamybos pajėgumus iš atsinaujinančių energijos išteklių, turintys galiojantį ketinimų protokolą ir operatoriui pateikę prievolių įvykdymo užtikrinimą.
41. Operatorius viešai skelbia savo interneto svetainėje Vyriausybės patvirtintus aukcionų regionus prijungimo prie elektros tinklų galimybių žemėlapyje.
42. Aukcionai organizuojami Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatyme ir kituose teisės aktuose nustatyta tvarka. Operatorius rezervuotus pralaidumus visam ketinimų protokole numatytam elektrinės galingumui prijungti garantuoja tik vienam aukciono laimėtojui. Sutapus aukciono dalyvių pasiūlymams dėl pageidaujamo fiksuoto tarifo dydžio ir elektrinių parkų galių bei pripažinus šiuos aukciono dalyvius aukciono laimėtojais, kai vieno gamintojo prijungimas prie elektros tinklų riboja kitų gamintojų prijungimą, skatinama kvota atitinkamame prijungimo taške, t. y. esami rezervuoti elektros tinklų linijos ar elektros tinklų regiono pralaidumai tokiems aukciono dalyviams paskirstomi proporcingai jų pateiktos galios pasiūlymams.
43. Tais atvejais, kai išrenkamas tik vienas aukciono laimėtojas, o toliau eilėje esantys 2 aukciono dalyviai, neviršijantys skatinimo kvotos atitinkamame aukciono regione dydžio, per 3 darbo dienas nuo patikslintų pasiūlymų dėl fiksuoto tarifo eilės sudarymo, raštu informuoja Komisiją, kad sutinka būti pripažinti aukciono laimėtojais, jiems taikant aukciono laimėtojo pasiūlytą mažiausią fiksuotą tarifą, o vieno gamintojo prijungimas prie elektros tinklų ribos kito gamintojo prijungimą, tokiu atveju, operatorius jiems proporcingai jų pateiktos galios pasiūlymams paskirsto laisvą elektros tinklų linijos ar elektros tinklų regiono pralaidumą.

VII. LEIDIMO PLĖTOTI GAMYBOS PAJĖGUMUS GAVIMAS

 44. Gamintojas, neketinęs dalyvauti ir nedalyvaujantis aukcione, teisės aktų nustatyta tvarka pateikia prašymą Valstybinę energetikos inspekcijai prie Energetikos ministerijos išduoti leidimą plėtoti gamybos pajėgumus. Gamintojas, kuris dalyvauja aukcione, teisės aktų nustatyta tvarka pateikia prašymą Valstybinę energetikos inspekcijai prie Energetikos ministerijos išduoti leidimą plėtoti gamybos pajėgumus tik laimėjęs aukcioną. Šis leidimas išduodamas Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo, Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo, Veiklos elektros energetikos sektoriuje leidimų išdavimo taisyklėmis bei Energetikos ministerijos nustatyta tvarka ir sąlygomis.
45. Gamintojas, pateikęs prašymą Valstybinei energetikos inspekcijai prie Energetikos ministerijos išduoti leidimą plėtoti gamybos pajėgumus, taip pat turi pateikti prašymą operatoriui, kad operatorius ne vėliau kaip per 20 kalendorinių dienų pateiktų informaciją Valstybinei energetikos inspekcijai prie Energetikos ministerijos apie prognozuojamą generuojamos ar perdavimo galios trūkumą arba ribojimus, susijusius su gamintojo prašymu gauti leidimą plėtoti gamybos pajėgumus. Jei tokiai prašomai informacijai pateikti reikalingi elektros skirstomųjų tinklų operatoriaus duomenys, elektros skirstomųjų tinklų operatorius tokius duomenis privalo pateikti operatoriui per 10 kalendorinių dienų po operatoriaus prašymo pateikimo dienos. Šis punktas netaikomas, kai gamintojas yra laimėjęs aukcioną.

VIII. PRIJUNGIMO SĄLYGOS

46. Gamintojas, gavęs leidimą plėtoti gamybos pajėgumus, kreipiasi į operatorių dėl prijungimo sąlygų išdavimo. Gamintojas turi pateikti operatoriui šiuos dokumentus:
46.1. operatoriaus nustatytos formos prašymą (Priedas Nr. 3);
46.2. Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos išduoto leidimo plėtoti gamybos pajėgumus kopiją;
46.3. patvirtinimą apie aukcione laimėtą fiksuotą tarifą skatinimo kvotai, jei gamintojas laimėjo aukcioną;
46.4. galiojantį plėtros projektą elektros perdavimo tinklo daliai, jei toks plėtros projektas reikalingas;
46.5. informaciją apie pasikeitimus nuo gamintojo anksčiau operatoriui pateiktos informacijos.
47. Operatorius parenka ir prijungimo sąlygose nustato gamintojo elektrinės prijungimo tašką. Operatorius privalo pirmumo teise prijungti gamintojo, gaminančio elektros energiją iš atsinaujinančių energijos išteklių, elektrinę prie operatoriaus valdomų elektros tinklų prijungimo taške, kuris atitinka reikiamą įtampos lygį ir yra arčiausiai gamintojo elektrinės, jeigu kiti elektros tinklai technologiniu ir ekonominiu požiūriu nėra tinkamesni gamintojo elektrinės prijungimo taškui. Gamintojas turi teisę pasirinkti kitą technologiniu ir ekonominiu požiūriu tinkamą elektrinės prijungimo tašką, atsižvelgdamas į operatoriaus nurodytą elektros tinklų pajėgumo lygį ir elektrinės įrengtąją galią. Gamintojo pasirinkto prijungimo taško atitiktį nustatytiems technologiniams ir ekonominiams kriterijams kiekvienu konkrečiu atveju įvertina operatorius. Jeigu prijungiant elektrinę gamintojo pasiūlytame prijungimo taške padidėja prijungimo sąnaudos, šias padidėjusias pagrįstas sąnaudas padengia gamintojas šio Aprašo 70 punkte nustatyta tvarka. Operatorius turi teisę savo nuožiūra paskirti ir kitą, ne pirminiame prijungimo sąlygų variante pasiūlytą, elektrinės prijungimo tašką, nepaisydamas gamintojo pasirinkto prijungimo taško. Dėl šio paskyrimo atsirandančias papildomas sąnaudas padengia operatorius šio Aprašo 71 punkte nustatyta tvarka.
48. Operatorius išduoda gamintojui prijungimo sąlygas ne vėliau kaip per 15 darbo dienų nuo visų dokumentų, nurodytų šio Aprašo 46 punkte, gavimo dienos.
49. Gamintojams prijungimo sąlygos išduodamos įvertinus:
49.1. operatoriaus kitiems gamintojams išduotas prijungimo sąlygas;
49.2. operatoriaus sudarytas prijungimo paslaugos sutartis;
49.3. operatoriaus sudarytus ir galiojančius ketinimų protokolus didžiausių galių sumai atskirų tipų atsinaujinančių išteklių elektrinėms prijungti;
49.4. operatoriaus sudarytus ir galiojančius ketinimų protokolus su gamintojais, laimėjusiais aukcioną, kuriems dar neišduotos prijungimo sąlygos;
49.5. atvirkštinę skirstomųjų tinklų generaciją.
50. Operatorius neprisiima atsakomybės, jei išduotose prijungimo sąlygose numatyti reikalingi atlikti privalomieji elektros tinklų tiesimo, pertvarkymo ir (ar) plėtros reikalavimai nesutampa su išankstinėse prijungimo sąlygose nurodytais reikalavimais, dėl laikotarpiu nuo išankstinių prijungimo sąlygų iki prijungimo sąlygų:
50.1. operatoriaus kitiems gamintojams ar vartotojams išduotų prijungimo sąlygų;
50.2. operatoriaus sudarytų prijungimo paslaugos sutarčių;
50.3. operatoriaus sudarytų ketinimų protokolų, kai padidėja didžiausių galių suma toje vietoje atskirų tipų atsinaujinančių energijos išteklių elektrinėms prijungti;
50.4. atsiradusios atvirkštinės generacijos iš skirstomųjų tinklų;
50.5. kitų atsiradusių techninių ribojimų galios dydžio perdavimui elektros tinklu.
51. Operatorius, nuo prijungimo sąlygų išdavimo dienos, rezervuoja elektros tinklų galią ir pralaidumus prijungimo sąlygose nurodytų elektros įrenginių prijungimui tų gamintojų, kurie ketina elektrinę statyti vadovaudamiesi bendraisiais teisės aktų reikalavimais.
52. Gamintojas pagal prijungimo sąlygas parengia prijungimo prie elektros tinklų dalies techninį projektą, kurį suderina su operatoriumi ir gamintojo elektrinės dalies techninį projektą, kuris patikrinamas teisės aktų nustatyta tvarka.
53. Operatoriaus išduotos prijungimo sąlygos galioja iki leidimo plėtoti gamybos pajėgumus galiojimo datos su galimais jo pratęsimais teisės aktų nustatyta tvarka.
54. Operatorius įsipareigoja prijungti gamintojo elektros įrenginius prie elektros tinklų pagal išduotose prijungimo sąlygose numatytus reikalingus atlikti privalomuosius elektros tinklų tiesimo, pertvarkymo ir (ar) plėtros reikalavimus iki leidimo plėtoti gamybos pajėgumus galiojimo pabaigos, įskaitant galimus jo pratęsimus teisės aktų nustatyta tvarka ir sąlygomis, su sąlyga, jei yra gauti elektros tinklų dalies ir gamintojo elektrinės dalies statybas leidžiantys dokumentai.
55. Elektros tinklų galia ir pralaidumai, reikalingi gamintojo elektros įrenginių prijungimui, operatoriaus gamintojui rezervuojami šiam laikotarpiui:
55.1. gamintojams, kurie ketina statyti elektrinę vadovaudamiesi bendraisiais teisės aktų reikalavimais, iki prijungimo paslaugos sutarties ir (ar) prijungimo sąlygų galiojimo pabaigos. Pasibaigus prijungimo paslaugos sutarties ar prijungimo sąlygų galiojimui, rezervuota elektros tinklų galia ir pralaidumai netenka galios;
55.2. gamintojams, su kuriais operatorius yra pasirašęs ketinimų protokolus, iki prijungimo paslaugos sutarties ir (ar) ketinimų protokolų ir (ar) prijungimo sąlygų galiojimo pabaigos. Pasibaigus prijungimo paslaugos sutarties ar prijungimo sąlygų, ar ketinimų protokolo galiojimui, rezervuota elektros tinklų galia ir pralaidumai netenka galios.
56. Gamintojas įsipareigoja per 30 kalendorinių dienų nuo teisės aktų nustatyta tvarka pratęsto leidimo plėtoti gamybos pajėgumus išdavimo dienos, pateikti operatoriui pratęsto leidimo plėtoti gamybos pajėgumus patvirtintą kopiją, jei jis buvo pratęsiamas teisės aktų nustatyta tvarka.

IX. PRIJUNGIMO PASLAUGOS SUTARTIES SUDARYMAS

 57. Ne vėliau kaip per 4 mėnesius nuo su operatoriumi suderinto prijungimo prie elektros tinklų dalies techninio projekto pateikimo, parengto pagal operatoriaus išduotas prijungimo sąlygas, operatorius parengia prijungimo paslaugos sutarties projektą ir pateikia jį gamintojui.
58. Gamintojas privalo ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo dienos, kai operatorius pateikė jam prijungimo paslaugos sutarties projektą, atitinkantį suderintą prijungimo prie elektros tinklų dalies techninį projektą, parengtą pagal jam operatoriaus išduotas prijungimo sąlygas, pasirašyti prijungimo paslaugos sutartį.
59. Tipinės prijungimo paslaugos sutarties sąlygos yra viešai skelbiamos operatoriaus interneto svetainėje (www.litgrid.eu).

X. PRIJUNGIMO PASLAUGOS VYKDYMAS

 60. Operatorius privalo prijungti gamintojo elektrinę prie operatoriaus valdomų elektros tinklų ne vėliau kaip per 18 mėnesių arba per laikotarpį, per kurį gamintojas įsipareigoja pastatyti elektrinę, jeigu tas laikotarpis yra ilgesnis kaip 18 mėnesių, išskyrus atvejus, kai toks prijungimas galimas tik techniškai atnaujinus elektros tinklus, juos optimizavus, išplėtus elektros tinklus, padidinus elektros tinklų pajėgumą ar kitaip juos rekonstravus (tokiu atveju gamintojo elektrinė turi būti prijungiama prie elektros tinklų per šalių sutartą protingą terminą, įvertinus elektros tinklų atnaujinimo ar plėtros poreikį, kiek tai pagrįstai reikalinga elektrinei prijungti). Prijungimo prie elektros tinklų laikotarpis skaičiuojamas nuo prijungimo paslaugos sutarties tarp gamintojo ir operatoriaus pasirašymo dienos iki elektrinės prijungimo technologiniams bandymams elektros tinkluose atlikti (paleidimo derinimo darbams).
61. Šio Aprašo 60 punkte nurodyti terminai gali būti pratęsti, kai operatorius nustatytais terminais negali prijungti gamintojo elektrinės technologiniams bandymams elektros tinkluose atlikti tuo atveju, jeigu vėluoja darbai gamintojo elektros tinklų dalyje ar dėl kitų nuo operatoriaus nepriklausančių priežasčių. Kiekvienu konkrečiu atveju elektrinės prijungimo prie elektros tinklų terminas negali būti pratęstas ilgesniam negu 6 mėnesių laikotarpiui elektrinėms, naudojančioms atsinaujinančių išteklių energiją, arba 12 mėnesių laikotarpiui, elektrinėms naudojančioms neatsinaujinančių išteklių energiją. Elektrinės prijungimo prie elektros tinklų terminas pratęsiamas operatoriaus ir gamintojo susitarimu prijungimo paslaugos sutartyje nustatyta tvarka, kai leidimo plėtoti gamybos pajėgumus galiojimo terminas yra pratęstas. Elektrinės prijungimo darbus operatoriaus valdomų elektros tinklų dalyje, įskaitant elektros energijos apskaitos prietaisų įrengimą, atlieka operatorius arba jo pavedimu kitas asmuo, pasirinktas įstatymų nustatyta tvarka.
62. Prie elektros tinklų prijungiami gamintojo elektros įrenginiai, atliekami prijungimo darbai ir elektros tinklų saugumui užtikrinti būtini įrenginiai turi atitikti techninių norminių dokumentų ir kitų teisės aktų reikalavimus.
63. Elektrinės prijungimo prie elektros tinklų momentu laikomas elektrinės prijungimas technologiniams bandymams elektros tinkluose atlikti (paleidimo derinimo darbams).

XI. ELEKTROS TINKLŲ PAJĖGUMŲ DIDINIMAS

 64. Tuo atveju, jeigu gamintojo elektrinės prijungimas prie elektros tinklų galimas tik techniškai atnaujinus elektros tinklus, juos optimizavus, išplėtus elektros tinklus, padidinus elektros tinklų pajėgumą ar kitaip juos rekonstravus, gamintojo elektrinė turi būti prijungiama prie elektros tinklų per šalių sutartą protingą terminą, įvertinus elektros tinklų atnaujinimo ar plėtros poreikį, kiek tai pagrįstai reikalinga elektrinei prijungti, t. y. tokiu atveju nėra taikomi šio Aprašo 60 punkte nurodyti terminai.
65. Kai gamintojas ir operatorius sudaro prijungimo paslaugos sutartį, operatorius nedelsdamas, atsižvelgiant į esamą elektros tinklų techninę būklę, imasi visų pagrįstai reikalingų priemonių operatoriaus valdomiems tinklams, įskaitant tinklams eksploatuoti reikalingus elektros įrenginius ir objektus, optimizuoti, išplėsti ir (ar) rekonstruoti ir didinti elektros tinklų pajėgumą tam, kad būtų galima užtikrinti saugų ir patikimą elektros energijos, pagamintos iš atsinaujinančių energijos išteklių, priėmimą, perdavimą ir paskirstymą. Šiuo atveju gamintojas kompensuoja dalį operatoriaus patiriamų sąnaudų šio Aprašo 69 punkte nustatyta tvarka.
66. Jeigu yra duomenų, leidžiančių teigti, kad operatorius nevykdo Aprašo 65 punkte nurodytų savo įsipareigojimų, gamintojas turi teisę reikalauti, kad operatorius pateiktų informaciją apie tai, dėl kokių priežasčių ir kokiu mastu operatorius nevykdė savo įsipareigojimo optimizuoti ir plėsti savo elektros tinklus ir didinti elektros tinklų pajėgumą.

XII. PRIJUNGIMO IŠLAIDŲ APMOKĖJIMAS

 67. Gamintojas apmoka prijungimo išlaidas operatoriui po prijungimo paslaugos sutarties įvykdymo. Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka gamintojas apmoka tokio dydžio faktines elektrinių prijungimo prie elektros tinklų išlaidas:
67.1. 40 procentų – elektrinėms, kurių įrengtoji galia viršija 350 kW, ir kurioms taikomas prijungimo išlaidų kompensavimas pagal Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymą, prijungimo prie elektros tinklų išlaidų;
67.2. 100 procentų – elektrinėms, kurioms netaikomas prijungimo išlaidų kompensavimas pagal Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymą ar kitus galiojančius teisės aktus, prijungimo prie elektros tinklų išlaidų.
68. Elektrinės prijungimo prie elektros tinklų kaina yra lygi rangovo, laimėjusio operatoriaus paskelbtą viešąjį pirkimą dėl gamintojo elektrinės prijungimo prie elektros tinklų, atliktų darbų su įranga kainai.
69. Atskirai apmokamos operatoriaus sąnaudos patirtos dėl elektros tinklų pajėgumo didinimo, numatyto šio Aprašo 65 punkte, elektros tinklų, įskaitant jam eksploatuoti reikalingas įrenginių ir objektų įsigijimo sąnaudas, optimizavimo, plėtros ir (ar) rekonstrukcijos, siekiant užtikrinti saugų ir patikimą elektros energijos perdavimą ir paskirstymą. Šiuo atveju gamintojas kompensuoja operatoriui:
69.1. 10 procentų operatoriaus patiriamų sąnaudų, jei gamintojas stato elektrinę, gaminsiančią elektros energiją iš atsinaujinančių energijos išteklių, ir gamintojo elektrinei bus taikoma Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatyme numatyta paramos schema ar jos atskiros skatinimo priemonės;
69.2. 100 procentų operatoriaus patiriamų sąnaudų, jei gamintojas stato elektrinę vadovaudamasis bendraisiais teisės aktų reikalavimais.
70. Šio Aprašo 47 punkte numatytais atvejais, kai gamintojas pasirenka kitą technologiniu ir ekonominiu požiūriu tinkamą elektrinės prijungimo tašką ir dėl to padidėja prijungimo sąnaudos, gamintojas padengia šias padidėjusias pagrįstas sąnaudas 100 procentų.
71. Šio Aprašo 47 punkte numatytais atvejais, kai operatorius savo nuožiūra paskiria kitą nei pirminiame prijungimo sąlygų variante pasiūlytą elektrinės prijungimo tašką, nepaisydamas gamintojo pasirinkto prijungimo taško, operatorius padengia dėl tokio paskyrimo atsirandančias papildomas sąnaudas 100 procentų tiems gamintojams, kurie stato elektrinę, gaminsiančią elektros energiją iš atsinaujinančių energijos išteklių, ir gamintojo elektrinei bus taikoma Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatyme numatyta paramos schema ar jos atskiros skatinimo priemonės.

XIII. ELEKTROS ENERGIJOS PERDAVIMO IR BALANSAVIMO SUTARČIŲ SUDARYMAS

 72. Ne vėliau kaip iki elektrinės prijungimo technologiniams bandymams perdavimo tinkluose atlikti (paleidimo derinimo darbams) gamintojas privalo sudaryti elektros energijos perdavimo paslaugos sutartį su operatoriumi. Tipinės elektros energijos perdavimo paslaugos sutarties sąlygos yra viešai skelbiamos operatoriaus interneto svetainėje (www.litgrid.eu ).
73. Ne vėliau kaip iki elektrinės prijungimo technologiniams bandymams perdavimo tinkluose atlikti (paleidimo derinimo darbams) gamintojas privalo sudaryti balansavimo elektros energijos pirkimo–pardavimo sutartį su operatoriumi ar kitu balansavimo energijos tiekėju. Tipinės balansavimo elektros energijos pirkimo–pardavimo sutarties sąlygos yra viešai skelbiamos operatoriaus interneto svetainėje (www.litgrid.eu).

XIV. ELEKTRINIŲ PRIJUNGIMO REGULIAVIMAS

 74. Nepažeisdamas savo bendros pareigos pirmumo teise priimti, perduoti ir (ar) paskirstyti visą gamintojo pasiūlytos elektros energijos kiekį, pagamintą iš atsinaujinančių energijos išteklių skaidriais ir nediskriminaciniais tarifais, operatorius turi teisę reguliuoti prie jo elektros tinklų prijungiamos vėjo elektrinės, kurios įrengtoji galia viršija 350 kW, ir hidroelektrinės, kurios įrengtoji galia viršija 5 MW, pagaminamos ir į elektros tinklus patiekiamos elektros energijos kiekį ar atidėti tokios elektrinės prijungimą toliau nurodytais atvejais:
74.1. jeigu nesiimant tokių veiksmų būtų perkraunami elektros tinklai, į kuriuos priimama elektrinės pagaminta elektros energija;
74.2. nenugalimos jėgos atvejais;
74.3. tais atvejais, kai siekiama išvengti avarinės situacijos elektros tinkluose ar energetikos sistemoje arba likviduoti elektros tinkluose ar energetikos sistemoje susidariusią avarinę situaciją;
74.4. kitais įstatymų nustatytais atvejais.

XV. ELEKTROS ENERGIJOS PRIĖMIMAS IR PERSIUNTIMAS ELEKTROS TINKLAIS

 75. Elektros energijos, pagamintos iš atsinaujinančių energijos išteklių, persiuntimas elektros tinklais teisės aktų nustatyta tvarka gali būti ribojamas ar laikinai sustabdomas šiais atvejais:
75.1. esant energetikos sistemos avarinei situacijai;
75.2. elektros tinklų remontų, profilaktikos, techninės priežiūros, bandymų, naujų įrenginių įrengimo ar jų įjungimo darbui atvejais, atjungimus suderinus su gamintoju Dispečerinio elektros energetikos sistemos valdymo nuostatuose nustatyta tvarka;
75.3. dėl kitų techninių priežasčių, kai nediskriminaciniais pagrindais ribojamas elektros tinklų pralaidumas.
76. Dėl tokio ribojimo gamintojo patiriami nuostoliai nekompensuojami, išskyrus atvejus, kai atitinkamus ribojimus lemiančios aplinkybės atsiranda dėl operatoriaus kaltės ar teisė į nuostolių atlyginimą atsiranda kitais įstatymų nustatytais pagrindais.

XVI. INFORMACIJOS TEIKIMAS

 77. Gamintojas ne vėliau kaip likus 10 kalendorinių dienų iki ketvirčio pabaigos raštu arba elektroniniu paštu pateikia operatoriui informaciją apie vykdomų elektrinių statybos projektų eigą, Ketinimų protokolo sąlygų ir jame nurodytų Gamintojo įsipareigojimų vykdymą.
78. Operatorius teikia informaciją gamintojams:
78.1. Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 14 straipsnio 8 dalyje nurodytą informaciją – Aprašo 10 ir 12 punktuose nustatyta tvarka bei terminais;
78.2. kitą informaciją apie prijungimo paslaugos vykdymą – per 30 kalendorinių dienų nuo gamintojo rašytinio paklausimo gavimo dienos.
79. Operatorius Valstybinę energetikos inspekcijai prie Energetikos ministerijos ir Komisijai teisės aktų nustatyta tvarka teikia informaciją, gautą iš gamintojų, apie vykdomų elektrinių statybos projektų eigą ir ketinimų protokolų sąlygų vykdymą.

XVII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 80. Apraše nurodytų elektrinių prijungimo prie elektros tinklų tvarką ir sąlygas, kiek nenustatyta Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatyme, jo įgyvendinamuosiuose teisės aktuose ir šiame Apraše, reglamentuoja Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas, Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymas, Prijungimo aprašas ir kiti teisės aktai.
81. Jei, pasikeitus teisės aktams, pasikeičia šiuo Aprašu nustatomų elektrinių, prijungimo prie elektros tinklų tvarkos ir sąlygų reglamentavimas, turi būti vadovaujamasi pasikeitusiomis teisės aktų nuostatomis.
82. Gamintojų skundus dėl operatorių veiksmų ar neveikimo, kreipiantis dėl gamintojų įrenginių prijungimo prie atitinkamų elektros tinklų ar sistemų, prijungiant įrenginius, priimant pagamintą energiją į elektros tinklus ar sistemas ir (ar) vykdant kitas teisės aktų nustatytas pareigas, susijusias su atsinaujinančių energijos išteklių naudojimu energijai gaminti teisės aktų nustatyta tvarka, nagrinėja Komisija.
83. Asmenys, pažeidę šio Aprašo nustatytus reikalavimus, atsako Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

Priedas Nr. 1
Priedas Nr. 2
Priedas Nr. 3
Priedas Nr. 4