Įeiti
Publikuota: 2014.02.05. Atnaujinta: 2019.06.28

Ataskaitos


Ūkio subjektai, turintys galiojančią licenciją veiklai šilumos ūkio sektoriuje vykdyti, ir nepriklausomi šilumos gamintojai pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui turi pateikti Valstybinei energetikos reguliavimo tarybai informaciją apie veiklą Energetikos, geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo, paviršinių nuotekų tvarkymo įmonių informacijos teikimo taisyklėse (toliau – ITT) nustatyta tvarka.

Ūkio subjektas, turintis šilumos tiekimo licenciją, privalo Tarybai pateikti:
iki einamojo mėnesio 25 dienos apskaičiuotas šilumos ir karšto vandens kainas, taikomas nuo sekančio mėnesio 1 dienos (ITT 31 ir 32 priedai);
per 10 kalendorinių dienų nuo ataskaitinio mėnesio pabaigos informaciją apie praėjusio mėnesio faktinius pirkto kuro (naudojamo šilumos ir elektros energijos gamybai) ir šilumos iš nepriklausomų šilumos gamintojų, įskaitant ir atliekančių bandomąją eksploataciją, kiekius bei kainas (ITT 19–22 priedai). Tarybai pareikalavus, Ūkio subjektai pateikia kuro ir šilumos, pirktos iš nepriklausomų šilumos gamintojų, pirkimo dokumentus;
per 10 kalendorinių dienų nuo ataskaitinio mėnesio pabaigos informaciją apie praėjusio mėnesio nepriklausomų šilumos gamintojų užimamą rinkos dalį (ITT 30 priedas).

kasmet iki vasario 15 d.:
1. sąnaudų paskirstymo ataskaitą (preliminarią) (Šilumos kainų nustatymo metodikos 15 priedas);
2. būtinųjų sąnaudų paskirstymo ataskaitą (preliminarią) (Šilumos kainų nustatymo metodikos 16 priedas);
3. suteiktų paslaugų (produkto) ataskaitą (preliminarią) (Šilumos kainų nustatymo metodikos 17 priedas);
4. kintamųjų sąnaudų, faktiškai priskirtų reguliuojamų kainų paslaugai (produktui) apimties ataskaitą (ITT 34 priedas);
5. šilumos perdavimo techninių rodiklių suvestinę (ITT 23 priedas);
6. šilumos generavimo techninių rodiklių suvestinę (ITT 24 priedas);
7. investicijų plano vykdymo ataskaitą (ITT 25 priedas);
8. informaciją apie valdomo turto priežiūros ir eksploatavimo planų vykdymą (ITT 33 priedas).

ataskaitiniam laikotarpiui (finansiniams metams) pasibaigus, ne vėliau kaip iki kito ataskaitinio laikotarpio penkto mėnesio pirmos dienos:

1. metinių ataskaitų rinkinį, įmonės vadovo raštišką patvirtinimą bei nepriklausomo audito išvadą. Jei Ūkio subjektą sudaro keli juridiniai asmenys, tai turi būti pateikta kiekvieną Ūkio subjektą sudarančio juridinio asmens metinių finansinių ataskaitų rinkinys bei konsoliduotų metinių finansinių ataskaitų rinkinys:
- konsoliduotą pelno (nuostolių) ataskaitą (Šilumos kainų nustatymo metodikos 1 priedas);
- konsoliduotą turto ir kapitalo ataskaitą (Šilumos kainų nustatymo metodikos 2 priedas);
- konsoliduotą faktinės investicijų grąžos ataskaitą (Šilumos kainų nustatymo metodikos 3 priedas);
- ilgalaikio turto vertės ir nusidėvėjimo ataskaitą (Šilumos kainų nustatymo metodikos 4 priedas);
- verslo vieneto ilgalaikio turto vertės ir nusidėvėjimo ataskaitą (Šilumos kainų nustatymo metodikos 5 priedas);
- veikloje patirtų sąnaudų grupių ir kategorijų (Didžiosios knygos) ataskaitą (Šilumos kainų nustatymo metodikos 7 priedas);
- tiesioginių sąnaudų paskirstymo ataskaitą (Šilumos kainų nustatymo metodikos 8 priedas);
- šilumos ir elektros energijos gamybos kogeneracinėse jėgainėse sąnaudų ataskaitą (Šilumos kainų nustatymo metodikos 11 priedas);
- netiesioginių sąnaudų pirminio paskirstymo vidinių veiklų grupėms ataskaitą (Šilumos kainų nustatymo metodikos 9 priedas);
- netiesioginių sąnaudų pagrindinių vidinių veiklų paskirstymo paslaugoms ataskaitą (Šilumos kainų nustatymo metodikos 10 priedas);
- bendrųjų sąnaudų paskirstymo ataskaitą (Šilumos kainų nustatymo metodikos 14 priedas);
- elektros energijos, pagamintos kogeneracinėse jėgainėse, sąnaudų paskirstymo ataskaitą (Šilumos kainų nustatymo metodikos 12 priedas);
- šilumos savo reikmėms sąnaudų paskirstymo ataskaitą (Šilumos kainų nustatymo metodikos 13 priedas);
- nešiklių sąrašą;
- sąnaudų paskirstymo ataskaitą (Šilumos kainų nustatymo metodikos 15 priedas);
- būtinųjų sąnaudų paskirstymo ataskaitą (Šilumos kainų nustatymo metodikos 16 priedas);
- kiekvieno verslo vieneto suteiktų paslaugų (produktų) ataskaitą (Šilumos kainų nustatymo metodikos 17 priedas).
2. metinę gautų skundų tyrimo ataskaitą (ITT 26 priedas);
3. informaciją apie šilumos tiekimo sąnaudų viešą paskelbimą;
4. paslaugų kokybės, veiklos patikimumo ir kitų rodiklių lentelę (ITT 27 priedas).

per 20 darbo dienų informaciją apie sudarytus energijos išteklių įsigijimo sandorius, jei Ūkio subjektai energijos išteklius įsigyja ne biržoje, bei pasirašytų gamtinių dujų perdavimo ir skirstymo bei nenutrūkstamo gamtinių dujų tiekimo sutarčių kopijas ir informaciją apie vidutinės gamtinių dujų transportavimo (perdavimo ir skirstymo) kainos apskaičiavimą (ITT 25 priedas). Keičiantis gamtinių dujų transportavimo kainos dedamosioms 25 priedą reikia pateikti per 20 darbo dienų nuo gamtinių dujų transportavimo kainos dedamųjų pasikeitimo (sutarčių pasirašymo, perdavimo, skirstymo ar kitų paslaugų kainų patvirtinimo ir kt.) dienos;

per 10 kalendorinių dienų nuo biokuro dvišalės pirkimo–pardavimo sutarties su biokuro tiekėjais ne energijos išteklių biržoje sudarymo, sutarties sąlygų pakeitimo, sutarties nutraukimo dienos – Ūkio subjektai, kurie elektros ir (ar) šilumos energijos gamybai naudoja biokurą, šių sutarčių pakeitimų ar nutraukimų kopijas;

per 10 kalendorinių dienų nuo šilumos pirkimo–pardavimo sutarties su nepriklausomu šilumos gamintoju pasirašymo pateikia sutarties kopiją.

Įmonės, turinčios teisės aktais nustatytą licenciją veiklai šilumos ūkio sektoriuje, ir įmonės, kurių kainos yra valstybės reguliuojamos, tačiau ataskaitiniu laikotarpiu nevykdžiusios licencijuojamos (reguliuojamos) veiklos, privalo Tarybai pateikti:

1. per 40 kalendorinių dienų nuo ataskaitinio ketvirčio pabaigos pranešimą dėl licencijuojamos veiklos nevykdymo;

2. metams pasibaigus, per keturis mėnesius metinių finansinių ataskaitų rinkinį su audito išvada (jei auditas buvo atliktas) bei licencijuojamos veiklos sąnaudų audito išvadą, patvirtinančią, kad įmonė licencijuojamos veiklos nevykdė ir jos sąnaudų ataskaitiniais metais nepatyrė.

    

Karšto vandens tiekėjai:
Kasmet iki gegužės 1 d. pateikia atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo veiklos suvestinę (ITT 28 priedas).

 

Nepriklausomi šilumos gamintojai, kuriems taikoma privaloma šilumos gamybos kainodara, privalo Tarybai pateikti:
iki einamojo mėnesio 25 apskaičiuotas šilumos ir karšto vandens kainas, taikomas nuo sekančio mėnesio 1 dienos (ITT 19 ir 25 priedai);

​· per 10 kalendorinių dienų nuo ataskaitinio mėnesio pabaigos:

1.  informaciją apie praėjusio mėnesio faktinius pirkto kuro (naudojamo šilumos ir elektros energijos gamybai) ir šilumos iš nepriklausomų šilumos gamintojų, įskaitant ir atliekančių bandomąją eksploataciją, kiekius ir kainas bei informaciją apie praėjusio mėnesio nepriklausomų šilumos gamintojų užimamą rinkos dalį (ITT 21–24 priedai). Duomenys apie faktinius kuro, šilumos pirkimus ir kainas suvedami naudojantis Duomenų surinkimo ir analizės informacine sistema. Tarybai pareikalavus, Ūkio subjektai pateikia kuro ir šilumos, pirktos iš nepriklausomų šilumos gamintojų, pirkimo dokumentus;

​· kasmet iki vasario 15 d.:

1. Preliminarią pajamų ir sąnaudų suvestinę (ITT 26 priedas);
2. kintamųjų sąnaudų, faktiškai priskirtų reguliuojamų kainų paslaugai (produktui), ir kitų rodiklių suvestinę (ITT 27 priedas);
3. šilumos generavimo techninių rodiklių suvestinę (ITT 28 priedas);
4. investicijų vykdymo ataskaitą (ITT 29 priedas);
5. darbuotojų skaičiaus ataskaitą (ITT 32 priedas);
6. kintamųjų sąnaudų, faktiškai priskirtų reguliuojamų kainų paslaugai (produktui), ir kitų rodiklių suvestinę, jei po reguliuojamosios veiklos ataskaitų audito buvo pokyčių (ITT 27 priedas).

per 40 kalendorinių dienų nuo veiklos vykdymo pabaigos privalo informuoti Tarybą apie šilumos pirkimo-pardavimo sutarties nutraukimą.

 

Nepriklausomi šilumos gamintojai (reguliuojami ir nereguliuojami) privalo Tarybai pateikti:

Nepriklausomas šilumos gamintojas, turintis galiojančią sutartį su šilumos tiekėju, arba potencialus nepriklausomas šilumos gamintojas pagal preliminarią šilumos pirkimo–pardavimo sutartį, prisijungęs prie šilumos perdavimo tinklų ir atliekantis bandomąją eksploataciją (paleidimo–derinimo darbus), kurios metu gamina šilumą iš atsinaujinančių energijos išteklių ir (ar) iškastinio kuro bei ją realizuoja, kas mėnesį (iki mėnesio 10 dienos) informuoja Tarybą apie praėjusį ataskaitinį mėnesį šilumos tiekėjui parduotą šilumos energijos kiekį, pagamintą naudojant atsinaujinančius energijos išteklius, iškastinį ir kitą kurą (ITT 35 priedas).

per 10 kalendorinių dienų nuo bandomosios eksploatacijos (paleidimo–derinimo darbų) plano suderinimo su šilumos tiekėju pateikia informaciją:

1.  atitiktį bent vienam Šilumos ūkio įstatymo 10 straipsnio 3 dalyje numatytam kriterijui;
2. susijusius asmenis, apibrėžtus Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatyme.


Visas ataskaitas Ūkio subjektai privalo pateikti elektronine forma per Duomenų surinkimo ir analizės informacinę sistemą (DSAIS).