Įeiti
Publikuota: 2020.06.01. Atnaujinta: 2020.06.01

Kokia tvarka ir terminai yra taikomi prijungiant ne didesnės kaip 30 kW įrengtosios galios gamybos įrenginius?


Vadovaujantis Elektros energijos gamintojų ir vartotojų elektros įrenginių prijungimo prie elektros tinklų tvarkos aprašo, (toliau – Aprašas), 63.1. papunkčiu,  ne didesnės kaip 30 kW įrengtosios galios gamybos įrenginius taikoma Aprašo VII1 skyriuje numatyta elektros įrenginių prijungimo tvarka ir terminai.

 • Gaminantys vartotojai ar asmenys siekiantys tapti gaminančiais vartotojais pateikia operatoriui nustatytą paraiškos formą.
 • Operatorius, parengia prijungimo paslaugos sutarties projektą kartu su prijungimo sąlygomis ir pateikia pasirašyti ne vėliau kaip:
  • per 5 darbo dienas nuo paraiškos tinkamo pateikimo dienos, kai planuojamų prijungti elektros įrenginių įrengimo ir (ar) rekonstravimo projektas nėra rengiamas;
  • per 10 darbo dienų nuo nurodytos paraiškos tinkamo pateikimo dienos, kai planuojamų prijungti elektros įrenginių įrengimo ir (ar) rekonstravimo projektas yra rengiamas.
 • Elektros energiją gaminantis vartotojas ar asmuo, siekiantis tapti elektros energiją gaminančiu vartotoju, įsirengia elektros įrenginius, o operatorius prijungia elektros įrenginius prie elektros tinklų įsigaliojusioje prijungimo paslaugos sutartyje nurodytu terminu, kuris, jei šalys nesusitaria kitaip, negali būti ilgesnis kaip:
  • 20 kalendorinių dienų nuo prijungimo paslaugos sutarties įsigaliojimo, kai planuojamų prijungti elektros įrenginių įrengimo ir (ar) rekonstravimo projektas nėra rengiamas;
  • 60 kalendorinių dienų nuo prijungimo paslaugos sutarties įsigaliojimo, kai planuojamų prijungti elektros įrenginių įrengimo ir (ar) rekonstravimo projektas yra rengiamas.
 • Elektros energiją gaminantis vartotojas pasirašo prijungimo paslaugos sutartį ir prijungimo įmoką sumoka ne vėliau kaip per 90 kalendorinių dienų, nuo operatoriaus elektros energiją gaminančiam vartotojui pasirašyti prijungimo paslaugos sutarties projekto kartu su prijungimo sąlygomis pateikimo.

Jei elektros energiją gaminantis vartotojas per 90 kalendorinių dienų nesumoka prijungimo įmokos į ar neįvykdo prijungimo paslaugos sutartyje numatytų prijungimo sąlygų bei elektros įrenginiai prie elektros tinklų nėra prijungiami nustatytais terminais, elektros energiją gaminančiam vartotojui rezervuota elektros tinklų galia ir pralaidumai netenka galios, o operatorius netenka prievolės prijungti elektros įrenginius pagal prijungimo paslaugos sutartį.