Įeiti
Publikuota: 2020.06.01. Atnaujinta: 2020.06.01

Kokia tvarka yra taikoma prijungiant didesnės kaip 30 kW įrengtosios galios gamybos įrenginius?


Vadovaujantis Elektros energijos gamintojų ir vartotojų elektros įrenginių prijungimo prie elektros tinklų tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. 1-127 „Dėl Elektros energijos gamintojų ir vartotojų elektros įrenginių prijungimo prie elektros tinklų tvarkos aprašo patvirtinimo", (toliau – Aprašas) 63.1. papunkčiu  Aprašo IV skyriuje (prijungiant didesnės kaip 30 kW įrengtosios galios gamybos įrenginius) numatyta elektros įrenginių prijungimo tvarka ir terminai.

  • Gaminantys vartotojai ar asmenys siekiantys tapti gaminančiais vartotojais pateikia turi pateikti operatoriui prašymą gauti preliminarias prijungimo sąlygas.

Šiose sąlygose nurodomi preliminarūs gamintojo elektros įrenginių prijungimo prie operatoriaus elektros tinklų reikalavimai. Išankstinės prijungimo sąlygos galioja 6 mėnesius, yra skirtos būsimų investicijų dydžiui preliminariai įvertinti ir nesukuria gamintojui ir operatoriui jokių teisių ir pareigų.

  • Gaminantys vartotojai ar asmenys siekiantys tapti gaminančiais vartotojais privalo gauti Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos išduodamą leidimą plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumą.
  • Gaminantys vartotojai ar asmenys siekiantys tapti gaminančiais vartotojais, gavę leidimą plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus, pateikia operatoriui prašymą gauti prijungimo sąlygas ir teisės aktų nustatytus privalomuosius prijungimo dokumentus.
  • Gaminantys vartotojai ar asmenys siekiantys tapti gaminančiais vartotojais sudaro su operatoriumi prijungimo paslaugos sutartį.
  • Gaminantys vartotojai ar asmenys siekiantys tapti gaminančiais vartotojais Prijungimo paslaugos sutartyje nustatytomis sąlygomis ir terminais sumoka operatoriui įmoką už elektros įrenginių prijungimo paslaugą.
  • Gaminantys vartotojai ar asmenys siekiantys tapti gaminančiais vartotojais, įsirengia vidaus elektros tinklą ir gauna Tarybos išduotą Elektros įrenginių techninės būklės patikrinimo pažymą (derinimo ir bandymo darbams) liudijančią apie gamintojui nuosavybės teise priklausančių ar kitu teisėtu pagrindu valdomų įrengtų elektros įrenginių techninės būklės atitiktį teisės aktų reikalavimams, kurią pateikia operatoriui.
  • Gaminantys vartotojai ar asmenys siekiantys tapti gaminančiais vartotojais sudaro su operatoriumi elektros energijos persiuntimo ar perdavimo paslaugos sutartį (nebuitinio vartotojo atveju) ar su tiekėju elektros energijos pirkimo-pardavimo sutartį (buitinio vartotojo atveju), taip pat, jungiantis prie perdavimo tinklo, balansavimo elektros energijos pirkimo-pardavimo sutartį su perdavimo sistemos operatoriumi ar kitu balansavimo energijos tiekėju.