Įeiti
Publikuota: 2014.02.17. Atnaujinta: 2019.06.28

2. Administracinės procedūros vykdymas


 

Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos kodas

2

2.

Administracinės paslaugos versija

3

3.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Administracinės procedūros vykdymas

4.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Tarybos atliekami privalomi veiksmai nagrinėjant asmens skundą ar pranešimą apie Tarybos veiksmais, neveikimu ar administraciniais sprendimais galimai padarytą asmens, nurodyto skunde ar pranešime, teisių ir teisėtų interesų pažeidimą ir priimant dėl to administracinės procedūros sprendimą.

Skundas – asmens rašytinis kreipimasis į viešojo administravimo subjektą, kuriame nurodoma, kad yra pažeistos jo teisės ar teisėti interesai, ir prašoma juos apginti.

Pranešimas - asmens rašytinis kreipimasis į viešojo administravimo subjektą, kuriame nurodoma, kad yra pažeistos kito asmens teisės ar teisėti interesai, ir prašoma juos apginti.

Skundai nagrinėjami ir sprendimai priimami vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo III skirsnyje nustatyta administracinės procedūros vykdymo tvarka.

Skundai ar pranešimai pateikiami tiesiogiai asmeniui atvykus į Tarybą, siunčiami paštu (paprastu ar elektroniniu) ar per pasiuntinį. Elektroniniu paštu pateikti skundai ar pranešimai turi būti pasirašyti elektroniniu parašu.

Tais atvejais, kai skundas adresuotas keliems viešojo administravimo subjektams ir priklauso kelių viešojo administravimo subjektų kompetencijai, administracinę procedūrą pradeda ir skundo nagrinėjimą organizuoja pirmasis skunde nurodytas viešojo administravimo subjektas. Kiti administracinėje procedūroje dalyvaujantys viešojo administravimo subjektai privalo per 10 darbo dienų nuo skundo gavimo dienos pateikti pagal kompetenciją savo pasiūlymus dėl skundo sprendimo administracinę procedūrą pradėjusiam viešojo administravimo subjektui.

Į kreipimąsi, kuriame išdėstoma asmens nuostata tam tikru klausimu, pranešama apie Tarybos veiklos pagerėjimą ar trūkumus ir pateikiami pasiūlymai, kaip juos ištaisyti, atkreipiamas dėmesys į tam tikrą padėtį, informuojama apie valstybės tarnautojų piktnaudžiavimą ar neteisėtus veiksmus, nesusijusius su konkretaus asmens teisėtų interesų ir teisių pažeidimu, ar kitokį asmens kreipimąsi, atsakoma laisvos formos raštu.

5.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas;

Asmenų prašymo nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimu Nr. 875;

Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas.

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Asmens skundas ar pranešimas, prireikus – kiti dokumentai ar jų kopijos.

Taryba gali reikalauti pateikti tik tuos dokumentus ir informaciją, kurios nėra valstybės registruose ar kitose valstybės ar savivaldybių informacinėse sistemose (išskyrus atvejus, kai tokius dokumentus ir informaciją privaloma pateikti pagal įstatymus).

Skunde ar pranešime turi būti nurodytas asmens vardas(-ai), pavardė(-ės) (ar juridinio asmens pavadinimas), adresas, dokumentas turi būti pasirašytas. Jei skundą pateikia asmens atstovas, nurodomas atstovo vardas, pavardė, adresas, atstovavimą patvirtinantis dokumentas.

7.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

Asmens skundas ar pranešimas ir, atsižvelgiant į skundo ar pranešimo turinį, įvairi informacija ir (ar) dokumentai, esantys Taryboje. Papildoma informacija gaunama iš kitų institucijų, valstybės registrų.

8.

Administracinės paslaugos teikėjas

Skundus ir pranešimus priima Turto valdymo ir viešųjų pirkimų skyrius.

Skundus ir pranešimus nagrinėja Tarybos  pirmininko įgalioti valstybės pareigūnai ar tarnautojai.

9.

Administracinės paslaugos vadovas

Administracijos direktorius.

10.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Administracinė procedūra turi būti baigta ir sprendimas turi būti priimtas per 20 darbo dienų nuo šios procedūros pradžios. Kai dėl objektyvių priežasčių per šį terminą administracinė procedūra negali būti baigta, terminas gali būti pratęstas, bet ne ilgiau kaip 10 darbo dienų. Asmeniui apie administracinės procedūros termino pratęsimą pranešama raštu arba elektroniniu paštu (kai skundas gautas elektroniniu paštu) ir nurodomos pratęsimo priežastys.

Administracinė procedūra baigiama administracinės procedūros sprendimo priėmimu. Asmeniui, dėl kurios skundo pradėta administracinė procedūra, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas raštu pranešama apie priimtą administracinės procedūros sprendimą ir nurodoma sprendimo apskundimo tvarka.

Atsakymas į asmens skundą (administracinės procedūros sprendimas) įteikiamas jam asmeniškai atvykus į Tarybą arba išsiunčiamas paštu (paprastu ar elektroniniu) ar per pasiuntinį. Atsakymas, siunčiamas elektroniniu paštu, turi būti pasirašytas Tarybos pirmininko arba jo įgalioto valstybės tarnautojo saugiu elektroniniu parašu.

11.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Administracinė paslauga teikiama neatlygintinai.

12.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Skundas ar pranešimas pateikiamas laisva forma. Jame turi būti nurodyta informacija, aprašyta 6 punkte.

Rekomenduojamą skundo formą galima rasti Tarybos interneto svetainėje adresu

http://www.vert.lt/paslaugos/prasymai.

13.

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

Informaciją apie administracinę paslaugą galima rasti viešoje interneto svetainėje, kurią administruoja Taryba (www.vert.lt). Dokumentams apdoroti Taryboje naudojama kompiuterizuota dokumentų valdymo sistema.

14.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

Administracinė paslauga yra galutinė. Skundas nenagrinėjamas, jeigu tuo pačiu klausimu teismas jau yra priėmęs sprendimą arba Taryba yra priėmusi administracinės procedūros sprendimą ir asmuo nepateikia naujų faktinių duomenų, leidžiančių ginčyti sprendimą, taip pat jeigu nuo skunde nurodytų pažeidimų paaiškėjimo dienos iki skundo padavimo dienos yra praėję daugiau kaip 6 mėnesiai.

Skundai ar pranešimai, kuriuose nenurodytas asmens vardas, pavardė (juridinio asmens – pavadinimas), adresas arba kurie nėra asmens pasirašyti, Tarybos pirmininko arba jo įgalioto valstybės tarnautojo sprendimu gali būti nenagrinėjami.

Apie sprendimą nenagrinėti skundo pranešama asmeniui ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo skundo gavimo dienos.

Jeigu Taryba neturi įgaliojimų priimti administracinės procedūros sprendimą dėl skunde išdėstyto klausimo, ji ne vėliau kaip per 5 darbo dienas perduoda skundą viešojo administravimo subjektui, kuris turi reikiamus įgaliojimus, ir apie tai praneša asmeniui.

Paaiškėjus, kad skundą tuo pačiu klausimu pradėjo nagrinėti ir teismas, administracinė procedūra sustabdoma, kol teismas išnagrinės skundą, ir apie tai pranešama asmeniui.

Atsakymas į skundą ar pranešimą parengiamas dviem egzemplioriais, iš kurių vienas išsiunčiamas (įteikiamas) asmeniui, o kitas lieka Taryboje.

15.

Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą

Asmenų skundų ir pranešimų nagrinėjimo paslaugos teikimo aprašymas saugomas 1.2 byloje (pagal Tarybos dokumentacijos planą).