Įeiti
Publikuota: 2019.10.23. Atnaujinta: 2019.10.23

Edita Badrinienė


Valstybės tarnautoja vykdo šias funkcijas:
• Kaupia, tikrina ir analizuoja elektros energetikos įmonių teikiamas ataskaitas, analizuoja statistinę, ekonominę–finansinę ir kitą informaciją bei teikia pasiūlymus dėl elektros energetikos įmonių teikiamų ataskaitų formų.
• Nagrinėja elektros energetikos įmonių finansinius–ekonominius rodiklius, vertina jų pasikeitimų priežastis, atlieka palyginamąją rodiklių analizę, siekiant tobulinanti elektros sektoriaus ekonominį reguliavimą.
• Nustato reguliuojamas kainas (tarifus) ir teikia pažymas ir nutarimų projektus Tarybos posėdžiams.
• Nagrinėja įmonių pateiktus investicijų planus, rengia medžiagą įmonių investicijoms derinti, atlieka nuolatinę investicijų vykdymo priežiūrą, siekiant įgyvendinti elektros energetikos įmonių kontrolę.
• Rengia atsakymus į juridinių ir fizinių asmenų paklausimus ir raštus Skyriaus veiklos klausimais, siekiant užtikrinti teisės aktų reikalavimų įgyvendinimą, vartotojų apsaugą bei suteikti informaciją pagal kompetenciją.
• Pagal poreikį dalyvauja Tarybos posėdžiuose bei pasitarimuose, rengia pažymas bei nutarimų projektus Tarybos posėdžiams.
• Dalyvauja sprendžiant klausimus, problemas bei rengiant dokumentus, susijusius su Skyriaus veikla.
• Atsako už parengtų dokumentų turinį, konfidencialios informacijos slaptumą, siekiant užtikrinti Skyriaus nuostatų laikymąsi.
• Tarybos pavedimu atstovauja Tarybą, taip pat dalyvauja tarpinstitucinėse ir Europinėse darbo grupėse, kad būtų pasiekti Tarybos strateginiai tikslai.
• Bendradarbiauja su kitų institucijų, elektros energetikos įmonių, vartotojų atstovais, taip pat su kitomis įstaigomis, visuomeninėmis organizacijomis, siekiant užtikrinti teisės aktų reikalavimų įgyvendinimą bei suteikti informaciją pagal kompetenciją.
• Skyriaus vedėjo pavedimu vykdo kitus su Tarybos ar Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti Tarybos strateginiai tikslai. 

Valstybės tarnautoja turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
• Turėti aukštąjį universitetinį fizinių mokslų studijų srities technologijos mokslų elektros inžinerijos arba energijos inžinerijos krypties bakalauro kvalifikacinį laipsnį arba jam prilygintą išsilavinimą.
• Mokėti anglų kalbą ne žemesniu nei pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu.
• Išmanyti ir mokėti taikyti praktikoje Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Prezidento dekretus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos (toliau – Taryba) nuostatus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius Tarybai ir Skyriui priskirtų funkcijų vykdymą, bei Europos Sąjungos teisės aktus, reglamentuojančius elektros energetikos sektoriaus reguliavimą.
• Mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas.
• Sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti raštvedybos ir teisės aktų rengimo taisykles, mokėti dirbti kompiuteriu (MS Office programomis).