Įeiti
Publikuota: 2019.11.19. Atnaujinta: 2020.05.06

Mantas Repečka


2020 m. einamosios užduotys:
 

1. Atstovauti Tarybos poziciją ACER REMIT Policy TF, ACER REMIT MDR SC, ACER Market Monitoring Standing Committee, Nord Pool REMIT ir (ar) Transparency, Electricity Balancing TF bei pagal poreikį CEER darbo grupių susitikimuose ir (ar) telefoninėse konferencijose, teikiant pastabas, pasiūlymus.

2. Pateikti pastabas ir (ar) patvirtinti / suderinti Tarybos posėdyje tinklų kodeksuose, kituose teisės aktuose, Tarybos veiklos plane ir (ar) duomenų valdymo sistemoje „Avilys“ nustatytais terminais įgyvendinamuosius teisės aktus, valstybės tarnautojui priskirtus duomenų valdymo sistemoje „Avilys“.

3. Parengti pažymą ir nutarimo projektą dėl naudojimosi jungiamųjų linijų paslaugomis kainos 2021 m. nustatymo.

4.Atlikti tyrimą dėl 2011 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1227/2011 dėl didmeninės energijos rinkos vientisumo ir skaidrumo galimo pažeidimo (neįprastai mažos kainos, STR NP003960).

Valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

• Analizuoja perdavimo sistemos operatoriaus pateiktus dokumentus Tarybos derinimui ar tvirtinimui pagal Europos Sąjungos teisės aktų (reglamentų, tinklų kodeksų ir kt.) gamtinių dujų ir elektros energetikos sektoriuose nuostatas, pagal poreikį teikia pastabas dėl jų bei rengia ir teikia medžiagą Tarybos posėdžiams.
•  Bendradarbiauja su kitų šalių nacionalinėmis reguliavimo institucijomis Baltijos regiono elektros energetikos ir gamtinių dujų rinkos formavimo klausimais.
•  Atstovauja Tarybos poziciją Energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūros ir Europos energetikos reguliuotojų tarybos priskirtų darbo grupių veikloje.
•  Pagal poreikį atlieka elektros energetikos sektoriaus įmonių planinius ir neplaninius patikrinimus bei teikia išvadas dėl elektros energetikos sektoriaus įmonių veiklos atitikimo teisės aktų reikalavimams.
•  Pagal poreikį rengia atsakymus į juridinių ir fizinių asmenų paklausimus ir raštus Skyriaus veiklos klausimais, siekiant užtikrinti teisės aktų reikalavimų įgyvendinimą, vartotojų apsaugą bei suteikti informaciją pagal kompetenciją.
•  Esant poreikiui dalyvauja Tarybos posėdžiuose bei pasitarimuose, rengia pažymas bei nutarimų projektus Tarybos posėdžiams.
•  Dalyvauja rengiant Skyriaus veiklos metinį planą ir veiklos metinę ataskaitą, kad būtų pasiekti Tarybos strateginiai tikslai.
•  Atsako už parengtų dokumentų turinį, konfidencialios informacijos slaptumą, siekiant užtikrinti Skyriaus nuostatų laikymąsi.
•  Dalyvauja rengiant informaciją, susijusią su metine ataskaita Europos Komisijai, siekiant įgyvendinti ES teisės aktų nuostatas.
•  Skyriaus vedėjo pavedimu vykdo kitus su Tarybos ar Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti Tarybos strateginiai tikslai.

Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
•  Turėti aukštąjį universitetinį arba aukštąjį koleginį išsilavinimą (teisės ar ekonomikos ar vadybos ar verslo administravimo bakalauras).
•  Išmanyti ir mokėti taikyti praktikoje Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Prezidento dekretus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, Tarybos nuostatus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius Tarybai ir Skyriui priskirtų funkcijų vykdymą, bei Europos Sąjungos teisės aktus, reglamentuojančius elektros energetikos ir gamtinių dujų sektoriaus reguliavimą.
•  Mokėti anglų kalbą ne žemesniu kaip pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu.
•  Mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas, dalykinius raštus ir kitus dokumentus.
•  Sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti raštvedybos ir teisės aktų rengimo taisykles.
•  Mokėti dirbti kompiuteriu (MS Office programomis).