Įeiti
Publikuota: 2018.12.27. Atnaujinta: 2018.12.27

Greta Mališauskienė


Darbuotoja atlieka šias funkcijas:

• Kaupia, tikrina ir analizuoja elektros energetikos įmonių teikiamas ataskaitas, analizuoja statistinę, ekonominę-finansinę ir kitą informaciją ir teikia išvadas.
• Teikia išvadas ir pasiūlymus dėl elektros energetikos įmonių teikiamų ataskaitų formų bei kitais Skyriaus kompetencijos klausimais, siekiant užtikrinti teisės aktų reikalavimų įgyvendinimą.

• Pagal poreikį analizuoja, tikrina įmonių pateiktus skaičiavimus ir surašo išvadas, siekiant patikrinti ir nustatyti, ar valstybės reguliuojamų kainų elektros energetikos sektoriuje kainos, apskaičiuotos pagal metodikos reikalavimus, yra teisingos bei nediskriminuoja vartotojų, nagrinėja kainodaros klausimus.
• Nagrinėja įmonių pateiktus investicijų planus, rengia medžiagą įmonių investicijoms derinti.
• Atlieka nuolatinę investicijų vykdymo priežiūrą, siekiant įgyvendinti elektros energetikos įmonių kontrolę.
• Atlieka reguliuojamų elektros energetikos įmonių veiklos finansinio pajėgumo vertinimą.
• Vertina bei rengia dokumentus išduoti, sustabdyti, panaikinti, keisti, tikslinti reguliuojamos veiklos leidimus ir licencijas.
• Rengia atsakymus į juridinių ir fizinių asmenų paklausimus ir raštus Skyriaus veiklos klausimais, siekiant užtikrinti teisės aktų reikalavimų įgyvendinimą, vartotojų apsaugą bei suteikti informaciją pagal kompetenciją.
• Dalyvauja rengiant teisės aktus, siekiant užtikrinti teisės aktų reikalavimų įgyvendinimą, teikia pastabas parengtiems teisės aktų projektams.
• Kuria duomenų bazes bei analitinius įrankius ar sistemas, siekiant standartizuoti duomenų kaupimo, duomenų analizės procesus, kuriant vieningą sektoriaus reguliuojamų energetikos įmonių priežiūros sistemą investicijų derinimo, reguliuojamų paslaugų teikimo, rinkos priežiūros, finansinių-ekonominių rodiklių kategorijose.
• Prireikus dalyvauja patikrinimuose, teikia išvadas Skyriaus vedėjui, siekiant užtikrinti teisės aktų reikalavimų įgyvendinimą.
• Dalyvauja rengiant Skyriaus veiklos metinį planą ir veiklos metinę ataskaitą, kad būtų pasiekti Komisijos strateginiai tikslai.
• Pagal poreikį dalyvauja Komisijos posėdžiuose bei pasitarimuose, rengia pažymas bei nutarimų projektus Komisijos posėdžiams.
• Bendradarbiauja su kitų institucijų, elektros įmonių, vartotojų atstovais, taip pat su kitomis įstaigomis, visuomeninėmis organizacijomis, siekiant užtikrinti teisės aktų reikalavimų įgyvendinimą bei suteikti informaciją pagal kompetenciją.
• Skyriaus vedėjo pavedimu vykdo kitus su Komisijos ar Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti Komisijos strateginiai tikslai.

Darbuotoja turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

•  Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą.
Išmanyti ir mokėti taikyti praktikoje Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Prezidento dekretus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės (toliau – Komisija) nuostatus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius Komisijai ir Skyriui priskirtų funkcijų vykdymą, bei Europos Sąjungos teisės aktus, reglamentuojančius elektros energetikos sektoriaus reguliavimą.
• Mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas, dalykinius raštus ir kitus dokumentus.
• Sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti raštvedybos ir teisės aktų rengimo taisykles.
• Mokėti dirbti kompiuteriu (MS Office programomis).