Įeiti
Publikuota: 2018.12.10. Atnaujinta: 2018.12.10

Jūratė Liubertaitė


Darbuotoja atlieka šias funkcijas:

• rengia Komisijos metinius viešųjų pirkimų planus, jų pakeitimus;
• skelbia Viešųjų pirkimų suvestines;
• teisės aktų nustatyta tvarka rengia ir teikia Viešųjų pirkimų tarnybai Komisijos viešųjų pirkimų skelbimus, viešųjų pirkimų procedūrų ataskaitas ir kitas ataskaitas;
• rengia viešųjų pirkimų dokumentus (konkurso sąlygas);
• rengia viešųjų pirkimų komisijos posėdžių protokolus;
• rengia Komisijos sudaromų viešųjų pirkimų sutarčių projektus;
• atlieka tiekėjų pateiktų pasiūlymų vertinimą ir teikia vertinimo išvadas viešąjį pirkimą atliekančiai komisijai;
• rengia Komisijos tvarkos aprašus, taisykles ir kitus dokumentus, reglamentuojančius viešuosius pirkimus;
• vykdo pirkimo procedūras kaip pirkimų organizatorius;
• teikia konsultacijas Komisijos darbuotojams viešųjų pirkimų klausimais;
• pagal kompetenciją bendradarbiauja su kitomis įstaigomis bei institucijomis viešųjų pirkimų vykdymo ir politikos klausimais;
• skelbia viešųjų pirkimų informaciją Komisijos interneto svetainėje;
• dalyvauja Komisijos sudaromų viešųjų pirkimų ir kitų komisijų veikloje;
• kartu su Teisės departamento specialistais nagrinėja gautas tiekėjų pretenzijas, ieškinius ir (ar) kitus procesinius dokumentus viešųjų pirkimų vykdymo klausimais;
• Skyriaus vedėjo pavedimu vykdo kitus su Komisijos ar Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti Komisijos strateginiai tikslai.


Darbuotoja turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

• turėti aukštąjį universitetinį socialinių mokslų studijų srities išsilavinimą ar jam prilygintą išsilavinimą;
• turėti darbo viešųjų pirkimų srityje patirties;
• išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius viešuosius pirkimus;
• mokėti organizuoti viešuosius pirkimus, rengti viešųjų pirkimų dokumentus, sutarčių projektus;
• mokėti dirbti kompiuteriu (MS Office programomis);
• mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
• sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų valdymo taisykles.