Įeiti
Publikuota: 2018.12.10. Atnaujinta: 2019.03.21

Jūratė Liubertaitė


Darbuotoja atlieka šias funkcijas: 

Rengia Komisijos metinius viešųjų pirkimų planus, jų pakeitimus.
Skelbia Viešųjų pirkimų suvestines.
Teisės aktų nustatyta tvarka rengia ir teikia Viešųjų pirkimų tarnybai Komisijos viešųjų pirkimų skelbimus, viešųjų pirkimų procedūrų ataskaitas ir kitas ataskaitas.
Rengia viešųjų pirkimų dokumentus (konkurso sąlygas).
Rengia viešųjų pirkimų komisijos posėdžių protokolus.
Rengia Komisijos sudaromų viešųjų pirkimų sutarčių projektus.
Atlieka tiekėjų pateiktų pasiūlymų vertinimą ir teikia vertinimo išvadas viešąjį pirkimą atliekančiai komisijai.
Rengia Komisijos tvarkos aprašus, taisykles ir kitus dokumentus, reglamentuojančius viešuosius pirkimus.
Vykdo pirkimo procedūras kaip pirkimų organizatorius.
Teikia konsultacijas Komisijos darbuotojams viešųjų pirkimų klausimais.
Pagal kompetenciją bendradarbiauja su kitomis įstaigomis bei institucijomis viešųjų pirkimų vykdymo ir politikos klausimais.
Skelbia viešųjų pirkimų informaciją Komisijos interneto svetainėje.
Dalyvauja Komisijos sudaromų viešųjų pirkimų ir kitų komisijų veikloje.
Kartu su Teisės departamento specialistais nagrinėja gautas tiekėjų pretenzijas, ieškinius ir / ar kitus procesinius dokumentus viešųjų pirkimų vykdymo klausimais.
Administruoja Viešųjų pirkimų informacinę sistemą ir Centrinės perkančiosios organizacijos sistemą.
Rengia viešųjų pirkimų sutarčių pakeitimų susitarimus.
Koordinuoja viešųjų pirkimų komisijos narių ir pirkimų organizatorių viešųjų ir privačių interesų deklaracijų pateikimą prieš pradedant vykdyti viešųjų pirkimų procedūras.
Skyriaus vedėjo pavedimu vykdo kitus su Komisijos ar Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti Komisijos strateginiai tikslai.

Darbuotoja turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

• Turėti aukštąjį universitetinį socialinių mokslų studijų srities išsilavinimą ar jam prilygintą išsilavinimą.
• Turėti darbo viešųjų pirkimų srityje patirties.
• Išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius viešuosius pirkimus.
• Mokėti organizuoti viešuosius pirkimus, rengti viešųjų pirkimų dokumentus, sutarčių projektus.
• Mokėti dirbti kompiuteriu (MS Office programomis).
• Mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas.
• Sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų valdymo taisykles.