Įeiti
Publikuota: 2019.01.08. Atnaujinta: 2019.01.08

Marina Vorobjova


Darbuotoja atlieka šias funkcijas:

• nagrinėja įmonių pateiktus investicijų planus, rengia medžiagą įmonių investicijoms derinti, atlieka nuolatinę investicijų vykdymo priežiūrą, siekiant įgyvendinti elektros energetikos įmonių kontrolę;

• rengia elektros energetikos sektoriuje reguliuojamų viršutinių kainų ribų ir reguliuojamų kainų nustatymo metodikų projektus ir teikia Komisijai juos tvirtinti;

• teikia pažymas ir nutarimų projektus Komisijos posėdžiams dėl reguliuojamų paslaugų kainų nustatymo;

• rengia ir teikia Komisijos posėdžiams elektros energijos gaminančių vartotojų pasinaudojimo elektros tinklais paslaugų kainos nustatymo projektus;

• rengia viešuosius interesus atitinkančių paslaugų kainų nustatymo metodiką, nagrinėja kainodaros klausimus bei teikia pasiūlymus dėl šių paslaugų teikimo ir administravimo mechanizmų tobulinimo siekiant užtikrinti vartotojams ir gamintojams įstatymų garantuotas teises;

• teikia informaciją, išvadas bei pasiūlymus dėl atsinaujinančių išteklių energetikos įmonių kainodaros, siekiant užtikrinti teisės aktų reikalavimų įgyvendinimą bei vartotojų apsaugą;

• dalyvauja skatinimo kvotų paskirstymo aukcionų organizacinėje veikloje;

• renka duomenis apie elektros energijos pagamintos naudojant atsinaujinančius energijos išteklius, įrenginių prijungimo prie tinklų įkainių taikymą, juos analizuoja, siekiant užtikrinti teisės aktų reikalavimų įgyvendinimą;

• nagrinėja, kaip elektros energijos gamintojams, naudojantiems atsinaujinančius energijos išteklius, suteikiama teisė prijungti įrenginius prie operatorių valdomų elektros tinklų;

• nagrinėja siūlymus atsinaujinančių išteklių energetikos kainodaros ir skatinimo kvotų paskirstymo aukcionų organizavimo klausimais, pagal kompetenciją teikia informaciją;

• kaupia, tikrina ir analizuoja elektros energetikos įmonių teikiamas reguliuojamos veiklos ataskaitas;

• rengia atsakymus į juridinių ir fizinių asmenų paklausimus ir raštus Skyriaus veiklos klausimais, siekiant užtikrinti teisės aktų reikalavimų įgyvendinimą, vartotojų apsaugą bei suteikti informaciją pagal kompetenciją;

•  dalyvauja rengiant teisės aktus, siekiant užtikrinti teisės aktų reikalavimų įgyvendinimą, teikia pastabas parengtiems teisės aktų projektams;

•  dalyvauja rengiant Skyriaus veiklos metinį planą ir veiklos metinę ataskaitą, kad būtų pasiekti Komisijos strateginiai tikslai;

• pagal poreikį dalyvauja Komisijos posėdžiuose bei pasitarimuose, rengia pažymas bei nutarimų projektus Komisijos posėdžiams;

• bendradarbiauja su kitų institucijų, elektros įmonių, vartotojų atstovais, taip pat su kitomis įstaigomis, visuomeninėmis organizacijomis, siekiant užtikrinti teisės aktų reikalavimų įgyvendinimą bei suteikti informaciją pagal kompetenciją;

• Skyriaus vedėjo pavedimu vykdo kitus su Komisijos ar Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti Komisijos strateginiai tikslai.


Darbuotoja turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
 

• turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;

• mokėti anglų kalbą ne žemesniu nei pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;

• išmanyti ir mokėti taikyti praktikoje Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Prezidento dekretus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės (toliau – Komisija) nuostatus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius Komisijai ir Skyriui priskirtų funkcijų vykdymą, bei Europos Sąjungos teisės aktus, reglamentuojančius elektros energetikos sektoriaus reguliavimą;

• mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas, dalykinius raštus ir kitus dokumentus,

• sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti raštvedybos ir teisės aktų rengimo taisykles;

mokėti dirbti kompiuteriu (MS Office programomis).