Įeiti
Publikuota: 2018.12.12. Atnaujinta: 2019.07.03

Medeina Augustinavičienė


Valstybės tarnautoja atlieka šias funkcijas:

• Pataria energetikos įmonių licencijuojamos veiklos sąnaudų audito atlikimo klausimais.
• Remiantis audito išvadomis, teikia pasiūlymus dėl audituotų įmonių veiklos.
• Teikia siūlymus dėl energetikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sektoriaus reguliavimo tobulinimo, teikia pasiūlymus dėl šių rinkų reguliavimo ir rinkų struktūros ekonominio tobulinimo.
• Dalyvauja rengiant metinę energetikos sektoriaus plėtros ataskaitą.
• Analizuoja energetikos sektorių plėtrą, energetikos sritį reglamentuojančių teisės aktų projektus, teikia siūlymus Tarybai dėl jų atitikties Lietuvos strateginiams tikslams, dėl ilgalaikės sektoriaus plėtros ir (arba) pokyčių strategijos, strateginių reguliavimo krypčių ir gairių;
• Bendradarbiauja su kitų institucijų, įmonių, vartotojų atstovais, taip pat su kitomis įstaigomis, visuomeninėmis organizacijomis, žiniasklaida siekiant išaiškinti ir tobulinti ekonominio reguliavimo, kainodaros priežiūros ir kitus principus, siekiant įgyvendinti Tarybos strateginius tikslus.
• Tarybos primininko pavedimu atstovauja Tarybai, siekiant užtikrinti Tarybai teisės aktais nustatytų funkcijų vykdymą.
• Bendradarbiauja su tarptautinėmis organizacijomis, kitų šalių energetikos sektoriaus reguliavimo institucijomis siekiant atlikti elektros energetikos, energijos išteklių, gamtinių dujų sektorių  lyginamąją analizę ir stiprinti bendradarbiavimą su šiomis organizacijomis ir institucijomis.
• Dalyvauja rengiamuose pagal tikslines programas mokymuose, seminaruose, stažuotėse, kitų institucijų rengiamuose pasitarimuose, kad keltų kvalifikaciją bei kokybiškai atliktų pareigybės aprašyme nurodytas funkcijas;
• Atlieka kitus Tarybos pirmininko nenuolatinio pobūdžio skiriamus pavedimus, užduotis ir funkcijas, kad būtų pasiekti Tarybos strateginiai tikslai. 

 

Valstybės tarnautoja turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

• Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities vadybos ir verslo administravimo arba ekonomikos magistro kvalifikacinį laipsnį.
• Turėti 5 metų darbo patirties įmonių veiklos valstybinio reguliavimo ir priežiūros srityse.
• Turėti 1 metų darbo patirties energetikos įmonių veiklos reguliavimo srityje.
• Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Tarybos nuostatais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, energetikos ir vandens ūkio veiklą ir reguliavimą.
 Mokėti anglų kalbą ne žemesniu kaip pažengusio vartotojo B2 lygmeniu.
• Sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti raštvedybos ir teisės aktų rengimo taisykles, mokėti dirbti kompiuteriu (MS Office programomis).
• Mokėti valdyti, kaupti, sisteminti informaciją ir rengti išvadas.