Įeiti
Publikuota: 2020.02.13. Atnaujinta: 2020.02.13

Rimantas Miškinis


Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 • Turėti aukštąjį universitetinį technologijos mokslų studijų krypčių grupės išsilavinimą.
 • Turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį energetikos sektoriuje.
 • Būti gerai susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymais, Tarybos priimtais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais šilumos, naftos ir naftos produktų energetikos sektorius, bei teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą bei administracinę teisę, gebėti juos taikyti praktiškai.
 • Žinoti efektyvius energijos ir energijos išteklių gamybos, tiekimo ir vartojimo būdus, technologijas, mokėti teikti pasiūlymus šiais klausimai.
 • Gebėti kaupti, sisteminti, apibendrinti, analizuoti informaciją ir rengti išvadas bei siūlymus, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.
 • Mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą.
 • Būti gerai susipažinęs su dokumentų rengimo taisyklėmis, gebėti jas taikyti praktiškai.
 • Mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu.
 • Turėti B kategorijos vairuotojo pažymėjimą.

Valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

 • Kontroliuoja energetikos objektų, energetikos (šilumos, naftos ir jos produktų energetikos sektoriaus) įrenginių techninę saugą, eksploatavimą, šilumos energijos ir energijos išteklių gamybos, perdavimo, paskirstymo, tiekimo ir vartojimo efektyvumą bei duoda nurodymus pašalinti pastebėtus trūkumus. Atlieka administracinio nusižengimo tyrimą ir surašo administracinio nusižengimo protokolą.
 • Atlieka norminiuose teisės aktuose nustatytų šilumos energijos kokybės reikalavimų kontrolę.
 • Dalyvauja tikrinant naujai statomų ar rekonstruojamų energetikos objektų (statinių) projektus.
 • Pagal Tarybos kompetenciją tikrina energetikos objektų (statinių) ir kitų statinių su energetikos inžinerinėmis sistemomis ir energetikos įrenginiais atitiktį statinio projektui, nustato, ar tinkamai įvykdyti statinio projekto sprendimai, kurie lemia statinio atitiktį esminiams reikalavimams, ir įvertina statinio energetinių įrenginių tinkamumą naudoti.
 • Dalyvauja kitų valstybės institucijų sudarytų statybos užbaigimo komisijų darbe.
 • Pagal kompetenciją konsultuoja ir teikia informaciją fiziniams ir juridiniams asmenims bei sprendžia ginčus šilumos, naftos ir jos produktų sektoriaus klausimais.
 • Tikrina energetikos įmonių valstybės institucijoms teikiamą informaciją, saugo konfidencialią informaciją, kurią sužino vykdydamas šilumos ir naftos ir jos produktų įrenginių valstybinę kontrolę.
 • Tiria energetikos objektų, energetikos (šilumos, naftos ir jos produktų) įrenginių avarijas ir jų darbo sutrikimus.
 • Dalyvauja tiriant nelaimingus atsitikimus darbe, buityje, susijusius su šilumos, naftos ir jos produktų energijos vartojimu.
 • Kontroliuoja energijos išteklių rezervines atsargas bei naftos produktų ir naftos valstybės atsargas.
 • Ne teismo tvarka nagrinėja vartotojų ir energetikos įmonių vartojimo ginčus dėl energetikos objektų, įrenginių ir apskaitos priemonių naudojimo, energijos tiekimo nutraukimo, sustabdymo ar ribojimo, energijos taupymo paslaugų teikimo. taip pat nagrinėja skundus dėl energetikos objektų, įrenginių ir apskaitos priemonių techninės saugos, eksploatavimo, energijos kokybės reikalavimų, dėl prisijungimo prie energetikos objektų ar įrenginių, atsijungimo nuo jų techninių sąlygų ir kitų teisės aktuose nustatytų reguliuojamos energetikos veiklos reikalavimų laikymosi.
 • Tikrina ūkio subjektų, pateikusių prašymus gauti energetikos (šilumos, naftos ir jos produktų) įrenginių eksploatavimo atestatą, pasiruošimą atlikti šių įrenginių eksploatavimo darbus ir rengia nustatytos formos išvadas.
 • Kontroliuoja, kaip laikomasi energetikos (šilumos, naftos ir jos produktų) įrenginių eksploatavimo atestatuose nustatytos veiklos sąlygų. Esant norminių teisės aktų pažeidimams teikia siūlymus sustabdyti ar panaikinti atestatų galiojimą ūkio subjektams, atliekantiems energetikos objektų (šilumos, naftos ir jos produktų) įrenginių eksploatavimo darbus.
 • Teikia išvadas įgaliotoms institucijoms dėl ypatingų statinių šilumos, naftos ir jos produktų įrenginių projektavimo ir montavimo darbų atestatų išdavimo.
 • Kontroliuoja elektrinių, elektros energijos gamybai naudojančių atsinaujinančius energijos išteklius, kuro balansą, tikrina gamintojų teikiamos informacijos apie elektros energijos gamybą naudojant atsinaujinančius energijos išteklius, tikrumą.
 • Pagal Tarybos kompetenciją kontroliuoja norminiuose teisės aktuose nustatytų statinių saugos ir paskirties reikalavimų laikymąsi įrengiant (statant) ir rekonstruojant energetikos objektus ir šilumos, naftos ir jos produktų įrenginius bei įvertina ar jie atitinka projektą.
 • Kontroliuoja kaip tikrinamas šilumos generatorių efektyvumas, tikrina šilumos bei karšto vandens tiekimo sistemų izoliacijos būklę nepramoninės paskirties pastatuose.
 • Kontroliuoja teisės aktų nustatytas energijos išteklių ir energijos tiekimo ir vartojimo apribojimo priemones, kai šalyje įvedama ekstremali energetikos padėtis.
 • Periodiškai tikrina, ar daugiabučių namų šildymo ir (ar) karšto vandens sistemos atitinka nustatytus reikalavimus.
 • Kontroliuoja pastatų šildymo sistemų su didesnės kaip 20 kW vardinės atiduodamosios galios šildymo katilais ir (ar) pastatų oro kondicionavimo sistemų, kurių vardinė atiduodamoji gali didesnė kaip 12 kW, tikrinimo procesą, įvertina ir apibendrina gautą informaciją.
 • Planuoja savo darbą ir atsiskaito už jį Tarybos nustatyta tvarka.
 • Skyriaus vedėjo pavedimu vykdo kitus su Tarybos ar Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti Tarybos strateginiai tikslai.