Įeiti
Publikuota: 2020.02.13. Atnaujinta: 2020.05.05

Simona Gavorskaitė


2020 m. einamosios užduotys:
 
1. Parengti Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikos apžvalgą aktualiais Tarybai klausimais už laikotarpį nuo 2019 m. gruodžio 1 d. iki 2020 m. lapkričio 30 d.
 
2. Parengti teisminę administracinių nusižengimų bylų praktikos apžvalgą aktualiais Tarybai klausimais.
 

Valstybės tarnautoja atlieka šias funkcijas: 

 • Tikrina, ar teikiami svarstyti Tarybos posėdžiuose nutarimų (individualių teisės aktų) projektai, kiti Tarybos teisės aktai ir (ar) dokumentai atitinka Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus teisės aktus bei teikia išvadas dėl jų.
 • Pataria klausimais, susijusiais su sankcijų energetikos įmonėms už Tarybos reguliuojamos veiklos pažeidimus skyrimu ir sankcijų dydžio nustatymu.
 • Pataria bei konsultuoja klausimais, susijusiais su duomenų apsauga.
 • Pagal Skyriaus kompetenciją rengia atsakymų į asmenų, institucijų, įstaigų ir (ar) organizacijų paklausimus, prašymus ir (ar) skundus projektus, analizuoja ir vertina, ar kitų Tarybos struktūrinių padalinių rengiami dokumentų projektai atitinka Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus teisės aktus bei teikia išvadas dėl jų.
 • Skyriaus vedėjo pavedimu dalyvauja Tarybos posėdžiuose, pasitarimuose, organizuojamuose interesantų priėmimuose Taryboje, vykstančiuose skyriuose jų kompetencijai priskirtiems klausimams nagrinėti, kad prireikus būtų teikiamos teisinės konsultacijos.
 • Tarybos veiklos srityje atlieka teismų praktikos stebėseną, rengia apibendrinimus, analizuoja teismų suformuluotus teisės aiškinimus ir teisės taikymo taisykles.
 • Pataria bei teikia teisinio pobūdžio išvadas ir (ar) konsultacijas teismų sprendimų vykdymo klausimais.
 • Atstovauja Tarybai (pagal pavedimą ar įgaliojimą) teismuose, ikiteisminio nagrinėjimo institucijose. pataria dėl Skyriaus kompetencijai priskirtų teisminių bylų vedimo, procesinių dokumentų rengimo bei rengia ieškininius, pareiškimus, atsiliepimus į juos, skundus, kitus dokumentus, susijusius su teisminiais procesais, taip pat pagal savo kompetenciją atstovauja Tarybai kitose institucijose ir (ar) įstaigose, siekiant įgyvendinti tinkamą procesinių įstatymų reikalavimų įgyvendinimą ir Tarybos interesų atstovavimą.
 • Skyriaus vedėjo pavedimu tiria administracinių teisės pažeidimų ir reguliuojamos veiklos pažeidimų bylas bei teikia jas nagrinėti Tarybos pirmininkui ar Tarybos posėdžiui.
 • Prireikus dalyvauja atliekant energetikos įmonių reguliuojamos veiklos patikrinimus pagal Energetikos įmonių reguliuojamos veiklos patikrinimų tvarkos aprašą.
 • Rengia pažymas, Tarybos nutarimų (individualių teisės aktų) projektus Skyriaus kompetencijos klausimais ir teikia juos Tarybos posėdžiui, kad būtų tinkamai įgyvendinamos Tarybos funkcijos.
 • Skyriaus vedėjo pavedimu užtikrina Lietuvos Respublikos įstatymų, Vyriausybės nutarimų, Tarybos nutarimų ir (ar) kitų teisės aktų, susijusių su Tarybai spręsti paskirtais klausimais, vykdymą.
 • Rengia atsakymus į kitų institucijų paklausimus ir raštus. teikia informaciją, išvadas ir pasiūlymus Skyriaus veiklos klausimais. teikia ir (ar) keičiasi reikalinga informacija su Europos Sąjungos institucijomis, kitų valstybių institucijomis ir (ar) tarptautinėmis organizacijomis, kad pagal Skyriaus kompetenciją būtų suteikta informacija Tarybos teisinės veiklos klausimais.
 • Prireikus dalyvauja Tarybos pirmininko įsakymu sudarytų komisijų darbe, kad pagal Skyriaus kompetenciją būtų suteikta informacija teisiniais Tarybos veiklos klausimais.
 • Prireikus rengia dokumentus pirkimams, atsižvelgiant į Skyriui priskirtas funkcijas.
 • Dalyvauja rengiant Skyriaus metinį veiklos planą ir metinę veiklos ataskaitą, kad būtų įvertintas Skyriaus veiklos efektyvumas.
 • Prireikus pavaduoja kitus Skyriaus darbuotojus, kad būtų užtikrintas tinkamas Skyriaus funkcijų vykdymas.
 • Skyriaus vedėjo pavedimu vykdo kitus su Tarybos ar Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti Tarybos strateginiai tikslai.

Valstybės tarnautoja turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 • Turėti aukštąjį universitetinį teisės krypties išsilavinimą.
 •  Turėti ne mažesnę kaip 3 metų teisinio darbo patirtį.
 •  Mokėti anglų kalbą ne žemesniu nei pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu.
 • Išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Prezidento dekretus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, Tarybos nuostatus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius Tarybai ir Skyriui priskirtų funkcijų vykdymą, bei Europos Sąjungos teisės aktus, reglamentuojančius energetikos sektoriaus reguliavimą.
 • Išmanyti teisės aktus, reglamentuojančius teisės aktų projektų vertinimo atlikimą ir teisinių išvadų teikimą, teisės aktų rengimą, turėti patirties atliekant teisės aktų projektų analizę.
 • Sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų rengimo taisykles, mokėti
 • Dirbti kompiuteriu (MS Office programomis).
 • Mokėti taikyti praktikoje administracinės, civilinės, darbo, procesinių ir kitų teisės šakų normas.
 •  Mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas.