Įeiti

Tatjana Žilinska


Valstybės tarnautoja turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 • Turėti aukštąjį universitetinį arba aukštąjį koleginį išsilavinimą (ekonomikos ar vadybos ar verslo studijų krypčių bakalauras);
 • Turėti darbo patirties šilumos kainodaros srityje;
 • Būti susipažinusiam ir mokėti taikyti praktikoje Lietuvos Respublikos įstatymus, Respublikos Prezidento dekretus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos (toliau – Taryba) nuostatus ir teisės aktus, reglamentuojančius Tarybos veiklą, valstybės tarnybą, įmonių veiklą, finansų sistemos reguliavimą. Išmanyti Tarybos kuruojamos energetikos srities Europos Sąjungos teisės aktus;
 • Mokėti dirbti kompiuteriu (MS Office programomis);
 • Mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
 • Sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti raštvedybos, norminių aktų, nutarimų projektų rengimo taisykles.

 

Darbuotojas atlieka šias funkcijas:

 • Tikrina šilumą ir karštą vandenį tiekiančių bendrovių pagal Tarybos patvirtintas metodikas pateiktus šilumos bazinių kainų ir karšto vandens kainų projektus, sprendžia apie pateiktos medžiagos tinkamumą tolesniam jos nagrinėjimui, teikia Tarybos posėdžiams argumentuotas pažymas ir nutarimų projektus tiekiamos šilumos bazinių kainų ir karšto vandens kainų nustatymui ir derinimui;
 • Nagrinėja bei vertina valdomo turto priežiūros ir eksploatavimo planus, pagal teisės aktų reikalavimus teikia pažymas ir nutarimų projektus dėl jų derinimo Tarybos posėdžiams;
 • Rengia atsakymus į fizinių ir juridinių asmenų prašymus bei raštus šilumos kainodaros klausimais, kad būtų suteikta informacija pagal kompetenciją;
 • Dalyvauja rengiant pažymas bei nutarimų projektus Tarybos posėdžiui dėl baudų licencijų turėtojams skyrimo, siekiant užtikrinti teisės aktų laikymąsi ir pažeidimų prevenciją;
 • Pagal savo kompetenciją konsultuoja ir teikia informaciją fiziniams ir juridiniams asmenims, savivaldybėms ir kitoms institucijoms centralizuotai tiekiamos šilumos ir karšto vandens kainų taikymo, šilumos apskaitos ir kitais klausimais;
 • Dalyvauja sprendžiant klausimus, problemas bei rengiant dokumentus, susijusius su Skyriaus veikla, siekiant tobulinti šilumos ir karšto vandens kainų skaičiavimo metodiką;
 • Išankstine skundų ir ginčų nagrinėjimo ne teisme tvarka dalyvauja nagrinėjant ginčus tarp šilumos tiekėjų dėl savivaldybių dėl nustatytų šilumos bazinių kainų atitikimo teisės aktų reikalavimams;
 • Kaupia, analizuoja ir sistemina informaciją, reikalingą šilumos ir karšto vandens kainų skaičiavimams;
 • Prireikus pavaduoja kitus Skyriaus darbuotojus;
 • Skyriaus vedėjo pavedimu vykdo kitus su Tarybos ar Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus.