Įeiti
Publikuota: 2018.12.03. Atnaujinta: 2018.12.03

Vaida Daiginaitė


Darbuotoja atlieka šias funkcijas:

• rengia ir vizualizuoja viešąją informaciją apie Komisijos veiklą bei priimtus sprendimus;
rengia spaudos konferencijas, planuoja susitikimus su žiniasklaidos atstovais;
• vykdo Komisijos interneto svetainės informacijos pildymo, atnaujinimo ir tobulinimo funkcijas;
• teikia pasiūlymus dėl bendradarbiavimo institucijos viduje;
• teikia pasiūlymus dėl vidinės komunikacijos strategijos, organizuoja vidinius mokymus bei renginius;
• atlieka Komisijos vidinės interneto svetainės (intraneto) informacijos pildymo ir atnaujinimo funkcijas, teikia siūlymus sistemos tobulinimui;
• sudaro Komisijos interneto svetainėje skelbtinos informacijos grafiką;
• tikrina ir didina svetainės lankomumą įvairių socialinių tinklų, socialinių žymų bei forumų pagalba;
• užtikrina svetainės atitikimą valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų Bendriesiems reikalavimams;
• bendradarbiauja su suinteresuotomis institucijomis svetainės modernizavimo ir tobulinimo klausimais;
• Skyriaus vedėjo pavedimu vykdo kitus su Komisijos ar skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti Skyriaus uždaviniai ir Komisijos strateginiai tikslai.

Darbuotoja turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus: 

• mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;
• sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, labai gerai išmanyti raštvedybos ir teisės aktų rengimo taisykles, mokėti dirbti kompiuteriu (MS Office programomis);
• būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Komisijos nuostatais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais skyriui priskirtų funkcijų vykdymą;
• mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją bei rengti išvadas.