Įeiti
Publikuota: 2018.09.24. Atnaujinta: 2020.03.18

Alina Parnarauskienė


2020 m. einamosios užduotys:
1. Užtikrinti VERT ryšių ir informacinių sistemų (toliau – RIS) ir juose tvarkomos informacijos saugumą, kibernetinio saugumo reikalavimų įgyvendinimą, RIS atitiktį LR teisės aktuose nustatytiems reikalavimams ir VERT veiklos poreikiams.
2. Užtikrinti VERT informacijos saugumo valdymo sistemos  (toliau – ISVS) atitiktį ISO 27001 standarto reikalavimams.
3. Vykdyti VERT organizuojamų viešųjų pirkimų, susijusių su informacinių technologijų (toliau – IT) sritimi, rengiamų techninių specifikacijų, pirkimo dokumentų kontrolę, nustatant informacijos saugumo reikalavimus, taikomus tokio pobūdžio pirkimams.
4. Vykdyti VERT IT vystymo plane numatytas priemones.
5. Didinti VERT darbuotojų sąmoningumo lygį siekiant užtikrinti saugų VERT informacijos (duomenų) tvarkymą.

Valstybės tarnautoja atlieka šias funkcijas:
• Teisės aktų nustatyta tvarka užtikrina informacijos saugos ir kibernetinio saugumo reikalavimų įgyvendinimą Taryboje.
• Teikia siūlymus dėl informacinių išteklių reikalingumo, informacijos saugos organizavimo Taryboje, kartu su Turto valdymo ir informacinių technologijų skyriumi rengia Tarybos investicijų projektus, susijusius su informaciniais ištekliais, jų saugos užtikrinimu.
• Analizuoja Tarybos administracijos padalinių informacinių technologijų poreikį, teikia siūlymus dėl Tarybos informacinių technologijų modernizavimo, plėtros ir saugos užtikrinimo.
• Kartu su Turto valdymo ir informacinių technologijų skyriumi rengia informacinių sistemų projektų vykdymo bei įdiegimo technines sąlygas, atlieka projektų techninių pasiūlymų vertinimus, siekiant tinkamo ir laiku atliekamo informacinių sistemų projektų įgyvendinimo.
• Kartu su Turto valdymo ir informacinių technologijų skyriumi vertina tarpinius ir galutinius informacinių sistemų projektų įgyvendinimo rezultatus, kontroliuoja / stebi informacinių sistemų projektų įgyvendinimo terminus ir eigą.
• Teikia siūlymus sprendžiant informacijos saugos organizavimo, informacinių sistemų projektų įgyvendinimo ir kitus su informacija ir duomenų sauga susijusius probleminius klausimus.
• Teikia metodinę pagalbą saugaus informacinių išteklių naudojimo klausimais.
• Vykdo Tarybos informacijos saugos įgaliotinio funkcijas.
• Tarybos taisyklių nustatyta tvarka atlieka Tarybos informacinių sistemų rizikos vertinimą.
• Kartu su Turto valdymo ir informacinių technologijų skyriumi rengia Tarybos informacinių sistemų nuostatus, informacinių sistemų ir (ar) išteklių duomenų saugos nuostatus ir kitus informacinės saugos teisės aktus, pagal teisės aktų reikalavimus derina juose su atsakingomis institucijomis, siekiant užtikrinti tinkamą ir saugų informacinių sistemų funkcionavimą, bei saugumo reikalavimų atitiktį galiojantiems teisės aktams.
• Rengia Tarybos informacijos saugos dokumentus, informacinių išteklių naudojimo tvarkos aprašus ir atlieka informacijos saugos politikos įgyvendinimo Taryboje  priežiūrą, siekiant saugaus ir kokybiško informacijos ir informacinių išteklių naudojimo.
• Rengia įsakymus, ir kitus su informacinių sistemų valdymu susijusius dokumentus.
• Atlieka pareigybės kompetencijai priklausančių sutarčių priežiūrą.
• Dalyvauja pasitarimuose ir posėdžiuose, susijusiuose su informacinių sistemų projektų valdymu Taryboje.
• Pagal kompetenciją dalyvauja Tarybos įsakymais sudarytų komisijų, darbo grupių darbe.
• Atlieka patikrinimus dėl informacijos saugumo reikalavimų, informacinių sistemų, fizinės apsaugos organizavimo, teisėto informacijos tvarkymo įgyvendinimo.
• Vykdo kitas Tarybos pirmininko su Tarybos funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti Tarybos strateginiai tikslai.

 Valstybės tarnautoja turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
• Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą.
• Turėti ne mažesnę nei 3 metų darbo patirtį informacijos ir informacinių sistemų saugos srityje.
• Turėti patirties projektų valdyme.
• Atitikti teisės aktų nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Slaptai".
• Būti susipažinusiam su  Lietuvos Respublikos įstatymais, Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Tarybos nuostatais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais pareigybei priskirtų funkcijų vykdymą.
• Žinoti informacinių sistemų kūrimo, palaikymo ir plėtojimo metodiką, vietinių kompiuterinių tinklų funkcionavimo principus, technologijas.
• Turėti žinių informacijos ir duomenų apdorojimo procesų automatizavimo, duomenų bazių sudarymo, valdymo srityje.
• Būti susipažinusiam su LST ISO/IEC 27001:2013 Informacinės technologijos. Saugumo metodai. Informacijos saugumo valdymo sistemos; LST ISO/IEC 27002:2014 Informacinės technologijos. Saugumo metodai. Informacijos saugumo valdymo priemonių praktikos nuostatai; LST ISO/IEC 27005:2011 Informacinės technologijos. Saugumo metodai. Informacijos saugumo rizikos valdymas standartais.
• Sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti raštvedybos taisykles, norminių teisės aktų rengimo taisykles.
• Mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas.