Įeiti
Publikuota: 2014.03.07. Atnaujinta: 2019.02.04

Anastasija Skunčikaitė


2019 m. einamosios užduotys:

• Organizuoti ir koordinuoti sklandų Elektros skyriaus darbą, paskirstant užduotis skyriaus darbuotojams, ir užtikrinti savalaikį skyriaus funkcijų ir uždavinių vykdymą.
• Koordinuoti Elektros skyriaus darbuotojų darbą derinant AB „Energijos skirstymo operatorius“ investicijų projektą „Išmaniosios energijos apskaitos diegimas Lietuvoje“, įskaitant pastabų teikimą ir bendrovės pateiktos informacijos vertinimą, bei atliekant Energetikos įmonių investicijų vertinimo ir derinimo Valstybinėje kainų ir energetikos kontrolės komisijoje tvarkos aprašo pakeitimus.
• Koordinuoti Elektros skyriaus darbuotojų darbą atliekant AB „Energijos skirstymo operatorius“ planinį patikrinimą dėl reguliuojamo turto verčių priskyrimo vidutinei ir žemai įtampoms 2016–2018 metais pagrįstumo bei rengiant ir teikiant patikrinimo aktą tvirtinti Komisijos posėdyje.

Valstybės tarnautoja atlieka šias funkcijas:

• Rengia Elektros energijos įrenginių prijungimo prie elektros tinklų įkainių nustatymo metodiką, nagrinėja prijungimų prie elektros tinklų kainodaros klausimus, siekiant užtikrinti teisingą ir pagrįstą prijungimo sąnaudų paskirstymą tarp operatorių, vartotojų ir gamintojų.
• Pagal Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatyme nustatytus bendruosius įkainių nustatymo reikalavimus ir Komisijos patvirtintą metodiką skaičiuoja vartotojų ir gamintojų elektros įrenginių prijungimo prie elektros tinklų įkainius.
• Nagrinėja klausimus, susijusius su elektros energijos vartotojų ir gamintojų prijungimu prie elektros tinklų, teikia pasiūlymus dėl teisės aktų pakeitimų, siekiant užtikrinti vartotojams dažniausiai kylančių problemų sprendimą.
• Dalyvauja rengiant bendrąją informaciją vartotojams prijungimo prie elektros tinklų, atsiskaitymo už elektros energiją ir elektros energijos vartojimo klausimais.
• Atlieka elektros energetikos įmonių finansinio pajėgumo vertinimą.
• Analizuoja ir derina elektros energetikos įmonių pateiktus investicijų projektus, teikia siūlymus dėl teisės aktų, reglamentuojančių investicijų vertinimą, tobulinimo bei, prireikus, juos rengia.
• Pagal poreikį atlieka elektros energetikos sektoriaus įmonių planinius ir neplaninius patikrinimus bei teikia išvadas dėl elektros energetikos sektoriaus įmonių veiklos atitikimo teisės aktų reikalavimams.
• Rengia atsakymus į kitų institucijų paklausimus ir raštus Skyriaus veiklos klausimais, kad būtų suteikta informacija pagal Skyriaus kompetenciją Komisijos veiklos klausimais.
• Reikalui esant dalyvauja Komisijos posėdžiuose bei pasitarimuose, apibendrina gautus dokumentus, siekiant užtikrinti tinkamą Skyriaus funkcijų vykdymą.
• Skyriaus vedėjo pavedimu vykdo kitus su Komisijos ar Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti Komisijos strateginiai tikslai.

Valstybės tarnautoja turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

• Turėti aukštąjį universitetinį socialinių mokslų srities ekonomikos ar vadybos ir verslo administravimo krypties arba jam prilygintą išsilavinimą.
• Mokėti anglų kalbą pradedančio vartotojo lygmens A2 lygiu.
• Turėti 3 metų darbo patirtį elektros energetikos kainodaros srityje.
• Būti susipažinusiam ir mokėti taikyti praktikoje Lietuvos Respublikos įstatymus, Respublikos Prezidento dekretus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos (toliau – Komisija) nuostatus ir teisės aktus, reglamentuojančius Komisijos veiklą, valstybės tarnybą, įmonių veiklą, finansų sistemos reguliavimą. Išmanyti Komisijos kuruojamos energetikos srities Europos Sąjungos teisės aktus.
• Mokėti dirbti kompiuteriu (MS Office programomis).
• Mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas.
• Sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti raštvedybos, norminių aktų, nutarimų projektų, protokolų rengimo taisykles.