Įeiti
Publikuota: 2017.12.04. Atnaujinta: 2019.07.10

Andrius Stulpinas


2019 m. einamosios užduotys:

•  Koordinuoti Tarybos nutarimo dėl Viešai skelbiamos informacijos tvarkos aprašo naujos redakcijos parengimą, teikti nutarimo projektą Tarybos posėdžiui.
Atlikti vandens sektoriaus įmonių 2018 m. finansinio pajėgumo įvertinimą, nustatyti finansinio pajėgumo normatyvinio rodiklio žemutinę reikšmę ir pateikti medžiagą Tarybos posėdžiui.
Surinkti, suderinti ir paskelbti rodiklius, reikalingus vidutinės svertinės kapitalo kainos (WACC) skaičiavimui geriamo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sektoriuje.

Valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

• Pagal Skyriaus kompetenciją tikrina reguliuojamų įmonių Tarybai teikiamų reguliuojamosios veiklos ataskaitų, reguliavimo apskaitos sistemos aprašų ir kitų teikiamų duomenų atitikimą Tarybos patvirtintiems apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo reikalavimams.
Pagal Skyriaus kompetenciją atlieka reguliuojamų įmonių finansinę ir ekonominę veiklos metinių rodiklių analizę.
Pagal Skyriaus kompetenciją užtikrina reguliuojamų įmonių Tarybai teiktinos informacijos pateikimą nustatytais terminais.
Pagal Skyriaus kompetenciją atlieka reguliuojamų įmonių veiklos efektyvumo lyginamąją analizę.
Pagal Skyriaus kompetenciją atlieka licencijuojamų reguliuojamų įmonių finansinio pajėgumo vertinimą, analizuoja ir vertina įmonių finansinius ir ekonominius veiklos metinius rodiklius, teikia pažymas ir nutarimų projektus Tarybos posėdžiui.
Pagal Skyriaus kompetenciją kontroliuoja Tarybos reguliuojamų sektoriaus įmonių veiklą, prireikus dalyvauja ir atlieka patikrinimus Tarybos reguliuojamose įmonėse.
Pagal Skyriaus kompetenciją rengia Tarybos metinę veiklos ataskaitą ir rinkos apžvalgą, teikia reikiamą informaciją.
Pagal Skyriaus kompetenciją rengia atsakymus į fizinių ir juridinių asmenų prašymus, skundus bei raštus.
Pagal savo kompetenciją konsultuoja ir teikia informaciją fiziniams ir juridiniams asmenims, savivaldybėms ir kitoms institucijoms.
Dalyvauja Tarybos posėdžiuose bei pasitarimuose.
Dalyvauja sprendžiant klausimus, problemas bei rengiant dokumentus, susijusius su pagal Skyriaus kompetenciją reguliuojamų įmonių apskaitos atskyrimu ir sąnaudų paskirstymu.
Bendradarbiauja su tarptautinėmis organizacijomis teikiant, analizuojant bei apibendrinant finansinius-ūkinius duomenis, rengia apibendrintas apžvalgas.
Rengia dokumentus paslaugų pirkimui atsižvelgiant į Skyriui priskirtas funkcijas.
Prireikus pavaduoja kitus Skyriaus darbuotojus.
Skyriaus vedėjo pavedimu vykdo kitus su Tarybos ar Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus.

Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

• Turėti aukštąjį universitetinį socialinių mokslų srities ekonomikos ar vadybos ir verslo administravimo krypties arba jam prilygintą išsilavinimą.
• Mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu.
• Turėti 3 metų darbo patirtį buhalterinės apskaitos srityje.
• Būti susipažinusiam ir mokėti taikyti praktikoje Lietuvos Respublikos įstatymus, Respublikos Prezidento dekretus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, Tarybos nuostatus ir teisės aktus, reglamentuojančius Tarybos veiklą ir šilumos sektoriaus veiklą, valstybės tarnybą, įmonių veiklą, finansų sistemos reguliavimą.
• Mokėti dirbti kompiuteriu (MS Office programomis).
• Mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti didelės apimties informaciją, ją analizuoti ir rengti išvadas.
• Sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti raštvedybos, norminių aktų, nutarimų projektų rengimo taisykles.