Įeiti
Publikuota: 2017.12.04. Atnaujinta: 2019.02.04

Andrius Stulpinas


2019 m. einamosios užduotys:

•  Koordinuoti Komisijos nutarimo dėl Viešai skelbiamos informacijos tvarkos aprašo naujos redakcijos parengimą, teikti nutarimo projektą Komisijos posėdžiui.
Atlikti vandens sektoriaus įmonių 2018 m. finansinio pajėgumo įvertinimą, nustatyti finansinio pajėgumo normatyvinio rodiklio žemutinę reikšmę ir pateikti medžiagą Komisijos posėdžiui.
Surinkti, suderinti ir paskelbti rodiklius, reikalingus vidutinės svertinės kapitalo kainos (WACC) skaičiavimui geriamo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sektoriuje.

Valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

• Tikrina pagal Skyriaus kompetenciją reguliuojamų įmonių Komisijai teikiamų reguliavimo sistemos (apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo) aprašų atitikimą Komisijos patvirtintiems apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo reikalavimams.
• Tikrina pagal Skyriaus kompetenciją reguliuojamų įmonių teikiamų duomenų atitikimą Komisijos patvirtintiems apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo reikalavimams.
• Atlieka pagal Skyriaus kompetenciją reguliuojamų įmonių faktinių ūkinės-finansinės veiklos metinių rodiklių atitikimo suplanuotiems analizę.
• Atlieka pagal Skyriaus kompetenciją reguliuojamų įmonių finansinę ir ekonominę veiklos metinių rodiklių analizę.
• Užtikrina pagal Skyriaus kompetenciją reguliuojamų įmonių Komisijai teiktinos informacijos pateikimą nustatytais terminais.
• Atlieka pagal Skyriaus kompetenciją reguliuojamų įmonių veiklos efektyvumo lyginamąją analizę.
• Atlieka licencijuojamų pagal Skyriaus kompetenciją reguliuojamų įmonių finansinio pajėgumo vertinimą, analizuoja ir vertina įmonių finansinius ir ekonominius veiklos metinius rodiklius bei jų atitikimą suplanuotiems, teikia pažymas ir nutarimų projektus Komisijos posėdžiui.
• Kontroliuoja Komisijos pagal Skyriaus kompetenciją reguliuojamų sektoriaus įmonių veiklą, prireikus dalyvauja ir atlieka patikrinimus Komisijos reguliuojamose įmonėse.
• Rengia Komisijos metinę veiklos ataskaitą ir rinkos apžvalgą, teikia reikiamą informaciją.
• Pagal Skyriaus kompetenciją rengia atsakymus į fizinių ir juridinių asmenų prašymus, skundus bei raštus.
• Pagal savo kompetenciją konsultuoja ir teikia informaciją fiziniams ir juridiniams asmenims, savivaldybėms ir kitoms institucijoms.
• Dalyvauja Komisijos posėdžiuose bei pasitarimuose.
• Dalyvauja sprendžiant klausimus, problemas bei rengiant dokumentus, susijusius su pagal Skyriaus kompetenciją reguliuojamų įmonių apskaitos atskyrimu ir sąnaudų paskirstymu.
• Bendradarbiauja su tarptautinėmis organizacijomis teikiant, analizuojant bei apibendrinant finansinius-ūkinius duomenis, rengia apibendrintas apžvalgas.
• Rengia dokumentus paslaugų pirkimui atsižvelgiant į Skyriui priskirtas funkcijas.
• Prireikus pavaduoja kitus Skyriaus darbuotojus.
• Skyriaus vedėjo pavedimu vykdo kitus su Komisijos ar Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus.

Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

• Turėti aukštąjį universitetinį socialinių mokslų srities ekonomikos ar vadybos ir verslo administravimo krypties arba jam prilygintą išsilavinimą.
• Mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu.
• Turėti 3 metų darbo patirtį buhalterinės apskaitos srityje.
• Būti susipažinusiam ir mokėti taikyti praktikoje Lietuvos Respublikos įstatymus, Respublikos Prezidento dekretus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, Komisijos nuostatus ir teisės aktus, reglamentuojančius Komisijos veiklą ir šilumos sektoriaus veiklą, valstybės tarnybą, įmonių veiklą, finansų sistemos reguliavimą.
• Mokėti dirbti kompiuteriu (MS Office programomis).
• Mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti didelės apimties informaciją, ją analizuoti ir rengti išvadas.
• Sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti raštvedybos, norminių aktų, nutarimų projektų rengimo taisykles.