Įeiti
Publikuota: 2014.01.30. Atnaujinta: 2019.02.04

Arvydas Gervelė


2019 m. einamosios užduotys:

Organizuoti papildomų elektroninių paslaugų teikimą interesantams per Valstybės informacinių išteklių sąveikumo platforma (toliau – VIISP), suderinti naujų elektroninių paslaugų teikimo forma ir jų įkėlimą į VIISP. Esant poreikiui inicijuoti viešųjų pirkimų procedūras minėtų paslaugų įsigijimui. 
Parengti dokumentaciją viešųjų pirkimo procedūroms, įsigyjant Microsoft arba lygiavertės programinės įrangos licencijas, užtikrinant Komisijos veikimui būtinos programinės įrangos legalumą.
Vadovaujantis 2018 m. gruodžio 5 d. patvirtintu Duomenų surinkimo ir analizės informacinės sistemos „DSAIS“ vystymo poreikio ataskaita organizuoti DSAIS elektroninio parašo  viešųjų pirkimų dokumentacijos rengimą: techninę specifikaciją, kvalifikacinius reikalavimus ir kt.

Valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

• Organizuoja ir kontroliuoja Skyriaus darbą, paskirsto užduotis Skyriaus darbuotojams, sprendžia visus klausimus, susijusius su Skyriaus užduočių vykdymu, kad būtų užtikrinta efektyvi Komisijos materialinės techninės bazės priežiūra.
• Analizuoja, kaip naudojamas Komisijos patikėjimo teise valdomas valstybės turtas, teikia Administracijos direktoriui pasiūlymus šio turto valdymo, naudojimo, disponavimo juo ir jo remonto būtinumo ir tikslingumo klausimais.
• Sprendžia Komisijos darbuotojų aprūpinimo darbo kabinetais, baldais, transporto ir kitomis materialinėmis techninėmis priemonėmis, skirtomis naudotis organizacijos reikalais, klausimus.
• Pagal Skyriaus kompetenciją rengia, Komisijai reikalingų prekių, paslaugų ir darbų technines specifikacijas, kitus viešųjų pirkimų dokumentus, kontroliuoja Skyriaus kompetencijai priskirtų sutarčių vykdymą.
• Vertina Skyriaus darbuotojų tarnybinę veiklą, teikia pasiūlymus dėl jų skatinimo ir tarnybinių nuobaudų skyrimo.
• Atlieka mažos vertės pirkimų organizatoriaus funkcijas ir tvarko su tuo susijusią dokumentaciją.
• Rengia bei organizuoja teisės aktų, susijusių su informacinėmis technologijomis ir jų plėtra, projektų rengimą.
• Rūpinasi materialiniais ištekliais, reikalingais Komisijos veiklai užtikrinti ir atsako už Komisijos turimą inventorių bei materialines vertybes.
• Koordinuoja Komisijos kompiuterinės techninės bazės ir programinės įrangos eksploataciją bei administravimą, siekiant efektyvaus ir nenutrūkstamo Komisijos informacinių technologijų funkcionavimo.
• Susirašinėja ūkio klausimais, dalyvauja sprendžiant problemas bei rengiant kitus dokumentus ūkio klausimais.
• Organizuoja nereikalingo ar netinkamo naudoti Komisijos turto viešuosius aukcionus, sprendžia kitus klausimus dėl Komisijos patalpų ir priemonių reikalingumo bei priežiūros.
• Atstovauja Komisijai ar Skyriui Komisijos organizuojamuose pasitarimuose ir posėdžiuose, kituose renginiuose pagal kompetenciją, siekiant tinkamo informacijos pateikimo bei atstovavimo.
• Rengia Skyriaus darbuotojų pareigybių aprašymus, kontroliuoja ir vertina Skyriaus darbuotojams skirtų užduočių atlikimo laiką ir kokybę tam, kad darbas būtų paskirstytas planingai ir skyriaus veikla būtų efektyvi.
• Skiria Skyriaus darbuotojams vykdyti kitus su Komisijos ar Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų užtikrintas tinkamas Komisijos ar Skyriaus funkcijų vykdymas.
• Vykdo kitus Komisijos Administracijos direktoriaus su Komisijos ar Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti Komisijos strateginiai tikslai.

Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

• Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą.
• Turėti ne mažesnę nei 1 metų darbo organizacijos turto valdymo bei priežiūros srityje patirtį.
• Turėti vairuotojo pažymėjimą.
• Išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, valstybės institucijų ir įstaigų vidaus administravimą bei kitus teisės aktus, reglamentuojančius materialinių vertybių įsigijimo tvarką ir apskaitą bei darbų saugą.
• Mokėti dirbti kompiuteriu (MS Office programomis).
• Mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas.
• Sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų valdymo taisykles.